Referat fra Lokalråd

Referat 25-01-2016

 

Referat fra lokalrådsmøde mandag den 18. januar 2016, kl. 19 i blok U (tidl. A) på skolen i Vejby

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

2.     Meddelelser: Orientering om flygtningesituationen i Vejby. Uddeling af julegaver.

 

3.     PR-aktiviteter: Flot presseomtale af vores flygtningearrangementer. Nyt nummer af Vejby Nyt er på vej. Det uddeles senest i weekenden den 30.-31. januar.

 

4.     Løbende aktiviteter: Status på vores projekter – Vejby Kunst, Vejby – en by med udsigt, kløverstier.

 

5.     Nye rådssager: Erik orienterer om møde i idrætshuset søndag den 3. januar og planerne for et fællesmøde med de grupper/lokalråd, der arbejder med flygtninge.

 

6.     Permanente aktiviteter.

 

7.     Kontakt til foreningerne (7.1 – 7.8).

7.1. Vejby Borger og Grundejerforening.

7.2. Grundejerforeningen Melhøj Park.

7.3. Grundejerforeningen Kælderbjerg og Saxenkol.

7.4. VIF.

7.5. Vejby Forsamlingshus.

7.6. Menighedsrådet.

7.7. Skolen.

7.8. Trongårdsklubben.

 

 

 

 

8.     Kontakt til de øvrige lokalråd og lokalforeningsrådet: Erik orienterer fra lokalforeningsrådsmødet den 11. januar 2016.

 

9.     Kontakt til kommunen.

 

10.  Kontakt til Hovedstadsregionen.

 

11.  Danske Landsbyer: Lis har udsendt nyhedsmail.

 

12.  Div. kontakter.

 

13.  Intern administration og økonomi.

 

14.  Næste møde: Forslag: mandag den 7. marts.

 

15.  Eventuelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere: Erik, Citta, Gustaf, Peiter, Bent, Nanna, Kirsten, Ulla, Mie, Lis og Bente.

Afbud fra: Eva og Anne.

 

Ad.1.

Godkendt.

 

Ad.2 og 5.

Erik har været til flere møder ang. flygtninge. Der er blevet talt om, at afholde et møde vedr. flygtninge sammen med repræsentanter fra de øvrige Lokalråd og med nogle af de frivillige flygtningevenner. Erik har sendt en mail med en invitation ud til disse personer. Det foreslås, at mødet afholdes i Vejby Idrætshus i januar måned. I dette møde vil Torben Møller-Hansen, dir. i foreningen ”Nydansker”, Niels Jørgen Larsen og Maria, der er ansat i Halsnæs Kommune, deltage. Der er allerede kommet flere tilmeldinger. Maria deltager, fordi man i Halsnæs Kommune har organiseret flygtningearbejdet på en vældig god måde, som vi sikkert kan lære noget af. Der er endnu ikke sat dato på mødet, da det skal tilrettelægges sammen med Niels Jørgen, der ikke kan deltage i øjeblikket. Så mødet bliver muligvis først afholdt i februar. Foreningen ”Ascent”, der er oprettet af et par flygtninge, har med hjælp fra ”Frivilligcenter Helsinge” skrevet en ansøgning til Udlændinge –ministeriet. Det gav det flotte resultat at foreningen har modtaget 650.000 kr. til integrationsprojektet: ”Kendskab – viden og tillid”. Foreningen blev stiftet i februar sidste år og består af unge flygtninge fra Syrien, der ønsker at gøre en indsats for integrationen. Foreningen er den eneste af sin art i Danmark.   Steen Billman her fra Vejby har også deltaget i møderne, og han har været meget aktiv til disse, så Steen kan vi sikkert også trække på til forskellige opgaver. Men det er vigtigt, at kommunen påtager sig de opgaver, der er deres ansvar, og de ikke bare regner med, at de frivillige også udfører disse opgaver. På skolen har Lotte Rasmussen og Steen Billman  sammen med en klasse stået for indsamling af julegaver til flygtningene. Kirsten efterlyser hjælpere til at undervise i dansk eller hjælpe med lektier. Flygtningene kan få hjælp i Helsinge; men en billet med de offentlige transportmidler til Helsinge koster 30 kr., så det er billigere, hvis det kunne foregå her i Vejby. Nanna foreslår, at man evt. kunne undervise flere flygtninge sammen måske på skolen; men Kirsten mener, at det er nemmere, at integrere flygtningene, hvis de kommer i et privat hjem. Kirsten har aftalt med Niels Jørgen, at der kan arrangeres fælles spisning i Idrætshuset d. 2/2 f.eks. fra kl. 18 til 20. Vi er enige om, at der skal være tilmelding til dette af hensyn til maden. Vi kan melde til Kirsten, hvis vi hver især vil lave noget af maden, og hvad vi vil lave. Kirsten ser gerne, at det er Lokalrådet, der står for den første spiseaften som arrangører. Kirsten vil skrive om det i Vejby Nyt, og Kirsten er koordinator for dette møde. Kirsten har også talt med Bent om en spiseaften i forsamlingshuset, og hun vil prøve at kontakte den gruppe, der tidligere lavede mad ved ”Vejby spiser sammen”. Citta og Erik har været hos Wassim med noget vinter tøj, som Wassim ville sørge for kom videre til, dem der kunne bruge det. Kirsten har også besøgt Wassim. De aftalte, at han skulle skrive noget på arabisk i Vejby Nyt. Desuden talte de om kaffe/spiseaftener i Idrætshuset. Wassim så gerne, at det blev en gang om ugen; men Kirsten mener, at det er mere realistisk med hver fjortende dag. Nanna efterlyser tilrettelæggelse af fælles transport til de steder, der tager imod tøj m.m. til flygtningene. Erik oplyser, at på Facebook skriver forskellige personer, når de kører til afleveringsstederne, og man kan henvende sig til dem, hvis man vil have noget med. Kirsten vil skrive om det i Vejby Nyt. Erik fik melding om, at der ikke havde været varmt vand i Vejbys gamle børnehave i flere dage. Erik kontaktede Leif, der sammen med skolens pedel fandt ud af, hvad der var galt, så der kom varmt vand.

 

 

 

 

Ad.3.

Se dagsorden. Kirsten har udarbejdet ny produktionsplan. Deadline for det næste blad bliver d. 4/3 og bladet udkommer 2.-3. april..

 

Ad.4.

Erik har skrevet om de tre projekter i det næste Vejby Nyt. Erik læser op, hvad han har skrevet. Projekterne skal afsluttes i år, og pengene, der blev bevilliget til projekterne, er overført til i år.

 

Ad.5.

Se under pkt. 2.

 

Ad.6.

Intet nyt.

 

Ad.7.1. – 7.8.

Ad.7.1.

Fastelavnsfesten er planlagt. Der er bestyrelsesmøde d. 26/1.

 

Ad.7.2.

Generalforsamling d. 15/3.

 

Ad.7.3.

Mail fra Eva til os alle; men Citta har af en eller anden grund ikke fået den. Vi håber alle, at Eva snart kommer igen.

 

Ad.7.4.

Ikke noget nyt vedr. ny deltager fra VIF.

 

Ad.7.5.

Der er musikaften d. 27/2, billetter kan købes på Tanken og hos Ilse Lykke. General - forsamling d. 16/3.

 

Ad.7.6.

Foredrag d. 13/1 af Mogens vedr. de tre store religioner, og d. 27/1 af Georg Metz der vil uddybe spørgsmålet yderligere. Kirkens tag er ved at blive repareret, og kirken skal kalkes indvendigt i løbet af året. Præstegården skal sættes i stand til den nye præst, der skal ansættes til 1/10.

 

Ad.7.7.

Der skal være møde med Wassim, som skal i praktik på skolen. Der skal tales om, hvad har Wassim lyst til, og hvad kan skolen tilbyde. Nanna regner med, at Wassim kan starte i uge 5. Nanna har undersøgt, om man må bruge skolen til undervisning af flere flygtninge på en gang; men det viser sig, at det er kun foreninger, der har lov til at bruge skolens lokaler. Den nye afd.s leder på skolen i Vejby hedder Rasmus Sørensen.

 

Ad.7.8.

D. 27/4 er der fest i forsamlingshuset, hvor der afholdes årsmøde, afslutning på sæsonen og fødselsdagsfest.

 

Ad. 8.

Citta og Erik deltog i mødet d. 11/1. Der skal nedsættes en flygtninge gruppe. Bent Nielsen er tovholder for gruppen. Lokalforeningsrådet vil udsende et nyhedsbrev, brevet kommer med i Vejby Nyt. Citta oplyser, at der var debat om, hvad der skulle med i Ugeposten vedr. flygtningene. Citta mener, at det er vigtigt, at kommunen får at vide, at vi ikke synes, at de lever op til de opgaver, der er deres f.eks. efterlade flygtninge uden varme og uden varmt vand.

 

Ad.9.

Møde d. 3/2  kl.19.00 vedr. udviklingsstrategi med kommune i Kultursalen. Det stå på nettet på kommunens hjemmeside. Det bliver lidt dyrere at køre med Flextrafik. Staten har bevilliget 8.800.000 kr. til ældrevelfærd. Der har været annonce i Ugeposten vedr. workshop som afholdes i Blistrup, Esrum/Esbønderup og Vejby. Det bliver d. 4/2 i Vejby på skolen. Workshoppen omhandler bl.a. ”Hvordan udvikler og styrker vi samarbejdet imellem skole, dagtilbud og foreninger og frivillige.” Tilmelding til workshoppen på: boem-unge@gribskov.dk

Forslag til vejnavn til vejen ude ved udstykningen ved Salgårdshøjvej sendes til Teknik og Miljø – TMS@gribskov – Der er forslag om Nordgårdsvej. På udvalgsmødet d. 13/1 er der godkendt et biomasseanlæg til Vejby Fjernvarme. Lokalplan for Rema 1000 fremlægges igen. Skal stå i dagspressen også er der 8 ugers indsigelsesfrist.

 

Ad.10.

Det blev i maj 2015 vedtaget i regionsrådet at bestille flere afgange på lokalbanen og R-busser i Nordsjælland. Det skulle starte i marts 2016, men udsættes pga. økonomien til tidligst december 2016 – man ville bl.a. have 1/2 times drift til kl. 22. Der er dog 3 E-buslinjer, der sættes i drift til marts 2016. Det er: 372E, 175E og 371E (for bedre forbindelse på tværs af Nordsjælland). 

 

Ad.11.

Se dagsorden.

 

Ad.12.

Intet nyt.

 

Ad.13.

Lis kan muligvis have regnskabet klar til næste møde.

 

Ad.14.

Forslaget godkendt.

 

Ad. 15.

Kirsten har undersøgt om flygtningene må tjene penge, ud over de offentlige ydelser de får, som f.eks. salg af deres ting på markedet. Det må de ikke. Det har vist sig, at flygtningene ikke har så meget brug for de oplysninger, der står i pjecen ”Velkommen til Vejby”. De oplysninger, som de har brug for er f.eks., hvor køber man frimærker m.m. Der er udarbejdet en velkomst pjece i Mårum med disse oplysninger, så den vil Kirsten anskaffe.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

Referat 30-11-2015

k

Referat fra lokalrådsmøde mandag den 30. november 2015, kl. 19 i blok F (tidl. B) på skolen i Vejby

Der holdes møde fra kl. 19 – 20, derefter er der julefrokost. Bemærk at både mødet og julefrokosten finder sted i kantinen i blok F.

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

2.     Meddelelser: Velkomstmøde for flygtninge i Vejby Idrætshus søndag den 22. november kl. 13 – 15 – alle er velkomne. Orientering fra dialogmøde den 17. november på Græsted Skole vedr. flygtninge. Nanna, Citta og Erik deltog i mødet. Orientering fra møde med borgmesteren vedr. boliger den 27. oktober på Trongården.

 

3.     PR-aktiviteter: Hvem sørger for at lægge vores referater fra lokalrådsmøderne ind på hjemmesiden – hvem opdaterer hjemmesiden? Nyt nummer af Vejby Nyt er uddelt.

 

4.     Løbende aktiviteter: Sidste nyt vedr. vores projekter – der har været afholdt møde med Torsten Forsberg vedr. kløverstier.

 

5.     Nye rådsager: Valg af ny næstformand i lokalrådet.

 

6.     Permanente aktiviteter: Juletræsfest i Vejby Forsamlingshus 1. søndag i advent. Hvordan gik det?

 

7.     Kontakt til foreningerne (7.1 – 7.8)

7.1. Vejby Borger og Grundejerforening.

7.2. Grundejerforeningen Melhøj Park.

7.3. Grundejerforeningen Kælderbjerg og Saxenkol.

7.4. VIF.

7.5. Vejby Forsamlingshus.

7.6. Menighedsrådet.

7.7. Skolen.

7.8. Trongårdsklubben.

 

8.     Kontakt til øvrige lokalråd og lokalforeningsrådet.

 

9.     Kontakt til kommunen: Dialogmøde med kommunen – se punkt 2.

 

10.  Kontakt til Hovedstadsregionen.

 

11.  Danske Landsbyer: Lis har udsendt nyhedsmail.

 

12.  Div. kontakter: Se brev fra Peter Plant vedr. LAG Halsnæs-Gribskov (Er udsendt til alle lokalrådsmedlemmer).

 

13.  Intern administration og økonomi: Husk alle regninger vedr. 2015 skal afleveres til Lis inden årets udgang.

 

14.  Næste møde: Forslag: Mandag den 18. januar.

 

15.  Eventuelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere: Erik, Margit, Gustaf, Anne, Lis, Bent, Nanna, Kirsten, Citta, Werner, Mie, Peiter og Bente.

Afbud fra Eva.

 

Ad.1.

Godkendt.

 

Ad.2.

Se dagsorden – Godt møde for flygtningene i Vejby. Lokalrådet var fint repræsenteret. Nanna har ikke kunne aftale vedr. praktik på skolen for en af flygtningene, Wasim, da lederen ikke har været til stede i den foregående uge; men Nannas kolleger har været meget positive. Kirsten har kontaktet Rikke Njust for at høre, om flygtningene må tjene penge, de kunne så evt. sælge nogle ting, de havde lavet på torvedagene. Mark, der var med til mødet, har kontaktet Kirsten og sagt, at han gerne vil deltage, hvis vi får nogle aktiviteter op at stå. Erik blev kontaktet af Karen Rasmussen efter mødet, som i forvejen er med i arbejdet med flygtningene i Gribskov kommune. Karen ville gerne komme og evt. undervise nogle af flygtningene, hvis vi fik brug for det. Anne anbefaler, at vi ser hvordan de griber tingene an i Helsinge. Vi kan sikkert lære noget der, da der har været arbejdet med flygtninge i lang tid derinde. Der er åbent i Helsinge hver torsdag for flygtninge og andre interesserede. Kirsten efterlyser en plan for arbejdet. Anne foreslår, at vi kunne starte med noget kaffe og kage i Idrætshuset, da Anne synes, at Idrætshuset ville være ideelt til formålet, fordi der kommer så mange igennem huset, som måske så ville stoppe og snakke lidt. Der bør laves en liste over de personer, der arbejder med flygtningene. Erik vil sende en mail ud med en liste over de personer, som Erik ved har kontakt til flygtningene, og andre kan så supplere med de oplysninger de har. Kirsten har talt med nogle borgere fra Vejby, der troede, at det kun var flygtninge og medlemmer i Idrætsforeningen og Lokalrådet, der måtte komme til mødet d. 22/11. Det forstår vi ikke, da der stod i indbydelsen, at alle var velkommen. – Dialogmødet d. 17/11, Erik, Nanna og Citta deltog. Der deltog mange i mødet, som i forvejen har kontakt til flygtningene. Man kan læse om mødet på Facebook under ”Gribskov hjælper flygtninge”. Næste møde vedr. flygtninge bliver d. 9/12 i Ramløse. Det oplyses, at der ofte er parkeret en stor lastbil med anhænger foran den gamle børnehave, hvor der nu bor flygtninge, og ofte har lastbilen motoren gående i længere tid, hvilket må være generende for beboerne i børnehaven. Bilen tilhører Cementstøberiet, og det er en chauffør derfra der parkerer bilen. Werner oplyser, at det er nemt, at få politiet til at tage sig af sagen. Man skal blot fotografere bilen og registreringsnummeret, når den er parkeret foran børnehaven, også tage ind til politiet i Helsinge, der er på rådhuset i Helsinge om torsdagen. Peiter vil dog gerne kontakte Bjørn, inden vi går til politiet. – Møde med Borgmesteren – se dagsorden – Erik, Leif Nielsen, Ulla Mynster og Susanne Reesing deltog i mødet, hvor Borgmesteren lød til at være meget interesseret. Der har været to møder siden uden Borgmesteren. Og Erik har hørt, at der måske er en køber til gården nedenfor Trongården, der vil bygge boliger på det areal, der er udlagt til bebyggelse.

 

Ad.3.

Se dagsorden – Kirsten vil godt lægge vores referater ind på vores hjemmeside og vejbynet. Margit og Kirsten oplyser, at vejbynet ikke fungerer med hensyn til de nyheder, der skal lægges ind. Kirsten foreslår, at man sløjfer nyhederne. Anne siger, at det kun kan fungere, hvis der er en ansvarlig redaktør, der lægger nyhederne ind.

 

Ad.4.

Erik, Kirsten og Anne har holdt møde med Torsten Forsberg. Erik og Jørn Albert Nielsen har taget billeder af de fleste ruter. Der skal gerne være et møde igen inden jul, hvor Nanna og Citta også deltager. Pengene overføres til næste år.

 

Ad.5.

Erik foreslår Citta som næstformand. Citta accepterer valget indtil næste generalforsamling.

 

Ad.6.

Juletræsfesten var fint besøgt, der var ca. 140 deltagere.

 

Ad.7.1-7.8.

Ad.7.1.

Møde d. 10/11 med henblik på at arrangere julen, og møde igen d. 26/1.

 

Ad.7.2.

Intet nyt.

 

Ad.7.3.

Intet nyt.

 

Ad.7.4.

Idrætsforeningen var også godt repræsenteret ved mødet for flygtninge d. 22/11. Allan fik aftalt noget med fodbold med en af flygtningene. Margit ved ikke, hvem der afløser hende i lokalrådet, når Margit stopper ved udgangen af året.

 

Ad.7.5.

Bent vil selv hente juletræet, der blev brugt i forsamlingshuset, og sætte det op på hjørnet hos Bent. Kirsten har talt med Viggo vedr. julemarked til næste år, da flere af dem, der har haft boder på Torvedagene, vil være interesseret i at deltage.

 

Ad.7.6.

Præsterne er flyttet til Frederiksværk. Præsteboligen sættes nu i stand, så den er klar til vi skal have ny præst, da Mogens stopper til september 2016. Nia ønsker at fortsætte. Der har været hærværk på kirkegården. Det er gået ud over lyset, der oplyser kirken her i vintermånederne, og en meget tung bænk. Der skal udskiftes nogle tagsten på kirken, der er blevet ødelagt af stormen. Der er brunch efter gudstjenesten d. 6/12, her vil Menighedsrådet fortælle om deres arbejde. D. 10/12 er der koncert i kirken med kirkekoret om aftenen.

 

Ad.7.7.

Der er flere lærere der er rejst fra skolen i den sidste tid, ikke fordi de er utilfredse med at være i Vejby; men de har haft mulighed for at få deres ønskejob andre steder, da det er nemt at få arbejde som lærer i øjeblikket. Skolen gør meget for at styrke IT-fronten i øjeblikket, så som en maskine til hvert barn. Den nye viceskoleinspektør Rasmus Sørensen starter d. 1/12.

 

Ad.7.8.

Trongårdsklubben holder julefrokost i forsamlingshuset d. 9/12. Werner træder ud af lokalrådet, Ulla Mynster kommer i stedet for som repræsentant for Tongårdsklubben.

 

Ad.8.

Intet nyt.

 

Ad.9.

Se under punkt 2.

 

Ad.10.

Intet nyt.

 

Ad.11.

Intet nyt.

 

Ad.12.

Se dagsorden.

 

Ad.13.

Se dagsorden.

 

Ad.14.

Forslaget vedtaget – se dagsorden.

 

Ad.15.

Kirsten oplyser, at hun deler kontor med hende, der står for uddeling af LAG midlerne, og hun vil meget gerne have nogle forslag fra Gribskov Kommune.

 

Herefter afholdes julefrokosten, hvor Jørn Jensen deltager. Jette Larsen kunne desværre ikke komme i år. Stor tak til Lis for den dejlige mad.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

Referat 19-10-2015

 

Referat fra lokalrådsmøde mandag den 19. oktober 2015, kl. 19.00 i blok U (tidl. A) på skolen i Vejby

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

2.     Meddelelser: Referat fra møde vedr. flygtninge i Frivillighedscenter Helsinge den 22. september vedhæftes denne dagsorden. Børnehaven på Femgårdsvej er klar til at modtage 3 flygtningefamilier i uge 43. Velkomstmøde i samarbejde med VIF forsøges arrangeret i uge 45. Erik orienterer. Åbent brev til borgmester om boliger fra Ulla Mynster og Susanne Reesing med 115 underskrifter – se Ugeposten 6/10.

 

3.     PR-aktiviteter: Deadline for næste nummer af Vejby Nyt er 23. oktober. Artikel i Frederiksborg Amts Avis den 3. oktober: ”Det lysner for Vejby Station”

 

4.     Løbende aktiviteter: Hvordan forløb den 26. september – blomsterløg – høstmarked?

 

5.     Nye rådssager: Henvendelse fra borger vedr. ansøgning om lukning af ”Genvejen” (Erik orienterer). Orientering fra Leif og Anne vedr. kløverstier og Vejby en by med udsigt.

 

6.     Permanente aktiviteter: Der er indkaldt til planlægningsmøde vedr. juletræsfesten i Vejby Forsamlingshus søndag den 29. november (1. søndag i advent). Planlægningsmødet finder sted onsdag den 21. oktober kl. 19.00 i idrætshuset.

 

 

7.     Kontakt til foreningerne: (7.1 – 7.8)

7.1. Vejby Borger og Grundejerforening.

7.2. Grundejerforeningen Melhøj Park.

7.3. Grundejerforeningen Kælderbjerg og Saxwnkol.

7.4. VIF.

7.5. Vejby Forsamlingshus.

7.6. Menighedsrådet.

7.7. Skolen.

7.8 Trongårdsklubben.

 

8.     Kontakt til de øvrige lokalråd og lokalforeningsrådet: Der var møde på rådhuset for lokalforeningsrådets kontaktgruppe den 30. september. Leif kunne ikke deltage, da der var møde i LAG samme dag.

 

9.     Kontakt til kommunen: Det store dialogmøde med kommunen er fastsat til den 17. november kl. 19 – 21. Dagsorden udsendes senere.

 

10.  Kontakt til Hovedstadsregionen.

 

11.  Danske Landsbyer: Lis har udsendt nyhedsbreve til alle.

 

12.  Div. kontakter: Orientering fra Leif vedr. LAG. Orientering fra Peter Plant formand for LAG Halsnæs-Gribskov udsendes sammen med denne dagsorden.

 

13.  Intern administration og økonomi. Lis orienterer.

 

14.  Næste møde: mandag den 30. november (vedtaget på mødet den 21. september).

 

15.  Eventuelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere: Erik, Gustaf, Citta, Bent, Kirsten, Margit, Lis, Mie, Werner, Nanna og Bente.

Afbud fra: Anne, Eva og Peiter.

 

Ad. 1.

Godkendt.

 

Ad.2.

Erik beklager meget, at Leif er trådt ud af lokalrådet, og vi andre er enige med Erik. Leifs udtræden er især uheldig, fordi han har været primus motor i Kløverstiprojektet. Erik vil prøve at finde flere personer udenfor Lokalrådet, der kan være interesseret i at deltage i projektet. Citta og Nanna vil gerne have mere konkret at vide, hvilke opgaver det evt. vil dreje sig om. Kirsten J. har beskrevet de forskellige ruter, og det har været et stort arbejde. Kirsten M. har talt med Anne, og det ser ud til projekttiden forlænges, da flere af ansøgerne ikke kan nå at være klar med deres ansøgninger inden årets udgang. Kirsten M. og Anne vil mødes snarest, og de vil kontakte Torsten Forsberg i Gribskov kommune hurtigst muligt. Kirsten oplyser, at kommunen skal godkende ruterne, inden vi kan gå videre med projektet. Erik, Kirsten M., Anne og Jørn Albert vil mødes snarest, og her vil Nanna og Citta også gerne deltage. – Bent spørger, hvem der fremover påtager sig de opgaver, som Leif også tog sig af f.eks. Lokalforeningsrådet. Leif vil muligvis blive siddende der, men nu som repræsentant for Ørby Bylaug, så der vil mangle en fra Vejby. Erik plejer at deltage i de fleste af møderne i Lokalforeningsrådet; men på næste møde, må vi prøve at fordele Leifs opgaver. De er følgende: Næstformand, repræsentant i Lokalforeningsrådet, projektet med Kløverstierne kører videre som ovenfor omtalt, ansvarlig for at rette adresselisten for lokalrådsmedlemmer m.m. på Vejby Net og Googlegroup. – Vedr. flygtninge i Vejby. Se dagsorden.- Mødet bliver formodentligt i VIF d. 7/11 eller 8/11.  -  Vedr. underskrift indsamling. Ulla og Susanne har talt med Borgmesteren, der ønskede et møde vedr. boligerne. Mødet skal finde sted d. 27/10, foruden Ulla og Susanne vil Erik og Leif Nielsen også deltage. Werner spørger, om Bakketoppen evt. kan laves om til boliger.

 

Ad.3.

Se dagsorden. Erik læser artiklen op fra Frederikborg Amts Avis vedr. Stationen.

 

Ad.4.

Høstmarkedet forløb godt, der har dog været en klage over placeringen ved Gadekæret p.gr.af trafikken på Tisvildevej. Vedkommende havde set et barn, der nær var blevet ramt af en bil. Der var ikke ret mange til at lægge blomsterløg ned; men Werner har aftalt med Aktive Seniorer, at det tager de sig af, når de mødes d. 20/10.

 

Ad.5.

Erik læser brev op til Teknisk Forvaltning vedr. lukning af Genvejen. Lokalrådet peger på, at vi ikke kan anbefale, at vejen bliver lukket, da den bruges meget og især af skolebørnene, når de går til og fra skole, så de undgår at komme op til krydset ved Forsamlingshuset, hvor der er en del trafik.

 

Ad.6.

Erik, Citta, Viggo og Niels Jørgen deltager. Kate er inviteret. Citta vil kontakte Eva for at høre, om hun eller en anden fra deres bestyrelse vil komme, da de har haft betalingen fra deres Grundejerforening på vores dagsorden flere gange.

 

Ad. 7.1. – 7.8.

Ad. 7.1.

Der har været bestyrelsesmøde. Der er nogle der ønsker, at juletræet udenfor forsamlingshuset skal være større end sidste år. Grundejerforeningen prøver at finde ud af det; men det bliver ikke nogen helt let opgave, da hullet i asfalten til træet ikke kan laves større. Herudover skal der købes flere lyskæder, som vil blive købt med de pærer, der bruger mindst strøm.

 

 

Ad.7.2.

Intet nyt.

 

Ad.7.3.

Intet nyt.

 

Ad.7.4.

Der er Hovedbestyrelsesmøde i aften. Margit efterlyser besked vedr. Bakketoppen, og hvor der er plads til børnehavebørnene på skolen. Nanna oplyser, at der er ikke givet besked på dette endnu.

 

Ad.7.5.

Peiter har undersøgt, hvor mange begravelser der har brugt Konfirmandhuset til kaffe eller lign. efter begravelsen. Der har været 2 efter vores sidste møde, og Bente ved, at der kun var ca. 20 deltagere i arrangementet bagefter til den ene.

 

Ad.7.6.

Præsterne fraflytter Præstegården d. 1/11. De fortsætter dog som præster her i Vejby, selv om de ikke bor i Præstegården mere. Så vidt vides skal de bo i Frederiksværk.

 

Ad.7.7.

Nanna er blevet spurgt, om hun vil være koordinator i projektet ”Skolen for livet”; men Nanna har sagt nej. Margit kan oplyse, at hun har meldt sig til projektet, men Nanna ved, at det fremgår ingen steder, da der slet ikke står nogen på den liste, så Nanna vil sørge for, at Margit kommer på listen hurtigst muligt.

 

Ad.7.8.

Næste blad udkommer nu. Stavgangsholdet tager på tur til søerne ved Sorø d. 22/10, og der er fællesspisning på Trongården onsdag d. 28/10.

 

Ad. 8.

Intet nyt.

 

Ad.9.

Se dagsorden.

 

Ad. 10.

Erik oplyser, at Frederiksborg Amts Avis har omtalt, at der er bevilliget 50.000.000 kr. til regional udvikling af ”Grøn, sund og smart vækst”.

 

Ad.11.

Se dagsorden.

 

Ad.12.

Se det udsendte materiale fra Erik.

 

Ad.13.

Lis har endnu ikke modtaget penge fra Rema 1000 for de købte blomsterløg. Erik gør opmærksom på at evt. regninger, som Lokalrådet skal betale, skal afleveres nu til Lis, så de kan komme med på regnskabet for i år. Kirsten vil gerne lave julequiz igen i år i Vejby Nyt. Plejer at bruge ca. 150 kr. til det.

 

Ad.14.

Julemøde d. 30/11. Lis vil gerne sørge for mad og drikkevarer til arrangementet igen i år. Lis inviterer revisorerne, og sørger for vin til dem som tak for deres arbejde.

 

Ad. 15.

Nanna foreslår, at der efterlyses personer i Vejby Nyt, der kunne tænke sig at stå i en slags ”Frivillighedsbank”, så andre end ”Tordenskjolds soldater” stod for ting, der sker i byen. Margit oplyser, at Niels Jørgen har talt om det samme. Kirsten vil godt prøve; men hun er ikke så optimistisk, da det har været forsøgt tidligere, men der var ingen der meldte sig.

Når vi ved, at der er flyttet flygtninge ind i børnehaven, vil Erik og Niels Jørgen gå ned til dem evt. sammen med en tolk og f.eks. udlevere folderen ”Velkommen til Vejby” til dem og gennemgå den med dem. Der kunne også laves en madaften, hvor de lavede deres mad, og vi lavede vores, så vi kunne smage lidt af hvert. Hver torsdag kan man komme i Frvillighedscenteret og træffe nogle af flygtningene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

Referat 19-9-2015

 

Referat fra lokalrådsmøde mandag den 19. oktober 2015, kl. 19.00 i blok U (tidl. A) på skolen i Vejby

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

2.     Meddelelser: Referat fra møde vedr. flygtninge i Frivillighedscenter Helsinge den 22. september vedhæftes denne dagsorden. Børnehaven på Femgårdsvej er klar til at modtage 3 flygtningefamilier i uge 43. Velkomstmøde i samarbejde med VIF forsøges arrangeret i uge 45. Erik orienterer. Åbent brev til borgmester om boliger fra Ulla Mynster og Susanne Reesing med 115 underskrifter – se Ugeposten 6/10.

 

3.     PR-aktiviteter: Deadline for næste nummer af Vejby Nyt er 23. oktober. Artikel i Frederiksborg Amts Avis den 3. oktober: ”Det lysner for Vejby Station”

 

4.     Løbende aktiviteter: Hvordan forløb den 26. september – blomsterløg – høstmarked?

 

5.     Nye rådssager: Henvendelse fra borger vedr. ansøgning om lukning af ”Genvejen” (Erik orienterer). Orientering fra Leif og Anne vedr. kløverstier og Vejby en by med udsigt.

 

6.     Permanente aktiviteter: Der er indkaldt til planlægningsmøde vedr. juletræsfesten i Vejby Forsamlingshus søndag den 29. november (1. søndag i advent). Planlægningsmødet finder sted onsdag den 21. oktober kl. 19.00 i idrætshuset.

 

 

7.     Kontakt til foreningerne: (7.1 – 7.8)

7.1. Vejby Borger og Grundejerforening.

7.2. Grundejerforeningen Melhøj Park.

7.3. Grundejerforeningen Kælderbjerg og Saxwnkol.

7.4. VIF.

7.5. Vejby Forsamlingshus.

7.6. Menighedsrådet.

7.7. Skolen.

7.8 Trongårdsklubben.

 

8.     Kontakt til de øvrige lokalråd og lokalforeningsrådet: Der var møde på rådhuset for lokalforeningsrådets kontaktgruppe den 30. september. Leif kunne ikke deltage, da der var møde i LAG samme dag.

 

9.     Kontakt til kommunen: Det store dialogmøde med kommunen er fastsat til den 17. november kl. 19 – 21. Dagsorden udsendes senere.

 

10.  Kontakt til Hovedstadsregionen.

 

11.  Danske Landsbyer: Lis har udsendt nyhedsbreve til alle.

 

12.  Div. kontakter: Orientering fra Leif vedr. LAG. Orientering fra Peter Plant formand for LAG Halsnæs-Gribskov udsendes sammen med denne dagsorden.

 

13.  Intern administration og økonomi. Lis orienterer.

 

14.  Næste møde: mandag den 30. november (vedtaget på mødet den 21. september).

 

15.  Eventuelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere: Erik, Gustaf, Citta, Bent, Kirsten, Margit, Lis, Mie, Werner, Nanna og Bente.

Afbud fra: Anne, Eva og Peiter.

 

Ad. 1.

Godkendt.

 

Ad.2.

Erik beklager meget, at Leif er trådt ud af lokalrådet, og vi andre er enige med Erik. Leifs udtræden er især uheldig, fordi han har været primus motor i Kløverstiprojektet. Erik vil prøve at finde flere personer udenfor Lokalrådet, der kan være interesseret i at deltage i projektet. Citta og Nanna vil gerne have mere konkret at vide, hvilke opgaver det evt. vil dreje sig om. Kirsten J. har beskrevet de forskellige ruter, og det har været et stort arbejde. Kirsten M. har talt med Anne, og det ser ud til projekttiden forlænges, da flere af ansøgerne ikke kan nå at være klar med deres ansøgninger inden årets udgang. Kirsten M. og Anne vil mødes snarest, og de vil kontakte Torsten Forsberg i Gribskov kommune hurtigst muligt. Kirsten oplyser, at kommunen skal godkende ruterne, inden vi kan gå videre med projektet. Erik, Kirsten M., Anne og Jørn Albert vil mødes snarest, og her vil Nanna og Citta også gerne deltage. – Bent spørger, hvem der fremover påtager sig de opgaver, som Leif også tog sig af f.eks. Lokalforeningsrådet. Leif vil muligvis blive siddende der, men nu som repræsentant for Ørby Bylaug, så der vil mangle en fra Vejby. Erik plejer at deltage i de fleste af møderne i Lokalforeningsrådet; men på næste møde, må vi prøve at fordele Leifs opgaver. De er følgende: Næstformand, repræsentant i Lokalforeningsrådet, projektet med Kløverstierne kører videre som ovenfor omtalt, ansvarlig for at rette adresselisten for lokalrådsmedlemmer m.m. på Vejby Net og Googlegroup. – Vedr. flygtninge i Vejby. Se dagsorden.- Mødet bliver formodentligt i VIF d. 7/11 eller 8/11.  -  Vedr. underskrift indsamling. Ulla og Susanne har talt med Borgmesteren, der ønskede et møde vedr. boligerne. Mødet skal finde sted d. 27/10, foruden Ulla og Susanne vil Erik og Leif Nielsen også deltage. Werner spørger, om Bakketoppen evt. kan laves om til boliger.

 

Ad.3.

Se dagsorden. Erik læser artiklen op fra Frederikborg Amts Avis vedr. Stationen.

 

Ad.4.

Høstmarkedet forløb godt, der har dog været en klage over placeringen ved Gadekæret p.gr.af trafikken på Tisvildevej. Vedkommende havde set et barn, der nær var blevet ramt af en bil. Der var ikke ret mange til at lægge blomsterløg ned; men Werner har aftalt med Aktive Seniorer, at det tager de sig af, når de mødes d. 20/10.

 

Ad.5.

Erik læser brev op til Teknisk Forvaltning vedr. lukning af Genvejen. Lokalrådet peger på, at vi ikke kan anbefale, at vejen bliver lukket, da den bruges meget og især af skolebørnene, når de går til og fra skole, så de undgår at komme op til krydset ved Forsamlingshuset, hvor der er en del trafik.

 

Ad.6.

Erik, Citta, Viggo og Niels Jørgen deltager. Kate er inviteret. Citta vil kontakte Eva for at høre, om hun eller en anden fra deres bestyrelse vil komme, da de har haft betalingen fra deres Grundejerforening på vores dagsorden flere gange.

 

Ad. 7.1. – 7.8.

Ad. 7.1.

Der har været bestyrelsesmøde. Der er nogle der ønsker, at juletræet udenfor forsamlingshuset skal være større end sidste år. Grundejerforeningen prøver at finde ud af det; men det bliver ikke nogen helt let opgave, da hullet i asfalten til træet ikke kan laves større. Herudover skal der købes flere lyskæder, som vil blive købt med de pærer, der bruger mindst strøm.

 

 

Ad.7.2.

Intet nyt.

 

Ad.7.3.

Intet nyt.

 

Ad.7.4.

Der er Hovedbestyrelsesmøde i aften. Margit efterlyser besked vedr. Bakketoppen, og hvor der er plads til børnehavebørnene på skolen. Nanna oplyser, at der er ikke givet besked på dette endnu.

 

Ad.7.5.

Peiter har undersøgt, hvor mange begravelser der har brugt Konfirmandhuset til kaffe eller lign. efter begravelsen. Der har været 2 efter vores sidste møde, og Bente ved, at der kun var ca. 20 deltagere i arrangementet bagefter til den ene.

 

Ad.7.6.

Præsterne fraflytter Præstegården d. 1/11. De fortsætter dog som præster her i Vejby, selv om de ikke bor i Præstegården mere. Så vidt vides skal de bo i Frederiksværk.

 

Ad.7.7.

Nanna er blevet spurgt, om hun vil være koordinator i projektet ”Skolen for livet”; men Nanna har sagt nej. Margit kan oplyse, at hun har meldt sig til projektet, men Nanna ved, at det fremgår ingen steder, da der slet ikke står nogen på den liste, så Nanna vil sørge for, at Margit kommer på listen hurtigst muligt.

 

Ad.7.8.

Næste blad udkommer nu. Stavgangsholdet tager på tur til søerne ved Sorø d. 22/10, og der er fællesspisning på Trongården onsdag d. 28/10.

 

Ad. 8.

Intet nyt.

 

Ad.9.

Se dagsorden.

 

Ad. 10.

Erik oplyser, at Frederiksborg Amts Avis har omtalt, at der er bevilliget 50.000.000 kr. til regional udvikling af ”Grøn, sund og smart vækst”.

 

Ad.11.

Se dagsorden.

 

Ad.12.

Se det udsendte materiale fra Erik.

 

Ad.13.

Lis har endnu ikke modtaget penge fra Rema 1000 for de købte blomsterløg. Erik gør opmærksom på at evt. regninger, som Lokalrådet skal betale, skal afleveres nu til Lis, så de kan komme med på regnskabet for i år. Kirsten vil gerne lave julequiz igen i år i Vejby Nyt. Plejer at bruge ca. 150 kr. til det.

 

Ad.14.

Julemøde d. 30/11. Lis vil gerne sørge for mad og drikkevarer til arrangementet igen i år. Lis inviterer revisorerne, og sørger for vin til dem som tak for deres arbejde.

 

Ad. 15.

Nanna foreslår, at der efterlyses personer i Vejby Nyt, der kunne tænke sig at stå i en slags ”Frivillighedsbank”, så andre end ”Tordenskjolds soldater” stod for ting, der sker i byen. Margit oplyser, at Niels Jørgen har talt om det samme. Kirsten vil godt prøve; men hun er ikke så optimistisk, da det har været forsøgt tidligere, men der var ingen der meldte sig.

Når vi ved, at der er flyttet flygtninge ind i børnehaven, vil Erik og Niels Jørgen gå ned til dem evt. sammen med en tolk og f.eks. udlevere folderen ”Velkommen til Vejby” til dem og gennemgå den med dem. Der kunne også laves en madaften, hvor de lavede deres mad, og vi lavede vores, så vi kunne smage lidt af hvert. Hver torsdag kan man komme i Frvillighedscenteret og træffe nogle af flygtningene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

Referat 24-8-2015

Dagsorden til lokalrådsmøde mandag den 24. august 2015, kl. 19.00 i blok U (tidl. A) på skolen i Vejby

 

1.        Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

2.        Meddelelser.

 

3.        PR-aktiviteter: Nyt nummer af Vejby Nyt uddeles i denne uge.

 

4.        Løbende aktiviteter.

 

5.        Nye rådssager: Forslag fra Inge Brander om fusion af foreningerne Vejby Forsamlingshus og Vejby Kulturhus. Erik orienterer om forslaget. Hvad mener de forskellige foreninger om dette forslag?

            Drøftelse – tilbagemelding til Inge Brander. Sidste nyt om de 3 projekter, der har fået tilskud fra Landsbypuljen.

 

6.        Permanente aktiviteter: Loppemarkedet fortsætter de 3 sidste søndage i august. Erik orienterer.

 

7.        Kontakt til foreningerne (7.1 – 7.8)

7.1. Vejby Borger og Grundejerforening.

7.2. Grundejerforeningen Melhøj Park.

7.3. Grundejerforeningen Kælderbjerg/Saxenkol.

7.4. VIF.

7.5. Vejby Forsamlingshus.

7.6. Menighedsrådet.

7.7 Skolen.

7.8. Trongårdsklubben.

 

8.        Kontakt til øvrige lokalråd og lokalforeningsrådet.- Leif og Erik orienterer om udflugten til Esrum Kloster.

 

 

 

 

9.        Kontakt til kommunen.

 

10.    Kontakt til Hovedstadsregionen.

 

11.    Danske landsbyer: Lis har udsendt nyhedsmai.

 

12.    Div. kontakter: Uddeling af midler fra LAG-Halsnæs-Gribskov – Leif orienterer.

 

13.    Intern administration og økonomi: I forbindelse med næste uddeling af Vejby Nyt uddeles en lille brochurer fra Helene Muff. Det giver 915 kr. til lokalrådets kasse.

 

14.    Næste møde: Forslag: Mandag den 21. september.

 

15.    Eventuelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere: Erik, Leif, Mie, Werner, Gustaf, Peiter, Bent, Nanna, Citta, Anne, Margit, Lis og Bente.

Afbud fra Eva og Kirsten.

 

Ad. 1.

Godkendt med rettelse i pkt. 7. 6.: Restaurering af klokketårnet bliver først påbegyndt nu.

 

Ad. 2.

Intet nyt.

 

Ad. 3.

Se dagsorden.

 

Ad. 4.

Indvielsen af Kløverstier, der var planlagt til søndag d. 13/9, bliver muligvis udsat.

 

Ad. 5.

Se dagsorden. Erik læser sit svar til Inge Brander op, og Inges svar til Erik. Inge har sendt sit forslag til Forsamlingshuset og til lokalrådet. Grundejerforeningerne er orienteret via lokalrådet. Inge har en liste over alle grundejerforeningerne i sommerhusområderne, men de er ikke orienteret om forslaget. Vi kan få listen, hvis vi har behov for det. Erik har talt med Bjørn, der oplyser, at han skylder 1.500.000 kr. for Stationen, og han gerne skulle have dette beløb for den. Erik har også talt med Forsamlingshusets bestyrelse, og de er ikke interesserede i en fusion. Leif gør opmærksom på, at Inges forslag burde være forelagt på Forsamlingshusets generalforsamling af underskriverne på forslaget. Citta mener ikke forslaget kan bruges, fordi det forslag der ligger til grund for økonomien er ubrugeligt, og at forslaget om at bevare stationsbygningen, skal komme fra borgerne i byen. Anne synes, at vi skal svare Inge Brander, at det er et spændende forslag, men vi kan ikke gå ind i arbejdet vedr. dette. Anne og Nanna vil gerne have en person ud fra kommunen, der kan forklare, hvad det indebærer, at Stationen er bevaringsværdig. Werner synes ikke, der er nogen grund til, at vi gør mere ud af forslaget, da hele sagen er startet for 10 år siden, og indtil nu er der intet sket. Og da det er Bjørn, der ejer bygningen og ikke os, og Forsamlingshuset ikke er interesseret i at fusionere, synes Werner ikke, at vi kan gøre mere. Margit kan ikke se, hvad vi skal bruge Stationen til, da der er fælleshuse nok her i byen; men Margit har set på face- book, at der er flere, der har skrevet, at de er interesseret i, hvad der skal ske med Stationen, og dem kunne man evt. kontakte. Mie fortæller, at i Bras er der indrettet restauration i den gamle Stations bygning. Nanna synes heller ikke, at vi skal gå ind i projektet fra Inge; men Nanna synes, at det er vigtigt, at der bliver gjort noget ved Stationen, da den er en skamplet på byen, som den ser ud nu. Leif foreslår, at vi arrangerer et møde, hvor vi inviterer Bjørn, en repræsentant fra Rabarbergården, da de lige har fået penge fra LAG, og Peter Plant og en repræsentant fra kommunen samt de personer, der har givet udtryk for på facebook, at de er interesserede i Stationen. Herudover fortæller Leif, at Real Danica vil støtte LAG projekter. Vi er næsten alle enige om, at det er i orden, hvis der bliver lejligheder i Stationen, bare den kommer til at se ordentlig ud udefra. Werner foreslår, at vi inviterer Bjørn til vores næste møde, så Bjørn selv kan fortælle, hvilke planer han har for stationen. Erik vil skrive til Inge Brander, at vi har drøftet forslaget meget indgående; men vi ser ingen løsning på en fusion.

 

Ad. 6.

Det var regnvejr den ene søndag, og den dag kom stadepladserne ind i gangen på skolen. Den dag var handlen helt god; men vi kunne godt bruge nogle flere købere.

 

 

Ad. (7.1 – 7.8)

Ad. 7.1.

Intet nyt.

 

Ad. 7.2.

Gribskov Kommune har kontaktet Citta, da grundejerforeningerne skal have et CVR, og det havde Melhøj Park ikke, så det har Citta ordnet.

 

Ad. 7. 3.

Intet nyt.

 

Ad. 7. 4.

Der etableres bålplads ved multibanen. Samarbejdet med Nordtrim vil nok ophøre. Der er samarbejde med gymnasiet og efterskolen. Niels Jørgen så gerne, at torvedagene og loppemarkedet blev lagt sammen. Margit vil gerne gå ud af Lokalrådet, men Margit bliver siddende indtil VIF finder en ny repræsentant til Lokalrådet.

 

Ad. 7. 5.

Bent påtaler igen, at Forsamlingshuset oplever, når der er begravelser, bliver arrangementet bagefter ofte holdt i Konfirmandhuset, og aftalen var, da Konfirmandhuset blev bygget, at der ikke måtte tages noget fra Forsamlingshuset. Mie og Bente kan bekræfte, at det er noteret i referaterne fra menighedsråds –møderne for mange år siden.

 

Ad. 7. 6.

Restaurering af klokketårnet starter som tidligere nævnt nu. Kirken bliver forhåbentlig kalket indvendigt til næste år, dette er dog afhængig af økonomien. Vedr. cykelpumpen ved kirken, dette skal først godkendes af provstiet.

 

Ad. 7. 7.

Der er et projekt med 7 klasserne, hvor eleverne bliver delt i årgange i stedet for klasser. Fødselsdagsfest fredag d. 28/8, der bliver kombineret med en idrætsdag. Der er kommet ny legeplads med svævebane og en slags karrusel. Der skulle starte nogle nye lærere; men de kom alligevel ikke. 7 Klasse skal på lejrtur til Fyn. Arla har doneret 500 kr. pr. elev, da det skal være en lejrtur med undervisning i mad.

 

7.8.

Udflugt d.23/9 til Fyn bl.a. til Johannes Larsens museum, der har meldt sig 37 til turen på nuværende tidspunkt. Alle Aktiviteterne starter nu i september.

 

Ad. 8.

Møde i Lokalforeningsrådet d. 31/8. På mødet skal drøftes, hvad vil man bruge foreningen til fremover og netværket til lokalrådene, samt nyt om stier. Ved dialog mødet med kommunen kunne emnet være fordelingen af flygtninge i de forskellige områder, og hvor skal de bo. Nanna foreslår, at nogle af eleverne kunne interviewe nogle af flygtningene. Vi bør kontakte kommunen, for at høre om der er kommet nogle flygtninge til Vejby, da Annes mand har mødt nogle i toget, der sagde de boede bag Netto, og dem har vi intet hørt om.

 

Ad. 9.

Kommunen har indgået aftale med Danmarks Naturfredningsforening om nedskæring af CO2 udledning. Leif orienterer om fjernvarmen, og priser på denne. Ørby landsbys omkreds vil blive udvidet i Lokalplanen.

 

Ad. 10.

Intet nyt.

 

Ad. 11.

Se dagsorden

 

Ad. 12.

Følgende projekter har fået midler fra LAG: Rabarbergården: 550.000 kr., Hundestedhavns værksted: 500.000 kr.

Esrum iværksættere: 245.000 kr.   

Der er 8 nye projekter, der søger midler fra den næste pulje. Leif læser op, hvem det er.

 

Ad. 13.

Se dagsorden.

 

Ad. 14.

Næste møde mandag d. 21-9.

 

Ad. 15.

Vi sender blomster til Eva. Nanna sørger for buketten. Anne oplyser, at Rema 1000 vil donere blomsterløgene, der skal lægges ned ved indfaldsvejene til Vejby, så de penge der var bevilliget til det, vil gå ind i budgettet til skulpturen. Løgene lægges ned d. 26/9 sammen med høstfest på torvedagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Referat 2-3-2015

 

Referat fra lokalrådsmøde mandag den 2. marts 2015, kl. 19.00 i blok U (tidl. A) på skolen i Vejby

 

1.        Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

2.        Meddelelser: Susanne og Ulla fortsætter deres underskriftindsamling vedr. ønsket om lejeboliger i Tisvilde og Vejby – Erik orienterer. De 3 grundejerforeninger har holdt møde. Man har bl.a. drøftet julefesten og fastelavnsarrangementet og betalingen for disse. Eva, Citta og Gustaf orienterer. Man vil gerne have en drøftelse af problematikken i lokalrådet.

 

3.        PR-aktiviteter: Deadline for næste nummer af Vejby Nyt er 6. marts 2015. Allan og fodbolddrengene stopper samarbejdet vedr. uddeling. Der arbejdes på at finde en løsning. Erik har været i kontakt med Ulla Mynster, fmd. for Trongårdsklubben, som måske vil overtage uddelingen. Vi må drøfte en evt. nødløsning, da næste nummer allerede skal uddeles sidst i marts 2015. Allan har udarbejdet en meget fin liste, som angiver, hvor der skal deles ud.

Fin presseomtale med Anne og Kirsten i Frederiksborg Amts Avis, hvor alle vores nye projekter omtales.

 

4.        Løbende aktiviteter: Hvordan går det med den nye udgave af ”Velkommen til Vejby”? Der afholdes loppemarked som sædvanlig. Alle 4 søndage i juni og de 3 sidste søndage i august. Stadepladsbestilling finder sted lørdag den 23. maj kl. 10 – 11 i blok F på skolen i Vejby. Hvem kan komme denne dag? Erik kontakter loppemarkedsgruppen og udarbejder en vagtplan. Loppemarkedet og datoen for stadepladsbestillingen annonceres i næste nummer af Vejby Nyt. Kirsten udarbejder annoncen og Bent trykker plakater som sædvanlig.

 

5.        Nye rådssager: Orientering om de nye projekter – Planlægning af VejbyTræf lørdag den 18. april (Anne, Kirsten, Leif, Erik).

 

6.        Permanente aktiviteter: Generalforsamling afholdes i Vejby Forsamlingshus mandag den 20. april, kl. 19.00 – inden generalforsamlingen holder Peter Plant et foredrag om LAG-Halsnæs-Gribskov. Kirsten udarbejder annonce om arrangementer og Bent trykker plakater.

 

7.        Kontakt til foreningerne (7.1 – 7.8)

7.1. Vejby Borger og Grundejerforening.

7.2. Grundejerforeningen Melhøj Park.

7.3. Grundejerforeningen Kælderbjerg og Saxenkol.

7.4. VIF.

7.5. Vejby Forsamlingshus.

7.6. Menighedsrådet.

7.7. Skolen.

7.8. Trongårdsklubben.

 

8.        Kontakt til øvrige lokalråd og lokalforeningsrådet: Der er indsat penge på vores konto, som Lis fordeler efter liste udarbejdet af Jette Haugaard. 12 lokalråd, bylaug og andre foreninger skal dele 50.000 kr. Det bliver 4.166,50 kr. til hver. Erik deltager i dialogmødet den 25. februar i stedet for Leif, der er forhindret. Erik orienterer fra mødet.

 

9.        Kontakt til kommunen: Der har været valg til centerrådet på Trongården – Erik orienterer.

 

10.    Kontakt til Hovedstadsregionen.

 

11.    Danske Landsbyer: Lis har udsendt div. meddelelser.

 

12.    Div. kontakter: Er der nyt fra LAG-Halsnæs-Gribskov?

 

13.    Intern administration og økonomi: Lis har afsluttet regnskabet for 2014.

 

14.    Næste møde: Forslag: Mandag den 23. marts 2015.

 

15.    Eventueltdet .

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere: Erik, Leif, Mie, Werner, Gustaf, Peiter, Bent, Eva, Anne, Margit, Nanna, Lis, Citta og Bente.

Afbud fra Kirsten.

 

Ad. 1.

Godkendt bortset fra at Anne gerne vil have følgende rettelse i pkt. 2 – 19 linje, hvor der står: ”Anne synes osv.”. Da Anne ikke mener,  at underskrifterne behøver at blive indsamlet af en fra Lokalrådet.

 

Ad. 2.

Erik har fået brev fra Ulla og Susanne, de fortsætter underskriftindsamlingen indtil maj. Derefter vil der blive sendt en kopi af underskrifterne til kommunalpolitikerne og til Ugeposten. – Citta orienterer fra mødet mellem de tre grundejerforeninger. Der deltog to medlemmer fra hver forening, og det fremgik, at foreningerne var meget forskellige, ikke mindst pga. størrelsen på foreningerne; men der var også en del fælles problemer, så som vejbelysning og vedligeholdelse af veje og stier. Man var enige om, at det var et godt møde, og vil holde møde igen efter behov. Eva vil lave referat fra mødet. – Eva synes fortsat, at de betaler meget pr. medlem for juletræs -festen og fastelavnsfesten ca. 100 kr. pr. barn i alt for begge fester. Festerne betales af grundejerforeningerne ud fra deres medlemstal, og Idrætsforeningen betaler sodavandene til børnene. Margit oplyser, at Niels Jørgen synes, at festerne skal være gratis, men fordelingsnøglen kunne måske ændres. Herefter kommer der følgende synspunkter frem: Citta, synes, at der skal være betaling f.eks. 20 kr. pr. barn, dog med et betalingsloft for familier med mange børn, og så kunne der være betaling for bankopladerne. Eva synes, som hun tidligere har nævnt, at dem der ikke bor i Vejby skal betale, da de to fester koster deres grundejerforening ca. 5-6000 kr., og de i forvejen har et stramt budget. Anne har talt med Kirsten om det, og de synes, at det skal være gratis; men Anne kan godt se, at man måske kunne betale noget symbolsk f.eks. 20 kr. pr barn, dog med et betalingsloft på ca. 80 kr. Mie synes, at de voksne skal betale, og børnene skal være gratis, og Werner mener, at man kunne betale for kaffe og sodavand. Erik siger, at det må være grundejerforeningerne og Idrætsforeningen, der fastsætter en evt. betaling, og hvis der skal være betaling, skal økonomien for festerne være fastlagt inden efterårsferien. Problemet kan evt. tages op på det næste fællesmøde for grundejerforeningerne.

 

Ad. 3.

Ulla har meddelt, at Trongårdsklubben ikke kan stå for uddelingen af Vejby Nyt; men vi kunne spørge Trongårdsklubbens medlemmer, om nogle af dem kunne tænke sig at hjælpe med uddelingen. Werner har mailadresserne til medlemmerne. Erik har lagt en skrivelse ind på Vejby Net, hvor han efterlyser uddelere. Der skal være tilbagemelding til Erik senest d. 22/3. Bladene kan lægges hos Erik, så kan uddelerne hente dem der. Anne oplyser, at hun har hørt, at det er Allan selv, der har delt bladene ud; men det kunne tænkes, at nogle af forældrene til fodbolddrengene ville være med i uddelingen. Margit vil godt have, at problemet med uddelingen omtales i Vejby Nyt. Leif oplyser, at i Ørby har Torben delt bladene ud, og han kunne så få pengene for de blade, han deler ud. Werner oplyser, at Trongårdsklubbens medlemmer ikke var interesseret i at dele bladet ud, fordi man skulle melde sig som fast uddeler og ikke kun for en enkelt gang. Erik vil godt være koordinator for uddelingen. Næste blad skal deles ud sidst i marts. Der er 14 ruter i alt, (se liste over ruterne, der er sendt til os på mail). Leif mener, at uddelerne skal melde tilbage til Erik, at bladene er delt ud. Anne synes, at det skal synliggøres, at redaktionen på bladet arbejder frivilligt. Werner spørger, hvad fordelingsnøglen er. Erik oplyser, at den er minimum 1 kr. pr. blad og evt. mere, for de ruter der ligger længere væk. Margit synes, at skal uddelerne have penge for deres arbejde, bør Kirsten også have et vist beløb eller evt. en betaling i naturalier, da hun gør et kæmpe arbejde som redaktør på bladet.

 

Ad. 4.

Stor ros til Kirsten, Margit og Anne for det flotte oplæg til pjecen ”Velkommen til Vejby”. – Vedr. stadepladsbestilling, Erik og Bente vil være på skolen d. 23/5 for at tage imod bestillinger. Erik sørger for omtale i pressen.

 

Ad. 5.

Se Annes fine mail vedr. ”Kløverstier” og ”Vejbytræf”. Anne gennemgår programmet for ”Vejbytræf”. Succeskriteriet vil være, at der kommer 80 til 100 mennesker den dag. Anne står for den overordnede plan for dagen. Nanna tilbyder, at IT delen kan hun godt stå for i Biblioteket. Kirsten skal være med i komiteen, der udvælger den kunst, der vinder i ” Vejby Kunst”. Mie vil også gerne sidde i komiteen, hvis der er brug for flere. Anne gør opmærksom på, at der er to projekter ”Vejby kunst”, som skolen stort set står for, og kunst ved byportene. Vedr. ”Kløverstier”: Leif og Erik vil sende de vedtagne ruter til Margit, som vil prøve at tage nogle fotos af ruterne. Eva vil prøve, at få en person til at lave aktiviteter for børnene på ruten, der går forbi Idrætshuset. Tina Christensen kunne være et emne. Der kommer til at foregå en masse i Vejby i den weekend. Fredag d 17/4 er der fest på skolen, d. 18/4 Vejbytræf, 19/4 affaldsindsamling og 20/4 Generalforsamling i Lokalrådet.

 

Ad. 6.

Se dagsorden.

 

Ad. 7.1. – 7.8.

Ad. 7.1.

Intet nyt.

 

Ad. 7.2.

Der er generalforsamling d. 3/3.

 

Ad. 7.3.

Eva oplyser, at der er referater fra deres møder på grundejerforeningens hjemmeside.  

 

Ad. 7.4.

Generalforsamling d. 11/4. Martin Eriksen er blevet sekretær. Niels Jørgen vil gerne opfordre Lokalrådet til at lave lister over de områder, hvor der kan bygges boliger til børnefamilier, da vi mangler børn i Vejby.

 

Ad. 7.5.

Generalforsamling d. 30/3. Medlemsbeviser er sendt ud til alle medlemmerne. Det koster 200 kr. om året at have et medlemsbevis. Der er kun stemmeret til dem der har et medlems- bevis. Andelsbeviserne gælder også som medlemsbevis. Evt. ægtefæller må gerne deltage, men de har ingen stemmeret. Eva foreslår, at støttebeviserne konverteres til medlemsbeviser.

 

Ad. 7.6.

Peiter er ved at undersøge, om der er penge til, at få kalket kirken indvendigt, og om der er flere kirker i kommunen, der skal kalkes indvendigt, så kirkerne evt. kunne slå sig sammen om en ordre til en muremester, hvis det så kan gøres billigere.

 

Ad. 7.7.

Intet nyt.

 

Ad. 7.8.

Årsmøde d. 22/4 i Forsamlingshuset. Tur til Sofiero d. 13/5 hvor man håber, at rhododendronen blomstrer. Der har været problemer med tilladelsen til at bruge Trongårdsklubbens lokale på Trongården; men efter klubbens bestyrelse har talt med den overordnede leder for området, har klubben fået anvist et andet lokale på Trongården.

 

Ad.8.

Dialogmødet d. 25/2 blev aflyst. Vedr. fordeling af de 50.000 kr. fra kommunen til lokalrådene, så ønskede Tisvilde og Mårum- Kagerup ikke at modtage et beløb fra puljen denne gang.

 

 

 

Ad. 9.

Erik var dirigent på generalforsamlingen for Centerrådet. Følgende blev valgt ind: Repræsentanter for beboerne blev Carsten Hansen, Ulla Lykke Rasmussen og Niels, suppleant blev Jørgen. Som pårørende valgtes Susanne Reesing med Kirsten Højgård Jensen som suppleant. Følgende borgere blev valgt: Karen Dröscher og Inger Juel- Jacobsen. Suppleanter: Jette Hansen, Hanne Nielsen og Sus Antonsen. Carsten Hansen er blevet valgt som formand, og Inger Juel-Jacobsen er valgt som sekretær. Claus Sætter- Lassen er ældrerådets repræsentant. -  Lederen på Trongården er stoppet nu. – Citta spørger, om vi kender noget til de flygtninge, der skal bo i Vejby. Erik oplyser, at kommunen vil afholde et møde, hvor beboerne i Vejby vil blive orienteret. Der er endnu ikke sat nogen dato på, men det bliver formodentligt annonceret i Ugeposten.

 

Ad. 10.

Intet nyt.

 

Ad. 11.

Se Lis mail.

 

Ad. 12.

Leif oplyser, at der har været ansættelsesrunde til at besætte en koordinator stilling, der bl.a. skal sørge for, at få en hjemmeside op at stå. Halsnæs har gerne ville lægge gratis lokaler til koordinatoren; men Gribskov ville i første omgang have betaling, for de lokaler de skulle bevillige. Dette er dog blevet ændret, så Gribskov nu også lægger gratis lokaler til koordinatoren.

 

Ad. 13.

Lis oplyser, at regnskabet nu er underskrevet af revisorerne.

 

Ad. 14.

Næste møde d.23/3. Gustaf og Peiter kan ikke deltage, da de skal til møde i Vejby Borger og Grundejerforeningen. Bente tager på ferie d. 25/3, så Nanna skriver referatet ind på computer og sender det ud.

 

Ad. 15.

Lasse vil meget gerne slettes på google group som medlem af Lokalrådet. Leif vil sørge for dette. Leif oplyser, at der er byggefirmaer, der søger byggegrunde, og han vil derfor foreslå, at vi orienterer dem om, at der er jord i Vejby, der er udlagt til bebyggelse. Werner mener, at det vil være klogt at vedlægge en kopi af listerne med underskrifter, som Ulla og Susanne har samlet.

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Referat 19-1-2015

 

Referat fra lokalrådsmøde mandag den 19. januar 2015, kl. 19.00 i blok U (tidl. A) på skolen i Vejby

 

1.        Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

2.        Meddelelser: Der er startet en ny lokalavis på nettet. Redaktører er Allan Andersen og David Abildgaard, som tidligere var ansat på gribskovavisen.dk., der blev lukket. Den nye avis hedder: Gribskov Lokalavis. Henvendelse fra Kirsten Gamst-Nielsen ( kirsten.gamst@hotmail.com ), der er medlem af Permakultur Danmark. Hun henviser til en artikel i seneste nummer af Tidsskrift om Permakultur, der beskriver et eksempel på, hvad der har været muligt i en landsby, der var i begyndende forfald. Læs evt. mere på: www.levbaeredygtigt.dk og på http://permakultur-danmark.dk.   LAG-Halsnæs-Gribskov sender en invitation til folkemøde i Gjethuset mandag den 12. januar 2015, kl. 19 – 21. (Leif har videresendt invitationen til jer alle.)

 

 

3.        PR-aktiviteter: Husk deadline for næste nummer af Vejby Nyt er 16. januar.

 

4.        Løbende aktiviteter: Pjecen ”Velkommen til Vejby” er ved at blive revideret. Sørg for at jeres forening sender et revideret forslag til den tekst, I gerne vil have med i pjecen. Det sendes til Kirsten.

 

 

5.        Nye rådssager: Orientering om de nye projekter, som har fået tilskud fra Landsbypuljen. (Anne, Kirsten, Leif).

 

6.        Permanente aktiviteter: Generalforsamling i april. Kan vi evt. orientere om vores nye projekter i forbindelse med generalforsamlingen? Er der personer vi kunne invitere? Tænk over det.

 

 

7.        Kontakt til foreningerne (7.1 – 7.8)

7.1. Vejby Borger og Grundejerforening.

7.2. Grundejerforeningen Melhøj Park.

7.3. Grundejerforeningen Kælderbjerg og Saxenkol.

7.4. VIF.

7.5. Vejby Forsamlingshus.

7.6. Menighedsrådet.

7.7. Skolen.

7.8. Trongårdsklubben.

 

8.        Kontakt til øvrige lokalråd og lokalforeningsrådet: Er der indsat penge, som skal fordeles mellem lokalrådene, på vores konto? Næste møde i lokalforeningsrådet finder sted tirsdag den 3. februar. Orientering fra mødet 8/12-14 (Leif og Erik).

 

9.        Kontakt til kommunen: Orientering fra byggesagsbehandler Karen Ravn der meddeler REMA EJENDOM DANMARK A/S, at byggetilladelse til dagligvareforretning på ejendommen 47 Vejby By, Vejby, Tisvildevej 4 ikke er gyldig. Lars Schönewolf-Greulich har sendt mail til Citta og Erik, som orienterer om sagen.

 

 

10.    Kontakt til Hovedstadsregionen.

 

11.    Danske Landsbyer: Lis har udsendt div. nyhedsbreve.

 

 

12.    Div. kontakter – herunder orientering fra LAG-Halsnæs-Gribskov (Leif).

 

 

 

13.    Intern administration og økonomi: Husk at alle bilag fra 2014 skal afleveres til Lis, som skal have afsluttet regnskabet for 2014.

 

14.    Næste møde: Forslag: Mandag den 2. marts 2015.

 

15.    Eventuelt.   

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere: Erik, Leif, Bent, Lis, Anne, Kirsten, Nanna, Gustaf, Citta, Peiter, Eva og Bente.

Afbud fra Mie, Werner og Margit.

 

Erik bød velkommen til Peiter Sørensen, der nu er Menighedsrådets repræsentant i Lokalrådet. Derefter ønskede Erik os alle godt nytår.

 

Ad. 1.

Godkendt.

 

Ad. 2.

Erik orienterer om, hvad Permakultur står for f.eks. vedvarende kultur i naturen. Omsorg for jorden og mennesker ligeligt fordelt. En ny retning indenfor alternativ tankegang. – Ulla Mynster og Susanne Riesing ( medlemmer af Trongårds klubbens bestyrelse ) har talt med politikerne om at få flere ældreboliger i Vejby og Tisvilde. Politikerne var af den opfattelse, at alle ældre i vores område helst ville flytte til Helsinge, hvilket Susanne og Ulla vidste ikke var tilfældet. Ulla og Susanne har udarbejdet lister, hvor man skriver under på, at vi har brug for flere lejeboliger til ældre i Tisvilde og Vejby. Leif gør opmærksom på, at boligerne skal være af en sådan størrelse, så det er muligt at få boligsikring. Citta mener, at der er brug for lejeboliger til andre end de ældre, og alle boliger nu om dage er indrettet, så de er ”ældrevenlige”. Anne synes, at der må være en fra Lokalrådet, der står for indsamlingen af underskrifterne. Erik vil tage kontakt til Ulla og Susanne vedr. dette og sørge for, at vi får nogle lister. Her i Vejby er der to områder, der er udlagt til boliger i Lokalplanen.

 

Ad. 3.

Deadline var d. 16/1. Kirsten har rigeligt med stof til det nye blad.

 

Ad. 4.

Der er ingen foreninger, der har sendt deres indlæg til pjecen, så Kirsten og Margit sender et forslag ud til foreningerne, der så kan kommenterer dette, hvis de ikke er enige.

Kirsten vil gerne have, at vi godkender, at bagsiden med oplysninger om navne og telefon nr. udlades til fordel for andre oplysninger. Disse oplysninger ligger på Vejby Net, så man kan finde dem der. Vi er enige om, at bagsiden bliver ændret.

Derefter drøfter vi, om det er bedre, at det er grundejerforeningerne der kontakter de nye beboere, der flytter til Vejby, så de får en kontakt fra begyndelsen til deres grundejer –forening; men da der også flytter folk op i sommerhusområderne, som bor her permanent, vil det være bedst, at Vandværket fortsat deler pjecen ud, da de har kontakt til alle. Vi kunne dog spørge Vandværket, om ordningen fungerer, og grundejerforeningerne kunne tage en kontakt til de nye beboere, og høre om de havde fået pjecen, samtidigt med at de fik hilst på dem.

 

Ad. 5.

Anne har nogle forslag med til konkurrencen vedr. ”byporte”, da der ikke er nok til alle, vil Anne maile dem til os. Der kommer også en lille artikel om det i Vejby Nyt. Det vil være fint, at fortælle om projekterne til vores Generalforsamling. Forslagene der var indkommet til udsmykning af Vejby kunne så ligge til gennemsyn inden. Anne spørger, om grundejerforeningerne evt. vil give et beløb til præmien til vinderen af konkurrencen, da der ikke kan blive råd til så meget, for de 1000 kr. kommunen vil give. Anne vil også kontakte den lokale Erhvervsforening, for at få en medlemsliste, så hun kan kontakte medlem – merne og høre, om de vil bidrage. Kirsten har haft kontakt til Jens Graumann, Helle Postholm, Anne Sofie Bugge og Felicia Keelets vedr. inddragelse af 5 lokale kunstnere, der kunne udarbejde 5 flytbare skulpturer, der omhandlede noget historie fra området omkring Vejby. De kunne f.eks. stå ved byportene, og pengene der er bevilliget til udsmykningerne kunne evt. overføres til skolen, da de er primus motor i projektet. Kommunens kontakt person til projektet er Helle Nanny Brandstrup, hun vil mødes med gruppen i uge 5.

Leif oplyser at Torsten Forsberg er kommunens kontaktperson til projektet om ”Kløverstier”. Leif mangler personer i gruppen, og hvis der ikke er flere, der deltager, falder projektet muligvis til jorden. På hver sti skal der være 3-4 interessepunkter, hvor der kan stå en QR kode med henvisning til Vejby Net. Idrætsforeningen kunne f.eks. lave en beskrivelse af Idrætshuset og alle de aktiviteter, der foregår der. Den kunne så hænge ved Idrætshuset. Anne foreslår, at nogle af pengene kunne bruges til at ansætte en koordinator/tovholder. Der skal laves 4 stier, hvor der skal beskrives interesseområder. Leif efterlyser personer, der vil gå turene og beskrive områderne. Eva og Nanna mener, at det er vigtigt, at der står helt nøjagtigt, hvad det er man skal beskrive. Leif siger, at det står der nøjagtigt i beskrivelsen af kløversti projektet, hvis man går ind og søger der. Bent spørger om projekterne evt. kunne lægges sammen; men det mener Kirsten ikke man kan, da skolen er primus motor i ”Kunst i Vejby”. Leif siger, at får vi ikke beskrevet turene, mister vi de 75.000 kr., vi har fået bevilliget. Leif mener, der er deadline i 2016. Leif tager den korrekte dato med til næste møde. Anne vil godt være med i gruppen vedr. kløverstier. Hvis ikke der er et bindeled imellem bestyrelserne, så bliver projektet vedr. kløverstier ikke til noget. – Det blev efter mødet aftalt, at der afholdes møde vedr. ”Kløverstier” onsdag d. 4 februar kl. 19.30 på fjernvarmeværket i Vejby. Følgende indbydes til mødet: Leif, Anne, Kirsten, Margit, Jørn, Niels Jørgen, Donald Axel, Allan Jensen (nyt medlem af stigruppen) og Erik.

 

Ad. 6.

Der er forslag fremme, om at afholde Generalforsamlingen som et dagsmøde f.eks. kl. 10.00 en lørdag eller en søndag, som de har gjort i Tisvilde. Det kunne også være en aften i Forsamlingshuset, hvor der kunne være åbent fra kl. 17.00, så der var mulighed for at komme og se forslagene til forskønnelse af byen, og Generalforsamlingen kunne så starte kl. 19.00, som vi plejer. Eller en almindelig Generalforsamling, hvor projekterne beskrives, og vi derefter holder en visionsdag senere evt. med et lokalhistorisk indslag. Erik foreslår, at Peter Plant kommer og fortæller om LAG. Vi tænker over til næste møde , hvordan Generalforsamlingen skal afholdes, og tager den endelige beslutning der; men alle bedes reservere datoen mandag d. 20 april, hvor vi har mulighed for at benytte forsam- lingshuset

 

Ad. 7.1.

Der er fastelavnsfest d. 15/2, der er indbydelse i Vejby Nyt. Og der afholdes generalfor – samling d. 13/4.

 

Ad. 7.2.

Der har været møde mellem de tre Grundejerforeninger. Der bliver afholdt generalforsamling i marts, datoen er ikke fastsat endnu.

 

Ad. 7.3.

Der er generalforsamling d. 26/3, der afholdes på skolen. Eva er begyndt at lave nyhedsbreve til medlemmerne. De bliver lagt på Vejby Net, når bestyrelsen har godkendt dem.

 

Ad. 7.4.

Intet nyt.

 

Ad. 7.5.

Parkeringspladsen skal renoveres. Eva så gerne, at det blev med græsarmeringsfliser, så regnvandet kunne trænge ned i jorden i stedet for at løbe ud i kloarkerne. Erik gør opmærksom på, at man evt. kan søge tilskud til dette via en ny pulje, som regeringen har oprettet, for at støtte forsamlingshusene. Bent mener, at Viggo har søgt om tilskud.

 

Ad. 7.6.

Intet nyt i dag, da Peiter er ny i Menighedsrådet, og der har været mange ting at sætte sig ind i, da hele rådet er nyt. Peiter er valgt som kirkeværge i Menighedsrådet.

 

 

Ad. 7.7.

Der er orienteringsmøde d. 28/1 for 6 klasses eleverne og deres forældre. Hvor skolen orienterer om de tilbud Skt. Helene Skole har til eleverne i 7.-8. og 9. klasse, når eleverne fra skolen i Tisvilde flyttes til skolen i Vejby.

 

Ad. 7.8.

Intet nyt.

 

Ad. 8.

Der er fortsat ikke sat penge ind på vores konto, som Lokalforeningsrådet skal fordele imellem lokalrådene. Kontaktpersonen på kommunen forstår ikke, at vi ikke har fået dem endnu. Jette Haugaard vil rykke for dem. Peter Plant kom og fortalte om LAG ved Lokalforeningsrådets sidste møde d. 8/12-14.

På næste møde i Lokalforeningsrådet d. 3/2 kommer der nogle og fortæller om pilgrimsruter. -  Ved folkemødet om LAG i Gjethuset i Frederiksværk d.12/1, deltog der ingen politikere fra Gribskov Kommune. Der var flere politikere med fra Halsnæs bl.a. borgmesteren. LAG midlerne skal bruges til vækst og arbejdspladser i kommunen. Måske er politikerne i Gribskov kommune ikke klar over, hvor store beløb kommunerne kan søge fra LAG. Leif deler en folder ud om LAG, og Kirsten vil skrive om det i Vejby Nyt.

Der er møde d. 29/1 om kollektiv trafik. Leif gør opmærksom på, at det er trafikforholdene i 2016, der skal drøftes. Eva efterlyser kendskab til Flextrafik, der er en meget god ordning, som Gribskov kommune er medlem af. Flextrafik kunne f.eks. omtales i Vejby Nyt.

 

Ad. 9.

Se dagsorden. Erik orienterer om sagen, og læser brevene op vedr. denne. Gribskov Kommune vil hurtigst muligt sørge for, at byggeriet bliver godkendt. Torben forlanger nu 150.000 kr. i erstatning, fordi det er det beløb, hans hus er blevet vurderet til at være faldet i værdi p.gr. udvidelsen af Rema 1000.

 

Ad. 10.

Intet nyt.

 

Ad. 11.

Intet nyt.

 

Ad. 12.

Se under pkt. 8.

 

Ad. 13.

Se dagsorden. Lis har lavet regnskabet, som hun deler kopier ud af.

 

Ad. 14.

Næste møde mandag d. 2/3. Evt. forslag til hvordan vores generalforsamling skal afholdes, sendes ud til alle, så vi hver især kan tage stilling til, hvad vi synes inden mødet d. 3/2.

 

Ad. 15.

Nanna vil gerne vide, om der ikke længere er genbrugsforretning i ”Cykel Peters” gamle butik. Der oplyses, at Heidi Traviata har forretning der, og hun sælger børnetøj. Heidi åbner efter aftale, og har henvisning til sin hjemmeside i døren.

   

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Referat 1-12-2014

 

 

Referat fra lokalrådsmøde mandag den 1. december 2014, kl. 19.00 i blok U (tidl. A) på skolen i Vejby

 

Efter mødet som varer max. 1 time går vi over i blok F, hvor vi indtager vores julefrokost.

 

1-       Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

2-       Meddelelser: Der er sendt fotografier af lokalrådet + lagkagen til Ugeposten – alle har fået kopier.

 

3-       PR-aktiviteter: Deadline for næste nummer af Vejby Nyt er: Fredag den 16. januar 2015.

 

4-       Løbende aktiviteter: Pjecen ”Velkommen til Vejby” er ved at blive revideret. Husk foreningerne skal sende deres indlæg til Kirsten.

 

5-       Nye rådssager: Hvordan går det med vores nye projekter?

 

6-       Permanente aktiviteter: Evaluering af juletræsfesten i Vejby Forsamlingshus. Bent får juletræet, der har stået i forsamlingshuset. Bent sætter det op og sætter vores lyskæde på.

 

7-        Kontakt til foreningerne (7.1 – 7.8). 7.1.Vejby Borger og Grundejerforening.

7.2. Grundejerforeningen Melhøj Park.

7.3. Grundejerforeningen Kælderbjerg og       Saxenkol.

7.4. VIF.

7.5. Vejby Forsamlingshus.

7.6. Menighedsrådet.

 

7.7. Skolen.

7.8. Trongårdsklubben.

 

8-       Kontakt til de øvrige lokalråd og lokalforeningsrådet.

 

9-       Kontakt til kommunen: Vores 2 nye ansøgninger til Landsbypuljen er godkendt af økonomiudvalget således: Vejbykunst: 32.725 kr. – Kløverstier: 45.000kr.

 

10-    Kontakt til Hovedstadsregionen.

 

11-    Danske Landsbyer: Lis har udsendt div. Meddelelser.

 

12-    Div. Kontakter.

 

13-    Intern administration og økonomi: Husk bilag for ting købt i 2014 skal afleveres til Lis inden årets udgang.

 

14-    Næste møde: Forslag: Mandag den 19. januar 2015.

 

15-    Eventuelt. .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deltagere: Erik, Leif, Eva, Gustaf, Anne,                  Margit, Citta, Werner, Mie, Lis, Kirsten, Bent og Bente.

 Fraværende: Nanna.

 

 Ad. 1.

 Godkendt.

 

 Ad. 2.

 Se dagsorden. – Erik har givet Kirsten et

 USBstik med fotografierne, så de evt. kan

 bruges i Vejby Nyt. Fotografiet af hele

 Lokalrådet kunne også lægges ind på vores

 hjemmeside. – Brev fra Erik Nørgaard

 til Erik Malling vedr. den nye sportshal på

 Gribskov Efterskole. Hallen bliver på 1617

 kvadratmeter, og der vil være mange

 muligheder for at udøve mange forskellige

 aktiviteter i den. Hallen kan formodentligt

 lejes i formiddagstimerne. Hallen forventes

 færdig til 13. september.  Hallen vil evt. være                                               medvirkende til Efterskolen fremover vil være

 idrætsefterskole. Erik M. vil svare Erik N., at

 vi er positive overfor evt. brug af den nye hal

 og vil støtte op om sagen. Anne og Margit gør

 opmærksom på, at der er et haludvalg, som

 bør orienteres om sagen. Kirsten vil gerne

 have tilføjet i brevet, at vi gerne vil have, at

 skolen arbejder på at få en cykelsti fra skolen

 til Vejby, hvilket vi vil støtte, og der bør tilfø-

 jes, at vi er meget glade for, at eleverne nu har

 refleksveste på, når de færdes på vejen i

 mørke.

 

 Ad. 3.

 Se dagsorden.

 

 Ad. 4.

 Kirsten har ikke modtaget indlæg til pjecen

 endnu. Kirsten, Margit og Anne holder møde

 i januar vedr. sagen.

 

 Ad. 5.

 Konkurrence vedr. forslag til udsmykning af

 Byporte: Anne vil gerne have en lokal kunst-

 ner med i dommerpanelet. Viggo Bentzon kunne være et emne. Det bør være et dommerpanel på ca. 4 personer mener Anne.

Citta synes Erik må være selvskrevet til at sidde i panelet. Werner gør opmærksom på, at både kommunen og politiet skal sige god for udsmykningen, da vi ellers kan risikere, at vi må tage udsmykningen ned igen. Vi er enige om, at evt. regler skal undersøges, inden der bliver sendt noget ud om konkurrencen. Anne håber på, at der evt. er andre, der ville donere nogle penge til udsmykningen. Vi håber på, at der kan laves udsmykninger ved alle indkørslerne til byen. – Vedr. Kløverstierne: Leif fik svar fra Friluftsrådet i oktober, der var meget positive overfor projektet; men siden har Leif ikke hørt noget. Leif vil gerne have, at Kløverportalen står ved gadekæret. Leif gør også opmærksom på, at det er et meget bundet projekt med helt faste regler. – Vedr. Kunst i Vejby: Anne mener, at de to projekter skal holdes adskilt.

 

Ad. 6.

Der var ca. 120 deltagere til juletræsfesten, så det var en god deltagelse, og der var slikposer nok. Eva syntes, at det var en rigtig hyggelig fest. -  Det er Gkk adekærslauget, der sætter lys på træet ved gadekæret.

 

Ad. 7.1.

Intet nyt.

 

Ad. 7.2.

Intet nyt.

 

Ad. 7.3.

Holder møde og julefrokost d. 2-12.

 

Ad. 7.4.

Har holdt julefrokost.

 

Ad. 7.5.

Der er muligvis ændringer i datoen for jule/loppemarkedet til næste år. Korrekt dato får vi senere.

 

 

 

 

Ad. 7.6.

Det gamle Menighedsråd er nu sluttet. Det nye har lige konstitueret sig. Cannot Kroner er blevet formand, Mogens S.Z. er næstformand, Peiter Sørensen er kirkeværge, Klaus Sætter-Lassen er kontaktperson, Bo Frederiksen er kasserer, de øvrige medlemmer er Lilian Hopen, Irene Sørensen og Henrik Lund Andersen. Jacob Lind Bendtsen er suppleant. Mogens Petersen, der var kirkeværge i det tidligere Menighedsråd, ønskede at fortsætte som kirkeværge i det nye råd; men da der blev valgt en anden, er Mogens trådt ud af Menighedsrådet. Kirsten mener ikke, at det nye Menighedsråd vil være opmærksom på, at der skal sidde et af medlemmerne i Lokalrådet, så Erik vil skrive til Cannot Kroner, og bede dem udpege et nyt medlem.

 

Ad. 7.7.

Der starter en ny ordning, hvor forældre og børn kan henvende sig til en person fra kommunen, der kommer ud på skolen, hvis de har nogle problemer, de ønsker at drøfte. Ordningen kommer til at omfatte de skoler, der har overbygning. Oplysninger om ordningen er sendt ud til forældrene.

 

Ad. 7.8.

Tur til julemarked i ”Andelslandsbyen Nyvang” ved Holbæk d. 3/12. Julefrokost i Stavgangsklubben d.4/12 og julefrokost for Trongådsklubben d. 10/12 i Forsamlingshuset.

 

Ad. 8.

Møde d.8/12 i Lokalforeningsrådet hvor forslag vedr. fordeling af pengene fra kommunen skal drøftes. Lis oplyser pengene er ikke gået ind på vores konto endnu (se referat fra d.17/11). Der er også møde i LAG den dag, og Leif håber, at formanden for LAG vil komme og fortælle Lokalforeningsrådet om LAG, når han har afsluttet mødet i LAG.

 

Ad. 9.

Se dagsorden.

 

 

Ad. 10.

Intet nyt.

 

Ad. 11.

Se dagsorden.

 

Ad. 12.

Intet nyt.

 

Ad. 13.

Intet nyt.

 

Ad. 14.

Næste møde mandag d. 19-1-15.

 

Ad. 15.

Intet nyt.

 

Mødet sluttede kl. 20.00 hvorefter vi havde en rigtig hyggelig julefrokost, hvor Jette Larsen, vores revisor deltog. Stor tak til Lis for det fine arrangement.  

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Referat 17-11-2014

 

Dagsorden til lokalrådsmøde mandag den 17. november 2014, kl. 19.00 i blok U (tidl. A) på skolen i Vejby.

1.        Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

2.        Meddelelser: Mødet vedr. Rema 1000 blev udsat til den 13. november. Erik orienterer. Leif og Erik deltog i Annisse Lokalråds 25 års jubilæum søndag den 2. november.

 

3.        PR-aktiviteter: Nyt nummer af Vejby Nyt. Fin pressedækning af vores 25 års jubilæum.

 

4.        Løbende aktiviteter: ”Velkommen til Vejby” skal revideres – indlæg til pjecen efterlyses. Margit vil gerne være med til at revidere pjecen. Foreningerne skal rykkes. Hvem gør det? Hvem skal have de nye indlæg? (Kirsten?).

 

5.        Nye rådssager: Evaluering af vores 25 års jubilæum.

 

6.        Permanente aktiviteter: Der har været afholdt planlægningsmøde vedr. juletræsfesten i Vejby Forsamlingshus 1. søndag i advent. Erik har udsendt referat fra planlægningsmøde til alle. Juletræsfesten annonceres i Vejby Nyt. Bent trykker plakater. Husk at foreningerne skal give besked til Viggo Eriksen om , hvem der kommer og hjælper til fra foreningerne.

 

7.        Kontakt til foreningerne (7.1 – 7.8)

7.1. Vejby Borger og Grundejerforening.

7.2. Grundejerforeningen Melhøj Park.

7.3. Grundejerforeningen Kælderbjerg og Saxenkol.

7.4. VIF.

7.5. Vejby Forsamlingshus.

7.6. Menighedsrådet.

7.7. Skolen.

7.8. Trongårdsklubben.

 

8.        Kontakt til de øvrige lokalråd og lokalforeningsrådet: Leif og Erik orienterer fra mødet i lokalforeningsrådet 4.11.2014. Leif orienterer fra mødet i LAG Halsnæs-Gribskov 5.11.2014

 

9.        Kontakt til kommunen: Vores 2 nye ansøgninger til Landsbypuljen er godkendt af Plan- og Miljøudvalget. De sendes nu videre til Økonomiudvalget, men der er ingen tvivl om, at der er penge til begge projekter. Leif har orienteret alle lokalrådsmedlemmer med mail den 5. november. Stor ros til de ildsjæle, der har arbejdet med projekterne.

 

10.    Kontakt til Hovedstadsregionen.

 

11.    Danske Landsbyer: Div. meddelelser fra Lis.

 

12.    Div. Kontakter.

 

13.    Intern administration og økonomi: De 50.000 kr. lokalforeningsrådet har fået til fordeling mellem kommunens lokalråd/bylaug/borgerforeninger sættes ind på vores konto. Det kan lade sig gøre, fordi vi har et CVR-nr.. Når lokalforeningsrådet har lavet en fordelingsnøgle, så overføres beløbene til de respektive råd. Beløbene skal bruges til alm. drift herunder hjemmesider.

 

14.    Næste møde: Som allerede aftalt på sidste møde, så holder vi vores julemøde med julefrokost mandag den 1. december kl. 19.00. Mødet varer ca. 1 time. Derefter går vi over i blok F og indtager julemaden. Husk at give besked til Lis.

 

15.    Eventuelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere: Erik, Citta, Margit, Nanna, Anne, Leif, Gustaf, Bent, Eva, Kirsten, Lis, Mie, Werner og Bente.

 

Da Erik havde vundet en af de lagkager, Ugeposten havde uddelt i anledningen af avisens 40 års fødselsdag, så blev mødet indledt med fotografering og lagkagespisning. Nanna havde lavet kaffe og te. Pierre (Nannas mand) fotograferede lokalrådet – det var en betingelse for at få lagkagen, at avisen fik nogle billeder. Tak til Erik, Nanna og Pierre.

 

Ad. 1.

Godkendt.

 

Ad. 2.

Erik og Citta har modtaget mail fra Lars. Torben mener, der er sket fejl i oplysningerne vedr. kvadratmeter antallet på udbygningen af Rema 1000, men det mener Lars ikke. Torben mener, at Lars har manipuleret med kvadratmeterne. Torben taler om at føre en retssag, det ønsker Lars ikke. Der var på mødet enighed om, at Torben ikke vil genere Jack, og at Torbens familie igen kan handle i Rema 1000. – Takkekort fra Nia for den flasker Lokalrådet havde foræret Nia til hendes jubilæum.

 

Ad. 3.

Ros til Kirsten for et flot Vejby Nyt. Kirsten og Anne har prøvet at få etableret et samarbejde med dem, der står for udgivelsen af Tisvilde Nyt; men det er ikke lykkedes endnu. Eva foreslår rabat til de annoncører, der har annoncer i begge bladene. Anne er medlem af Tisvilde Fødevareselskab, og Anne har via dem forsøgt, at få kontakt til de ansvarshavende for bladet, men de har ikke svaret på Annes mail. Anne forsøger dog løbende, at få et samarbejde op at stå. -  Eva efterlyser forslag til de steder, der skal være på plakaten fra Vejby. Kirsten vil efterlyse forslag i det næste Vejby Nyt. Kirstens produktionsplan for Vejby Nyt ser fornuftig ud. Kirsten har sendt den til os alle.

 

Ad. 4.

Se dagsorden. -  Der skal fortsat være mail adresser på bagsiden og link til hjemmesiden. Forslag til hvad der skal stå i pjecen sendes til Kirsten, og Kirsten sender det videre til os.

 

Ad. 5.

Alle er enige om, at det var en fin dag med god underholdning fra Ebbe og Kirsten, og meget dejligt at der kom så mange mennesker for at fejre dagen. Vejby Borger- og Grundejerforening har foræret os 500 kr., og det samme har Idrætsforeningen.

 

Ad.6.

Se dagsorden. – Der skal komme 2 personer fra hver forening og hjælpe med at pynte juletræet og med at rydde op, når festen er slut. Viggo skal have navnene på dem der kommer, de skal sendes til Viggo via hans mail adresse: viggoeriksen@mce.dk

 

Ad. 7.1 – 7.8.

Ad. 7.1.

Malingen på toppen af flagstængerne er ved at forsvinde, så de skal repareres. De har de to mænd, der skal hjælpe til juletræsfesten. Der er generalforsamling d. 13/4-15 kl. 19.00.

 

Ad. 7.2.

Det bliver muligvis Citta selv, der kommer som den ene, og hjælper til juletræsfesten. Citta foreslår, at til lokalrådsmødet i januar mødes de medlemmer fra Lokalrådet, der repræsenterer grundejerforeningerne, en time inden mødet, hvor de kan drøfte, hvordan de får et samarbejde mellem grundejerforenin - gerne op at stå.

 

7.3.

Eva kan ikke komme fra morgenstunden til Juletræsfesten, så det må blive nogle andre fra grundejerforeningen; men Eva vil komme og hjælpe med at rydde op. – Eva tilslutter sig Cittas forslag vedr. mødet i januar.

 

 

Ad. 7.4.

Der er ikke noget nyt denne gang.

 

Ad. 7.5.

Juleloppemarkedet – der var mange fine ting, men desværre kom der ikke mange købere. Deltagerne med boderne har givet udtryk for, at to dage var for meget, så til næste år bliver der kun loppemarked den tredje lørdag i november. Der er forslag om, at Forsamlingshuset laver kaffe og kage i stedet for pølser og brød eller måske begge dele. Erik har talt med en ny tilflyttet dame, som gerne ville have, at her af og til var en cafe aften. Hun vil muligvis skrive om det i Vejby Nyt. Eva savner et sted, hvor man kunne gå ind og få en øl eller et glas vin og en sandwich og sidde og snakke sammen. Bent oplyser, at der er 2 fra bestyrelsen, der kommer og hjælper til juletræsfesten.

 

Ad. 7.6.

Kirkens juleprogram står i Vejby Nyt. D. 25/11 er der overdragelse fra det tidligere Menighedsråd til det nye, og d. 26/11 konstituerer det nye Menighedsråd sig.

Mie mener, at navnene på det nye Menighedsråd skulle have været annonceret i pressen; men Kirsten sidder i valgudvalget, og der har ikke stået noget om dette nogen steder.

 

Ad. 7.7.

Der arbejdes med ”Kunst i Vejby” i øjeblikket. Der kommer muligvis ændringer i bibliotekets åbningstider, men de er ikke vedtaget endnu.

 

Ad. 7.8.

EDB flytter fra lokaler i Helsinge til Trongården, det bliver mandag, der er undervisning i EDB. Der bliver juletur til Holbæk, og d. 10/12 er der julefrokost i Forsamlingshuset. ”Musik og sang” er desværre gledet ud, da flere af musikerne ønskede at stoppe. Der har derfor været andre tiltag med musik.

 

 

 

Ad.8.

Mødet i Lokalforeningsrådet: Lonnie og Troels fortalte om ”Kongernes Nordsjælland”, som bruges som betegnelse af ”Visit Nordsjælland”. De fortalte også om de store økonomiske fordele der vil være, hvis vi får en nationalpark i Nordsjælland. Erik og Leif orienterede om vores projekter. Næste møde i Lokalforeningsrådet bliver d.8/12. Indtil videre er der ikke bedt om dokumentation fra politisk side for hvad Lokalrådene vil bruge de 50.000 kr. til, som er bevilliget til Lokalrådene, se under pkt. 13. Anne siger, det er meget vigtigt, at Lokalrådene kan dokumentere, hvad de bruger pengene til. Anne har problemer med at få de 19.5 00 kr. udbetalt, som blev bevilliget til Kirstens og Annes projekt. – LAG næste møde d. 8/12, Rikke Njust fra Tisvilde er valgt til næstformand. Der er ”Folkemøde” i januar. Leif vil maile referatet fra LAG og datoen for ”Folkemødet” til os. Leif mener at Vækstudvalget kunne måske komme med ideer til projekter, hvor vi kunne søge om penge til dem fra LAG.

 

Ad. 9.

Leif har mailet til Friluftsrådet for at få adresser til personer, der kunne være behjælpelige med projektet vedr. Kløverstier. Margit spørger, om der er nyt fra stigruppen. Leif vil indkalde til møde i stigruppen, når vi har modtaget pengene til Kløversti projektet.

 

Ad. 10.

Intet nyt.

 

Ad. 11.

Se dagsorden.

 

Ad. 12.

Intet nyt.

 

Ad.13.

Se dagsorden. – Lis oplyser, at alle foreningerne har betalt det årlige beløb, som de giver til Lokalrådet.

 

Ad. 14.

Se dagsorden.

 

Ad. 15.

Der er lovforslag om tilskud til forsamlingshusene under Byfornyelse. Mie efterlyser flere medlemmer til Kunstforeningen. Hullet i asfalten ved indkørslen til Rema 1000 er blevet lavet.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Referat 20-10-2014

 

 Dagsorden til lokalrådsmøde mandag den 20. oktober, kl. 19.00 i blok U (tidl. A) på skolen i Vejby

 

Der bliver tale om et kort møde, hvor vi især vil drøfte planlægningen af vores 25 års jubilæum den 25. oktober kl. 14 – 16 i blok F på skolen i Vejby, men vi bruger den sædvanlige dagsorden, så kan vi lige høre, om der skulle være noget til de enkelte punkter.

 

1.        Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

2.        Meddelelser: Der holdes møde om Rema 1000 med deltagelse af Lars fra Reitan, Jack, Torben Møller-Hansen samt politikere og folk fra kommunen den 29. oktober.

 

 

3.        PR-aktiviteter: Vores 25 års jubilæum omtales i pressen. Husk deadline til Vejby Nyt den 24. oktober.

 

4.        Løbende aktiviteter: Velkommen til Vejby er ved at blive revideret – de omtalte foreninger/aktiviteter kommer selv med forslag til, hvad der skal stå i pjecen.

 

 

5.         Nye rådssager: Vi drøfter vores 25 års jubilæum – er alt på plads – hvad mangler vi?

 

6.        Permanente aktiviteter: Planlægningsmøde vedr. juletræsfest i Vejby Forsamlingshus aftales – skal annonceres i næste nummer af Vejby Nyt. Vi plejer at holde et kort møde lige inden deadline for Vejby Nyt (24/10).

 

 

7.        Kontakt til foreningerne (7.1 – 7.8)

7.1. Vejby Borger og Grundejerforening.

7.2. Grundejerforenigen Melhøj Park.

7.3. Grundejerforeningen Kælderbjerg og Saxenkol.

7.4. VIF.

7.5. Vejby Forsamlingshus.

7.6. Menighedsrådet.

7.7. Skolen.

7.8. Trongårdsklubben.

 

8.        Kontakt til de øvrige lokalråd og lokalforeningsrådet.

 

9.        Kontakt til kommunen.

 

 

10.    Kontakt til Hovedstadsregionen

11.    Danske Landsbyer: Div. meddelelser er udsendt af Lis.

 

12.    Div. Kontakter.

 

 

13.    Intern administration og økonomi.

 

14.    Næste møde: Forslag: Mandag den 17. november.

 

 

15.    Eventuelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere: Erik, Leif, Citta, Anne, Gustaf, Bent, Eva, Nanna, Kirsten, Lis og Bente.

Afbud fra: Margit, Mie og Werner.

 

Ad. 1.

Godkendt.

 

Ad. 2.

Se dagsorden. Citta og Erik har fået mail fra Lars. Torben mener, at Citta skal tage specielle hensyn til lokalplanen. Citta har skrevet til kommunen vedr. sagen og har gjort opmærksom på, at hun ikke mener, det er hendes opgave som formand for Grundejer- foreningen. Citta og Anne klager over et stort hul i fortovet lige ved indkørslen til Rema 1000s parkeringsplads. De har henvendt sig til Jack om det, men hullet er ikke blevet repareret. Nanna mener, at vi skal henvende os som lokalråd til kommunen og bede om, at få hullet repareret. Citta vil kontakte Dorethe. Leif gør opmærksom på, at man via mail på kommunens hjemmeside under ”Huller i vejen.dk” kan klage direkte til Teknisk Forvaltning over problemer med vejene, det kan vi gøre alle sammen.

 

Ad. 3.

Erik vil gerne skrive i Vejby Nyt om festen i anledningen af jubilæet selv om det så først kommer ind efter deadline er overstået. Kirsten siger, at det er i orden.

 

Ad.4.

Margit vil gerne deltage i arbejdet med at revidere pjecen velkommen til Vejby.

 

Ad. 5.

Jubilæet er omtalt i Frderiksborg Amts Avis i dag, og det bliver nok også omtalt i den kommende Ugepost. Erik har aftalt med Viggo, at der bliver sat flag op i byen. Viggo vil gerne have at 2 mand fra Lokalrådet hjælper med flagene. Viggo er ved flagcontaineren kl. 8.00 d. 25/10. Leif og Gustaf har lovet også at være der kl. 8.00, og Werner kommer også.

Jack leverer drikkevarer og mad til dagen. Erik har inviteret de politikere, vi har haft mest med at gøre, og Radio Kattegat. Morten Jørgensen har svaret, at han kommer. Lokalforeningsrådet er også inviteret. Quiz skemaerne udleveres når folk kommer. Eva har samlet forskellige ting til præmierne; men der mangler lidt endnu. Citta vil donere nogle lys. Erik, Lis, Anne, Mie og Bente kommer kl. 10.00 for at smøre sandwich m.m., og Mie har bagt en stor kage. Nanna sørger for at døren er åben til skolen og skolekøkkenet kl. 9.30. Nanna vil undersøge om to elever fra 8 klasse, der gerne vil starte et fotofirma, vil komme og fotografere på dagen; men Nanna ved ikke, om de skal have penge for det. Det er efterfølgende aftalt, at drengene kommer. De får 200 kr. Erik byder velkommen og holder en kort tale samt orienterer om, hvad Lokalrådet har haft indflydelse på til gavn for byen, og hvad vi beskæftiger os med lige nu. Leif nævner Erik, Bent og Bente, der har siddet i Lokalrådet i 25 år, og revisorerne Jette Larsen og Jørn Jensen, der også har været vores revisorer i 25 år.

Ebbe Jørgensen fortæller historier på Nordsjællandsk, og Kirsten synger bakke -sangerindernes viser. Der trækkes lod imellem quiz deltagerne. Vi er enige om, at lokalråds -medlemmerne kan godt aflevere quizen, men vi kan ikke være en af vinderne.

Vedr. projekterne ”Kunst i Vejby” og ”Kløverpæl/stier i Vejby”.  Anne og Leif har talt med Jens Graumann om kunstprojektet; men Anne tvivler på, at vi kan få penge fra Landsbypuljen til to projekter. (Se Leifs ansøgningsskema om Kløverstier fra Vejby). Hvis vi ikke får penge fra Landsbypuljen til projekterne, kunne vi evt. søge om LAG midler til dem. Leif har søgt på nettet, for at finde hvilke projekter, der omhandlede stier. Der var to ”Spor.dk” og ”Kløverpæl”. Annisse og Ramløse prøver på at få ”Spor.dk” op at stå, så Leif syntes, det var passende, at vi så søgte om ”Kløverpæl”. Der skal være stier på 2½ - 5 – 7½ og 10 km. i projektet, for at det kan godkendes. Den første pæl i en kommune kan få 25.000 kr. Nanna oplyser, at skolen har haft et projekt om kunst. Skoleleder Helle Postholm og Jens Graumann har tidligere samarbejdet om et kunstprojekt.

 

Ad. 6.

Vedr. Juletræsfesten: Erik og Viggo mødes d. 22/10. Kirsten laver omtale og indbydelse i Vejby Nyt.

 

Ad. (7.1. – 7.8.).

Ad. 7.1.

Der er møde d. 28/10. Ellers intet nyt.

 

Ad.7.2.

Intet nyt. Se under pkt. 2.

 

Ad. 7,3.

Eva vil gerne have at en eller flere fra hver grundejerforening mødes. Gustaf vil tage det op på mødet d. 28/10. Citta foreslår, at det bliver i begyndelsen af det nye år.

 

Ad. 7.4.

Margit har oplyst, at Niels Jørgen vil prøve at oprette en frivillig bank.

 

Ad. 7.5.

Forsamlingshuset er snart klart igen efter vandskaden. Der har været afholdt generalforsamling. Der er Juleloppemarked d. 15/11 og d. 16/11. Der vil kun blive plads til 20 stader i år. Bent mener at tilmeldingen er begyndt.

 

Ad. 7.6.

Kirkegårdsmuren er færdig. Der er forskellige julearrangementer, de bliver omtalt i Vejby Nyt. Arrangementet ”Tappas og tro” er aflyst, da der er fællessang i Konfirmandhuset den aften. Der bliver ikke noget kampvalg til det nye Menighedsråd, da der kun er indleveret en liste med følgende kandidater: Hans Henrik Andersen, Mogens Petersen, Cannot Croner, Claus Sætter Lassen, Lillian Hopen, Irene Sørensen og Bo Frederiksen. Peiter Sørensen bliver suppleant.

 

 

Ad. 7.7.

”Trivsels eleverne” er nu uddannet, de blev præsenteret i dag. Tisvilde skoles nye leder er Filicia Kehlet.

 

Ad. 7.8.

Intet nyt.

 

Ad.8.

Referat fra LAG. Leif sidder i bestyrelsen. Han har klaget over, at han ikke har fået referat fra deres møde d. 15/10. Næste møde bliver d. 3/11, her deltager en konsulent, hvilket bestyrelsen ikke er blevet orienteret om. Der er også planlagt et folkemøde i januar, dette har bestyrelsen heller ikke fået at vide. – Der er møde d. 4/11 i Lokalforenings- rådet. Lonny Hansen kommer og fortæller om Nationalparken.

 

Ad. 9.

Ansøgningerne til kommunen vedr. projekterne ”Kunst i Vejby” og ”Kløverstier fra Vejby” bliver sendt i dag. Det kan blive et stort arbejde, hvis vi får bevilliget pengene til projekterne; men måske kan vi få andre, der ikke sidder i Lokalrådet, til at deltage i arbejdet.

 

Ad. 10.

Intet nyt.

 

Ad. 11.

Se meddelelserne fra Lis.

 

Ad. 12.

Intet nyt.

 

Ad. 13.

Intet nyt.

 

Ad. 14.

Næste møde mandag d. 17-11 kl.19.00. Julemøde evt. d. 1-12.

 

 

 

 

Ad. 15.

Vedr. Lokalplan for Ørby. Leif har flere gange klaget til kommunen over, at hans nabo har bygget en ekstra bolig øverst i det ”Gamle mejeri”, hvorfra man har fuldt overblik over Leifs have; men kommunen har intet gjort. Nu har Leif skrevet til Borgmesteren om sagen, der har svaret, at de vil se på sagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Referat 25-8-2014

 

 Dagsorden til lokalrådsmødet den 25 august, kl.19.00 i blok U (tidl. A) på skolen i Vejby.

 

0.        Stierne omkring Vejby – samling omkring fælles indsats:

På baggrund af lokalrådets indlæg i sidste nummer af Vejby Nyt, hvor vi inviterede interesserede borgere, institutioner og foreninger til at lave en lokal stiplan for Vejby, vil lokalrådet sammen med de interesserede borgere forsøge at danne en stigruppe, som skal arbejde på at få et samlet overblik over ideer og muligheder og lave en slags oplæg til en stiplan for Vejby – se Margit Kildevangs oplæg på vejbynet.

 

1.        Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

2.        Meddelelser: Møde vedr. LAG – se bilag udsendt til alle medlemmer den 15. august. Henvendelse fra Torben Møller-Hansen vedr. Rema 1000. Udsendes som bilag til alle. Henvendelsen drøftes og der sendes et svar til Torben Møller-Hansen. Erik har indsendt ønske til kommunens budget vedr. tilskud til lokalråd. Borgmesteren har åbnet en postkasse, hvor alle kan indsende ønsker til næste års budget, deadline er 20. august 2014. Kommunen går nu i gang med at fælde bevoksningen på ”Kongehøjen”. Lokalrådet har fået en henvendelse fra Gribskov Efterskole, som fra kommunen har fået grønt lys til at opføre en hal ved efterskolen. Man vil gerne invitere lokalrådet til en drøftelse ang. et tæt samarbejde omkring benyttelse /udnyttelse af en ny hal i området.

 

 

3.        PR-aktiviteter: Nyt nummer af Vejby Nyt er lige på trapperne. I en artikel fortæller Erik om, hvordan Vejby Lokalråd startede i 1989.

 

4.        Løbende aktiviteter: Loppemarkedet, som finder sted de 3 sidste søndage i august, er omtalt i Ugeposten og Frederiksborg Amts Avis.

 

 

5.        Nye rådssager: Lokalrådets 25 års jubilæum finder sted lørdag den 25. oktober 2014 fra kl. 14 – 16 i blok F på skolen. Arbejdsgruppen orienterer.

 

6.        Permanente aktiviteter.

 

 

7.        Kontakt til foreningerne (7.1 – 7.8)

7.1. Vejby Borger og Grundejerforening.

7.2. Grundejerforeningen Melhøj Park.

7.3. Grundejerforeningen Kælderbjerg-

        Saxenkol.

7.4. VIF.

7.5. Vejby Forsamlingshus.

7.6. Menighedsrådet.

7.7. Skolen.

7.8. Trongårdsklubben.

 

8.        Kontakt til de øvrige lokalråd og lokalforeningsrådet. Udflugten til Græsted lørdag den 16. august blev aflyst. Lokalforeningsrådet holder møde den 26. august.

 

9.        Kontakt til kommunen: Det store dialogmøde finder sted den 18. september – alle er velkomne. Dagsorden udsendes senere. Er der noget nyt om vores ansøgning til Landsbypuljen?

 

 

10.    Kontakt til Hovedstadsregionen.

 

11.    Danske landsbyer: Div. meddelelser er udsendt til alle fra Lis.

 

 

12.    Div. Kontakter.

 

13.    Intern administration og økonomi.

 

 

14.    Næste møde: Forslag: Mandag den 29. september.

 

15.    Eventuelt.

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere fra Lokalrådet: Erik, Leif, Anne, Kirsten, Gustaf, Eva, Margit, Bent, Lis, Mie, Werner, Citta, Nanna og Bente.

Nanna vil fremover sidde i Lokalrådet som repræsentant for skolen i stedet for Lasse.

 

Deltagere fra visionsgrupperne med interesse for stier: Peter (fra skolebestyrelsen), Margit Hansen og Donald Axel. Herudover var Kirsten Jørgensen og Leif Nielsen også med, der sammen med Ebbe Jørgensen har lavet et meget fint arbejde vedr. Kongehøjen.

 

Ad. 0.

Erik byder Nanna velkommen i Lokalrådet og byder velkommen til deltagerne fra visionsgruppen. Erik læser op af Vejby Nyt vedr. opfordringen til at møde i dag til lokalrådsmødet, hvis man har interesse i stier. Samt læser Niels Jørgens forslag op, om et sammenhængende stisystem rundt om hele Vejby, og fortæller om Margits kort med forslag til stier, som Margit har lagt ind på Vejby Net. Erik oplyser, at Teknisk Udvalg og Plan og Miljøudvalget på deres møder i august har godkendt, at administrationen igangsætter arbejdet med udarbejdelse af strategi og handleplan for et sammenhængende stinet i kommunen. Planen skal være færdig midt i 2015. Lokalrådene og Lokalforeningsrådet m.m. vil blive hørt vedr. planen. Man kan se planerne på kommunens hjemmeside. Leif opfordrer alle til at møde op til det åbne møde med kommunen, som indtil videre er planlagt til d. 18/9.

Donald efterlyser en bog fra 1970, hvor alle stier er registrerede. Leif ved at den findes, og kommunen har den. Donald gør opmærksom på, at der er flere forskellige stier f.eks. trampestier, motionsstier og skolestier. Donald mener, at motionsstier og skolestier må kunne slås sammen. Leif oplyser, at der er andre lokalråd, der også arbejder med stier. Nanna og Leif er enige om, at vi må gå ud fra de stier, vi har, og så udbygge stiområdet derfra. Leif spørger, om Kirsten J. og Leif N. tror, at kommunen vil ekspropriere noget jord til en sti til Kongehøjen; men der er ingen der forventer, at kommunen vil ekspropriere noget jord til stier. Kirsten J. siger, at der er mulighed for at lave en trampesti til Kongehøjen via et markskel, hvis ejeren ellers vil gå med til det. Det er Christian Lundberg fra kommunen, der tager sig af sagen.

Anne vil gerne vide, hvem der vil sidde i en arbejdsgruppe vedr. stier. Følgende melder sig: Donald Axel, Margit Hansen og Leif J. som repræsentant fra lokalrådet. Anne siger, at det er meget vigtigt, at skolen er repræsenteret i arbejdsgruppen, da stierne går rundt om skolen, og skolen i forvejen har et projekt i gang om stier sammen med Idrætsforeningen. Nanna oplyser, at Lasse er skolens trafikmedarbejder, Eva vil opfordre Lasse til at gå med i gruppen. Leif siger, at han flere gange har klaget over den dårlige vedligeholdelse af skolestien til Ørby; men der er aldrig kommet nogen klager fra skolen over stien, hvilket har undret Leif. Citta vil gerne have, at der sad nogle fra f.eks. Ældrerådet i gruppen; men Leif N. mener, at gruppen bør ikke være for stor, da de kun har kunne arbejde så effektivt vedr. Kongehøjen, fordi de kun var tre. Margit Hansen vil spørge, om nogle fra Fitness kunne tænke sig at deltage i gruppen. Erik kontakter Niels Jørgen, der meget gerne skulle være med i gruppen. Leif vil meget gerne have, at der er en med fra gruppen, der arbejder med Kongehøjen; men vedkommende skal så kun koncentrere sig om Kongehøjen. Anne opfordre gruppen til at søge kommunen om, at få hjælp til arbejdet med stierne, og Kirsten J. kan oplyse, at det har deres gruppe gjort, og de har haft meget glæde af den hjælp, de har fået fra kommunen.

 

”Stigruppen” forlader mødet kl. 20.00, og det egentlige lokalrådsmøde starter.

 

Ad.1.

Godkendt.

 

Ad. 2.

Erik, Anne og Kirsten deltog i mødet vedr. LAG (Lokale aktionsgrupper). Der er 26 aktionsgrupper i alt. Gribskov og Lejre er kommet med nu som nye grupper. LAG er financieret af EU midler, og der er mange penge til rådighed. Halsnæs har tidligere fået penge derfra. Gribskov og Halsnæs skal være i pulje sammen, og Halsnæs vil lave en guidet tur for interesserede fra Gribskov d. 10/9 kl. 18.30 til de steder, hvor de har fået LAG midler til. Anne regner med at tage med til mødet. Man skal mødes ved Standjægerne i Hundested, og der er tilmelding på: 

laghalsnaes@gmail.com

Der kan sidde op til 19 personer fra de to kommuner, der skal vurdere, hvem der kan få tildelt penge fra LAG. Anne oplyser, at Halsnæs kommune har ansat en person, der tager sig af ansøgningerne. Werner vil gerne vide, om nogen ved noget om, hvad Halsnæs har fået penge til. Man kan se reglerne for LAG på: livogland.dk

Citta har tidligere siddet i en bestyrelse, der udvalgte ansøgere til LAG, og Citta siger det er meget vigtigt, at det er de rigtige mennesker, der sidder i den bestyrelse. – Erik læser sit svar op på Torben Møller-Hansens henvendelse til lokalrådet, Citta læser op, hvad hun har sendt til bestyrelsesmedlemmerne i grundejerforeningen Melhøj Park. Begge henviser til, at de offentlige myndigheder må tage sig af sagen. Leif mener, at hvis Torben Møller-Hansen henvender sig til os igen, kan vi godt opfordre kommunen til at overholde Lokalplanen. Anne gør opmærksom på, at kommunen ikke følger de sager op, som de er gået ind i f.eks. bygningen af en førstesal på Svejåsen. Leif har oplevet det samme, da han klagede over en lejlighed på første sal i det ”Gamle Mejeri” i Ørby, der fik fuldt overblik over hans have. – Erik læser Borgmesterens svar op på Eriks brev vedr. penge til lokalrådene, samt brevet fra Gribskov Efterskole og Eriks svar til dem. Leif og Nanna er enige om, at der bør laves en gang og cykelsti til efterskolen/Mønge fra Vejby, da børnene ofte går på landevejen fra skolen til Vejby, og i mørke er det helt uforsvarligt. – Vi har fået et tilbud om et kursus i førstehjælp; men det koster over 7.000 kr., så det har vi ikke penge til.

 

Ad. 3.

Se dagsorden.

 

Ad. 4.

Næsten ingen boder, men godt salg d.10/8 trods regnvejret. Sidste loppemarked d. 31/8. Ordningen med eleverne fungerede meget dårligt d. 17/8, og der er enighed om, at eleverne kan ikke få nogen penge, hvis de ikke kommer. Spørgsmålet om penge til eleverne tages op på næste møde.

 

Ad. 5.

Se dagsorden. Kirsten og Ebbe vil komme og underholde ved jubilæet, da de kunstnere, der havde sagt, at de gerne ville komme, er blevet engagerede andre steder, hvor de får løn for engagementet.

 

Ad. 6.

Intet nyt.

 

Ad. 7.1.-7.8.

Ad. 7.1.

Intet nyt.

 

Ad. 7.2. og 7.3.

Cittas og Evas grundejerforeninger vil gerne have et fælles møde med Vejby Borger og Grundejerforening for at koordinere forskellige tiltag som f.eks. vejbelysningen m.m. Gustaf vil tage det med til næste møde i Vejby Borger og Grundejerforening.

 

Ad. 7.4.

De har nu modtaget penge til deres store projekt.

 

Ad. 5.

Bent opfordrer til at støtte Forsamlingshuset med 500,00 kr. og få et støttebevis. Kirsten så gerne, at der var mulighed for at betale et mindre beløb, da 500,00 kr. er mange penge for en børnefamilie. Leif har ikke ville betale for et støttebevis, han er andelshaver, og aftalen blev ved sidste generalforsamling, at andelshaverne skulle betale et årligt kontingent, det er ikke blevet opkrævet endnu for i år, så det har Leif opfordret Viggo til at gøre. Et andelsbevis koster 200,00 kr.

 

Ad. 7. 6.

Der er sensommerudflugt d. 13/9 til Helsingør, se omtalen i Vejby Nyt, tilmelding senest d. 7/9. Nia har 25 års jubilæum, det fejres d. 31/8 efter gudstjenesten i Konfirmanthuset kl.12.00  til 15.00. D. 28/9 er der kirkegårdsvandring med Kirsten Jørgensen og suppe bagefter. Der er valg til Menighedsrådet i år, der er orienteringsmøde d. 11/9. 6 af de nuværende medlemmer går ud, Mogens Petersen vil gerne fortsætte. Næste periode i Menighedsrådet bliver også på 2 år. Kirsten vil gerne fortsætte i Lokalrådet, så hun sidder med i kraft af, at Kirsten er redaktør på Vejby Nyt.

 

Ad. 7.7.

Ny afdelingsleder Christian Gomez Bindslev. Afdelingsleder i Tisvilde Henrik Lindberg er stoppet, og der er endnu ikke kommet en anden, hvilket giver travlhed i ledelsen. Den nye reform kræver også meget tid af alle. Skolen har fødselsdag d.29/8, og der er idrætsdag.

 

Ad. 7. 8.

Aktiviteterne starter nu igen. Der har været en god tur på Arresø, og der bliver juletur til Nyvang i Holbæk.

 

Ad. 8.

Ved mødet i Lokalforeningsrådet d. 26/8 kommer der en repræsentant fra LAG og orienterer om hvad arbejdet går ud på. Citta oplyser, at hun har en DVD derhjemme, der fortæller om arbejdet i LAG. Leif opfordrer Citta til at tage med til mødet i Lokalfor -, eningsrådet, hvilket Citta måske vil gøre. Mødet vil ellers handle om stier og landsbypuljen. Annisse Lokalråd har fået en plads i Bjørnehøjskolens bestyrelse. Blistrup lokalråd kommer for at høre om Lokalfor- eningsrådets samarbejde med erhvervslivet. Annisse har et projekt, der hedder ”For enden af vejen”. Der skal drøftes, hvad der skal tages op ved det årlige dialog møde d.18/9. Leif så gerne, at der snart kom et møde med politikerne.

 

Ad. 9.

Kommunen har godkendt, at der udarbejdes en lokalplan for området på hø. side af Salgårdshøjvej i begyndelse af vejen ned mod Rågelejevej, da området er udlagt til bebyggelse med fritidshuse. – Der henvises til visionsgruppens ansøgning om midler fra Landsbypuljen på hjemmesiden ”Det sker i Gribskov”. Administrationen indstiller til Plan-og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget: At bevillige et reduceret beløb på 63.375 kr. til projektet ”Vejby-en by med udsigt”. Der søges om 73.000 kr. Men på mødet i Plan-og Miljøudvalget anbefaler man kun, at der tildeles penge til tiltag 1og2, hvilket beløber sig til 19.500 kr. Der er usikkerhed om, hvad det ender med. Anne og Kirsten vil bruge pengene i første omgang til blomsterløg ved byskiltene, og alt efter hvor meget der bevilliges, gå i gang med de forskellige planer. - Anne og Kirsten vil gerne sidde i redaktionen sammen på Vejby Nyt, og evt. udvide redaktionen i samråd med Lokalrådet. – Leif skal til møde med kommunen om kollektiv trafik d. 3/9; men Leif vil gerne gå ud af det arbejde, han håber der er en anden der vil overtage det.

 

Ad. 10.

Intet nyt.

 

Ad. 11.

Intet nyt.

 

Ad. 12.

Intet nyt.

 

Ad. 13.

Intet nyt.

 

 

 

 

Ad. 14.

Næste møde mandag d. 29/9. Mie, Werner og Bente kan ikke deltage. Eva vil skrive referatet.

 

Ad. 15.

Intet nyt.

   

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Referat 12 maj 2014

 

  Dagsorden til lokalrådsmøde mandag den 12. maj 2014, kl. 19.00 i blok U (tidl. A) på skolen i Vejby.

 

 1. Konstituering.

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Kirstens rettelse er udsendt til alle.

 

 1. Meddelelser.

 

 1. PR-aktiviteter: Deadline Vejby Nyt: 9. maj 2014 – Her skal referat fra generalforsamlingen og arbejdsgrupperne med.

 

 1. Løbende aktiviteter: Loppemarked – stadepladsbestilling søndag den 18. maj kl. 10 – 11 i blok F på skolen. Vagtplan er under udarbejdelse.

 

 1. Nye rådssager: Lokalrådets 25 års jubilæum, revision af fokuspunkter.

 

 1. Permanente aktiviteter: Evaluering af generalforsamlingen og orienteringen fra arbejdsgrupperne.

 

 1. Kontakt til foreningerne: (7.1 – 7.8)

       7.1. Vejby Borger og Grundejerforening.

       7.2. Grundejerforeningen Melhøj Park.

       7.3. Grundejerforeningen Kælderbjerg –

               Saxenkol.

        7.4. VIF.

        7.5. Vejby forsamlingshus.

        7.6. Menighedsrådet.

        7.7. Skolen.

        7.8. Trongårdsklubben.

        l

 1. Kontakt til øvrige lokalråd og lokalforeningsrådet: Leif og Erik orienterer fra mødet den 29. april.
 2. Kontakt til kommunen: Ansøgning til Landsbypuljen – deadline den 5. juni 2014. Hvad skal vi ansøge om? Hvem udformer ansøgningen?

 

 1. Kontakt til Hovedstadsregionen.

 

 1. Danske Landsbyer: Div. meddelelser fra Lis er udsendt til alle.

 

 1. Div. Kontakter.

 

 1. Intern administration og økonomi.

 

 1. Næste møde: Forslag: mandag den 16. juni 2014.

 

 1. Eventuelt

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere: Erik, Leif, Anne, Citta, Gustaf, Lasse, Eva, Lis, Margit, Kirsten og Bente.

Afbud fra: Bent, Mie og Werner.

 

Ad. 0.

Følgende genvælges: Erik som formand, Leif som næstformand, Lis som kasserer og Bente som sekretær.

 

Ad. 1.

Godkendt med de rettelser som Kirsten har sendt til os vedr. pkt. 2. Eva mener, at under pkt.6 skal vi måske ikke nævne de høje bump ved Netto, som noget vi har fået etableret, da der blev klaget over dem ved vores generalfor- samling, hvor Erik og Leif forklarede, hvorfor vi havde ønsket dem – se referatet fra general- forsamlingen.

 

Ad. 2.

Citta har sendt billeder til Erik og Leif af indkørsel til en by, hvor der hænger skilte med velkommen til byen, som et forslag til noget vi kunne gøre i Vejby, Citta sender kopi af billederne rundt. Vedr. ombygningen af Rema 1000, så har Citta talt med den beboer i Melhøj Park, der har klaget over byggeriet til Naturklagenævnet. Han synes ikke, at kommunen og lokalrådet har bakket ham op i sagen. Vi tager informationen til efterretning.

 

Ad. 3.

Se dagsorden. Der er problemer i øjeblikket med at komme ind på Vejby Net. Man kan komme ind via Google til Vejby Net, og her kan man se kalenderen. Leif gør opmærksom på, at man også kan gå ind via siden ”Loppemarked”. Anne vil spørge sin mand, om han kan løse problemet for en flaske rødvin. Annes mand, Stig, og Jais kan formo- dentlig finde ud af det sammen.

 

Ad. 4.

Se dagsorden. Jesper Ewald, som bor på Trongårdsbakken, vil gerne være med i loppemarkedsgruppen. Jacob, der er nabo til Jesper, vil også gerne deltage i vagtordningen i år. Jakob var også med sidste år.

 

Ad. 5.

Jubilæet afholdes d. 25-10-14 på skolen, da vi ikke har penge til at betale lejen af Forsam- lingshuset. Kirsten sørger for at datoen bliver nævnt i Vejby Nyt. Eva foreslår, at vi kunne spørge, om vi kan leje Forsamlingshuset for f.eks. 500 kr., og de så sælger drikkevarerne, så de får indtjeningen derfra. Erik gennemgår vores fokus punkter (se referatet fra general -forsamlingen). Fokuspunkterne vil blive lagt ind på Lokalrådets hjemmeside.  Der vil også hele tiden være ad. hoc. sager, som vi skal tage os af f. eks. banens placering af masten og opfølgning på Lokalplaner. Den lille folder med velkommen til Vejby, der uddeles af  områdets ejendomsmæglere og vandværket til nye beboere, skal revideres. Vi vil også bede vandværket, om at give besked til os eller den pågældende grundejerforening, når der flytter nogle nye beboere ind, så en fra lokalrådet eller grundejerforeningen kunne gå hen med en lille blomst, og byde dem velkommen.

 

Ad. 6.

Der var en god stemning, og vi var flere end vi har været tidligere – i alt 26. Anne påtaler, at vi skal huske, at alle der beder om ordet skal præsenterer sig, selv om vi kender dem, for der kan sidde nogen, der ikke ved, hvem den pågældende er. Anne vil gerne have nogle rettelser til referatet fra grupperne, og da Kirsten skal have referatet med i Vejby Nyt, og deadline er overskredet, sender Anne rettelserne direkte til Kirsten, så referatet bliver korrekt i bladet. Vedr. trafikregulering: Vi taler igen, om den dårlige skiltning på vejene til Vejby, og det meget uheldige i at bilernes GPS viser fra Holløse krydset på Kildevejen gennem Ørby til Vejby, så Ørby har den tunge lastbil trafik m.m. igennem byen, hvor vejene slet ikke er egnede til den tunge trafik, og hvor de i stedet bør køre til enden af Kildevejen og så dreje til Vejby; men vi ved ikke, hvad vi kan gøre ved det.

 

 

 

 

Ad. 7.1. – 7.8.

Ad. 7.1.

Der har været generalforsamling. Grundejerforeningen vil undersøge, om der kan oprettes vejlaug på de private fællesveje, så beboerne kan spare sammen til reparation af vejene. Leif siger, at det anbefaler kommunen. Leif gør desuden opmærksom på, at hvis der kommer klager over vejen til kommunen, så sørger kommunen for, at vejen bliver repare -ret, men de sender regningen til grundejer –foreningen eller ejerne. Citta oplyser, at kommunen har sagt, at der endnu ikke er noget nyt om prisen på vejbelysningen.

 

Ad. 7.2.

Citta foreslår, at grundejerforeningerne i Vejby arrangerer et fælles møde, hvor nogle repræsentanter fra hver forening deltager, og hvor de kan tage problemer op, som de kan samarbejde om f. eks. legepladsen.

 

Ad. 7.3.

Der har været generalforsamling, og der er kommet et nyt medlem fra Kælderbjerg Park. De er 78 husstande i alt. Der er afsat 365.000 kr. til renovering af veje og stier, og Entreprenør Chr. Bech er i gang med arbejdet.

 

Ad. 7.4.

KM Nordkystløbet planlægges, det er d. 22/6. Margit efterlyser praktiske hjælpere til løbet. Niels Jørgen håber, at visionsgrupperne arbejder videre med stierne rundt om byen (se referatet fra general-   forsamlingen). Lone Larsen er trådt ud af bestyrelsen, Tina Christensen er ny formand for gymnastik -afdelingen.

 

Ad. 7.5.

Planer om jule loppe- og kræmmermarked igen i år; men med færre boder end sidste år. Eva foreslår, at vi kunne prøve at få veterantoget til at køre til Vejby den dag.

 

 

Ad. 7.6.

Der var menighedsmøde med brunch d. 11/5 efter gudstjenesten, hvor koret sang. Godt møde med god orientering. Grundlovsfest d. 5/6. Torvedagene starter d. 21/6, der vil blive forskellige events ved torvedagene evt. musik m.m.. Sommerudflugten i år bliver d. 13/9, den kommer til at gå til Flynderupgård og Helsingør Domkirke.

 

Ad. 7.7.

Planlægning af næste år er endnu ikke gået i gang, da kommunen endnu ikke har besluttet, hvordan tilrettelæggelsen af dette skal være efter den nye skolereform. Det vil blive vedtaget på et byrådsmøde sidst i maj. – Vedr. stier: Anne foreslår en høring, hvor alle der er interesserede mødes og sætter et brev sammen til kommunen. Leif mener, at det giver et bedre resultat, hvis der sker flere henvendelser til kommunen, f.eks. hvis skolen og VIF sendte hver sit brev med en kopi til Lokalrådet. Der er brug for trafikstier til skolen og trampesti til Kongehøjen. Trafikstierne bør skolen henvende sig om, medens andre må tage sig af de rekreative stier. Vedr. et møde hvor interesserede i stier kan deltage, så vil Kirsten skrive noget om det i Vejby Nyt og bede interesserede om at henvende sig til Lokalrådet. Eva og Leif vil gerne deltage i det første møde gerne sammen med en fra skolen evt. Chr. Gomitz, der er ny viceinspektør. Anne foreslår, at vi beder om at få en konsulent med fra kommunen til det første møde, og Erik vil gerne have Morten Jørgensen med. Eva siger, at vi skal huske at tage hensyn til de nye områder, der er udlagt til bebyggelse f.eks. bør cykelstien til Rågeleje være en cykel- og gangsti. Erik og Leif gør opmærksom på, at der er stormøde i kom –munen for alle d. 18/9, og et af emnerne er stier.

 

Ad. 7.8.

Der har været årsmøde og fødselsdagsfest d. 30/4 i Forsamlingshuset, hvor der deltog ca. 100. D. 21/5 er der bustur til Møn.

 

Ad. 8.

Trine Egetved og Morten Jørgensen deltog i mødet d. 29/4. Det kom frem igen, at der er intet sammenhold i hvad kommunen siger, og hvad de skriver på børneområdet. – Morten Jørgensen vil prøve at finde penge til Lokal –rådene. Hvis det lykkes, vil pengene formo –dentligt blive udbetalt til Lokalforeningsrådet, der så kan fordele pengene til de forskellige Lokalråd. -  Morten Jørgensen har lovet, at sker der ikke mere i sagen om Julehøjstien, som nu ligger i Teknisk Udvalg, så vil han tage sagen tilbage til Plan–og Miljøudvalget. Kirsten påtaler igen, at der vil blive store problemer med at holde stien ren for sne ved Bjørns byggeri, herudover er det et meget skarpt sving fra Gl. Skolevej ned til Stationen. Disse ting er meget uheldige, da stien både er en skolesti og rute 32 går den vej. – Der er møde igen i Lokalforeningsrådet d. 26/8.

 

Ad. 9.

Ansøgninger til kommunens landsbypulje skal være kommunen i hænde senest d. 5/6. Erik oplyser at politikerne ser alle ansøgningerne, så det bliver ikke forvaltningerne, der først sidder og sorterer i ansøgningerne. Visionsgrupperne kan formodentligt søge. Kirsten og Anne vil søge om midler til infoskærme, forskønnelse af indfaldsvejene, stier og planlægning og administration til projektet. Anne og Kirsten udarbejder ansøg -ningen og sender den til Erik, der underskriver den og sender den videre inden d. 5/6.

 

Ad. 10.

Intet nyt.

 

Ad. 11.

Se dagsorden.

 

Ad. 12.

Intet nyt.

 

Ad. 13.

Intet nyt.

 

 

Ad. 14.

Næste møde d. 16-6-14. Lis kan ikke komme.

 

Ad. 15.

Kurt har gjort opmærksom på, at han stadig står på en af lokalrådets adresselister. Leif vil undersøge, om det er på Vejby Net og rette det. – Kirsten efterlyser ”annonce ryttere”. Anne foreslår, at vi kunne prøve at samarbejde med Tisvilde Nyt om annoncerne. Kirsten vil udsende orientering om annoncepriserne, så alle lokalrådsmedlemmer har mulighed for at få fat i nye annoncører og kan fortælle, hvad det koster at få annonce i Vejby Nyt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Referat 7 april 2014

 

Dagsorden til lokalrådsmøde mandag den 7. april 2014, kl. 19.00 i den gamle bygning på skolen i Vejby.

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

 1. Meddelelser: Erik har via Kirsten Jørgensen afleveret 10 mapper med referater fra møder i lokalrådet fra 1989 til 2006 til Gribskov Stads- & Lokalarkiv, som takker for gaven, der indgår i arkivets samlinger til gavn for lokalhistorie i vort område. Kirsten Mousten har sammen med kommunikationskonsulent Jørn Busch Olsen modtaget 25.000 kr. fra Gribskov Kommune til støtte for bogprojektet ”Vidt & bredt om Nordsjælland”.

 

 1. PR-aktiviteter: Nyt nummer af Vejby Nyt er uddelt. I dette nummer er vores generalforsamling annonceret. Det samme gælder vores loppemarked.

 

 1. Løbende aktiviteter: Plakater til generalforsamling og loppemarked trykkes af Bent. 20 stk. i A4 og 3 i A3. Opsætning af plakaterne aftales på mødet.

 

 1. Nye rådssager: Er der nyt fra arbejdsgrupperne? Lokalrådet har 25 års jubilæum i 2014. Det stiftende møde blev afholdt den 24. oktober 1989. Hvordan fejrer vi dette jubilæum? Evt. nedsættelse af jubilæumsarbejdsgruppe.

 

 1. Permanente aktiviteter: Generalforsamling mandag den 28. april. Vi drøfter planlægningen. Werner Tønnesen har sagt ja til at være dirigent. Orientering fra arbejdsgrupperne samt orientering om Sankt Helene Børneby finder sted efter generalforsamlingen.

 

 1. Kontakt til foreningerne (7.1 – 7.8)

       7.1. Vejby Borger og Grundejerforening.

       7.2. Grundejerforeningen Melhøj Park.

       7.3. Grundejerforeningen Kælderbjerg –

               Saxenkol.

       7.4. VIF.

       7.5. Vejby Forsamlingshus.

       7.6. Menighedsrådet.

       7.7. Skolen.

       7.8. Trongårdsklubben.

            

 1. Kontakt til øvrige lokalråd og lokalforeningsrådet. Leif orienterer bl.a. om Jette Haugaards debatindlæg.

 

 1. Kontakt til kommunen: Orientering fra dialogmøde (Leif).

 

 1. Kontakt til Hovedstadsregionen.

 

 1. Danske landsbyer: Div. meddelelser er udsendt til os alle fra Lis.

 

 1. Div. Kontakter.

 

 1. Intern administration og økonomi.

 

 1. Næste møde: Forslag: Mandag den 12. maj 2014.

 

 1. Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere: Erik, Leif, Gustaf, Kirsten, Margit, Bent og Bente.

Afbud fra: Lis, Mie, Werner, Eva og Citta.

Uden afbud: Lasse.

 

Ad. 1.

Godkendt.

 

Ad. 2.

Se dagsorden – Kirsten har ikke modtaget de 25.000 kr. endnu. Det har vist sig, at alle de kommuner, der bliver omtalt i bogen, skal være med til at betale de 25.000 kr., og Halsnæs har sagt nej til at bidrage. Alle kommunerne i Nordsjælland omtales i bogen, så Kirsten håber, at de andre kommuner vil bidrage. Bogen har været omtalt i Frederiks – borg Amts Avis. Kirsten oplyser, at Jørn B.O. og hun har god kontakt til ”Visit Nordsjæl - land”.

 

Ad. 3.

Se dagsorden. Som altid et fint nummer af Vejby Nyt. Erik har kontaktet Ugeposten, der vil bringe omtale af vores generalforsamling.

 

Ad. 4.

Plakaterne til generalforsamlingen: Erik sætter op i Hallen, Idrætshuset, FOen, Trongården og opslagstavlen ved Forsamlingshuset. Leif i Ørby, Mønge og Holløse. Kirsten ved Rema 1000, Forsamlingshuset og Stationen. Bente på Kælderbjergvej og vi spørger Lis, om hun vil sætte op hos Strandvejskøbmanden. Loppemarkeds plakaterne sættes op, når vi har haft generalforsamling, stort set som plakater- ne til generalforsamlingen, bortset fra at Bente sætter op i Tisvilde.

 

Ad. 5.

Kirsten har hørt, at visionsgruppen vedr. event har nedlagt sig selv. Der var kun 2 af dem, der havde skrevet sig på den liste, der var aktive. De 2 prøvede flere gange, at få de andre på listen til at komme til et møde, men det lykkedes ikke. Gruppen vedr. Kongehøjen er godt i gang. Vedr. en arbejdsgruppe til at planlægge vores jubilæum, så vil Erik, Bente og Lis gerne sidder i den gruppe. Vi må kunne nævne de resultater, vi har opnået igennem årene f.eks. Gadekærslauget, de høje vejbump ved Netto og Julehøjstien m.m.. Heldigvis har Erik alle referaterne fra vi startede, så vi må kunne finde frem til via dem, hvad der skal omtales.

 

Ad. 6.

Se dagsorden. Erik bestiller kaffe, te og brød til 30 hos Kate.

 

Ad. 7.1.

Generalforsamling d. 14/4 ellers intet nyt.

 

Ad. 7.2.

Intet nyt.

 

Ad. 7.3.

Generalforsamling d.d. 7/4.

 

Ad. 7.4.

Billard er blevet danmarksmester. Et hold drenge og piger har været på weekend tur med nogle frivillige forældre. Der er gymnastik  -opvisning d.12-4.

 

Ad. 7.5.

Leif deltog i generalforsamlingen d. 27/3, hvor han foreslog, at medlemmerne skulle betale et mindre beløb i kontingent om året, 200 kr. blev foreslået, og det blev vedtaget. Det var medlemmer med ledsager der deltog i generalforsamlingen. Bent oplyser, at der er ingen vedtægter for Forsamlingshuset; men bestyrelsen vil nu nedsætte en arbejdsgruppe vedr. dette. Der er 26 medlemmer, og de 9 sidder i bestyrelsen. For at få flere penge til Forsamlingshuset kunne man starte Vejby Forsamlingshus venner, hvor man så indbetalte et vist beløb for at være med. Leif påtaler igen det urimelige i, at i den tidligere Græsted - Gilleleje kommune ejer kommunen forsamlingshusene og holder dem ved lige, hvilket ikke er tilfældet i den tidligere Helsinge kommune. Bent oplyser, at forsamlingshuset får 80.000 kr. årligt fra kommunen; men det strækker ikke langt, når der f.eks. skal laves nyt tag. Bestyrelsen gav udtryk for, at de mente, at der var afholdt flere begravelsesarrangementer i Konfirmandhuset end dem, der blev omtalt ved sidste lokalråds -møde.

 

Ad. 7.6.

Kirken vil købe en hjertestarter, er ved at undersøge priserne på markedet i øjeblikket. Falck forlanger 17.000 kr. for en fra dem. Desværre bliver man nød til at fælde det store kastanjetræ på ”Præstens Mark”, da der er sygdom i det, så grenene falder af, og det er Menighedsrådets ansvar, hvis nogen kommer til skade. Vedr. kørsel til gudstjenesterne, det er meningen, at det er graverne der fremover skal bestille taxaen til dette, og måske kan det lade sig gøre, at bestille kørslen kort tid inden gudstjenesten. Der er menighedsrådsmøde med brunch d. 11/5 lige efter gudstjenesten. D. 10/5 bliver der en torvedag, men så er der en pause til d. 21/6. Grundlovstaleren i år bliver Hanne Severinsen tidl. EU politiker.

 

Ad. 7.7.

Der har været skolefest, hvor temaet var eventyr, og lige nu er der sundhedsuge.

 

Ad. 7.8.

Årsmøde og fødselsdag er slået sammen. Det afholdes i Forsamlingshuset med middag.

 

Ad. 8.

Til mødet i Lokalforeningsrådet d. 29/4 er det meningen at Trine Egetved og Morten Jørgensen samt en fra Blistrup skal deltage, da rådet ønsker en forklaring på, hvorfor det der står på kommunens hjemmeside om ”Projekt Børnebyer” ikke stemmer overens med virkeligheden, hvor kun 3 områder kan få de 41.000.000 kr., der er bevilliget til projektet. Jette Haugaard har skrevet læserbrev vedr. det urimelige i dette.

 

Ad. 9.

Leif har været til møde i trafikgruppen. Valby klager over, at der ikke går nogle busser gennem Valby; men der går 3 busser gennem Valby. Linie 361 går bl.a. gennem Valby og videre til Nordstjerneskolen, svømmehallen og biblioteket. Nogle af de busser der går gennem Valby nu er R-busser. Politikerne har drøftet evt. beløb til lokalrådene; men det har været fremme, at i stedet for at give lokalrådene et beløb, kunne kommunen give Lokalforenings - rådet et vist beløb. Leif ønsker, at referaterne fra trafikgruppen bliver offentliggjort.

 

Ad. 10.

Intet nyt.

 

Ad. 11.

Se dagsorden.

 

Ad. 12.

Bent vil gerne have forklaring på den mail, der blev sendt fra Leif med brevet fra Bernstein vedr. legepladsen i Kælderbjerg/Saxenkol, da Bent ved, at Bernstein bor i Bents tidligere hus på Vangeledsvej; men de havde ikke oplyst til Leif, hvor de boede. Og Leif havde derfor svaret, at de måtte henvende sig til den pågældende grundejerforening.

 

Ad. 13.

Økonomi og administration–ingen problemer.

 

Ad. 14.

Næste møde mandag d. 12-5-14 kl. 19.00.

 

Ad. 15.

Intet nyt.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Referat 10 marts 2014

 

  Dagsorden til lokalrådsmøde mandag den 10. marts 2014, kl. 19.00 i blok U (tidl. A) på skolen i Vejby

 

Til mødet inviteres et par repræsentanter som vil orientere lidt om børnebyer.

Det er på nuværende tidspunkt ikke helt afklaret, hvem der deltager. Eva og Leif arbejder på sagen.

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

 1. Meddelelser.

 

 1. PR-aktiviteter.

 

 1. Løbende aktiviteter: Der afholdes loppemarked alle 5 søndage i juni og de 3 sidste søndage i august. Stadepladsbestilling finder sted søndag den 18. maj kl. 10 – 11 i blok F på skolen i Vejby. Hvem kan komme denne dag? Erik kontakter loppemarkedsgruppen og fordeler vagterne efter aftale med deltagerne. Loppemarkedet og datoen for stadepladsbestillingen annonceres i næste nummer af Vejby Nyt. Kirsten udarbejder annoncen og Bent trykker plakater som sædvanlig.

 

 1. Nye rådssager: Er der nyt fra arbejdsgrupperne? Orientering om børnebyer i Gribskov Kommune.

 

 1. Permanente aktiviteter: Generalforsamling mandag den 28. april. Annonceres i næste nummer af Vejby Nyt. Kirsten udarbejder annonce og Bent trykker plakater. Arbejdsgrupperne nedsat efter visionsdagen orienterer om deres arbejde. Er det muligt at få en orientering om børnebyer, så kan det også finde sted i forbindelse med generalforsamlingen.

 

 1. Kontakt til foreningerne (7.1 – 7.8)

       7.1. Vejby Borger og Grundejerforening.

       7.2. Grundejerforeningen Melhøj Park.

       7.3. Grundejerforeningen Kælderbjerg –

               Saxenkol.

        7.4. VIF.

        7.5. Vejby Forsamlingshus.

        7.6. Menighedsrådet.

        7.7. Skolen.

        7.8. Trongårdsklubben.

                           

 1. Kontakt til øvrige lokalråd og lokalforeningsrådet.

 

 1. Kontakt til kommunen: Leif orienterer fra dialogmøde samt fra møde om kollektiv trafik.

 

 1. Kontakt til Hovedstadsregionen.

 

 1. Danske landsbyer: Div. meddelelser fra Lis er udsendt.

 

 1. Div. Kontakter.

 

 1. Intern administration og økonomi: Regnskabet for 2013 er godkendt af revisorerne.

 

 1. Næste møde: Forslag mandag den 7. april 2014.

 

 1. Eventuelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere: Erik, Leif, Citta, Gustaf, Bent, Eva, Kirsten, Margit, Lis og Bente.

Afbud fra: Werner og Lasse.

Mie kommer kl. ca. 19.30.

 

Gitte og Trine fra Sct. Helene Børneby er inviteret til at deltage i mødet.

Erik byder Gitte og Trine velkommen.

Da de skal videre til et andet møde, rykkes en del af pkt. 5 frem som første pkt..

 

Ad. 5.

Gitte og Trine orienterer om projektet Sct. Helene Børneby. Gitte er medlem af skolebestyrelsen og er tovholder på projektet, Trine sidder i bestyrelsen for børnehaven Sandslottet i Tisvilde. Konceptet for projektet er en bedre overgang fra børnehave til skole, og for de større børn overgangen fra skolen i Tisvilde til skolen i Vejby, så de forskellige institutioner bliver bedre integrerede til glæde for børnene fra 0 til 18 år. Ønsket er også, at hele lokalområdet bliver inddraget i integreringen f.eks. har børnene fra børnehaven i Vejby været på besøg på Trongården, og det er også meningen at der skal være ”brobygning” mellem Tisvilde og Vejby. Gitte og Trine roser projektet vedr. idræt for børnene fra FOen og VIF, som 2 forældre har startet med ekstern finansiering. De var også meget glædelig overrasket over, hvor mange forskellige institutioner, der var repræsenteret ved deres ”Nytårskur” d. 25-1. Følgende punkter blev vedtaget den dag som konklusion på dagen – 1. Branding, fælles historie. – 2. Undgå dubletter, så flere ikke laver, det samme arbejde. – 3. Hvordan bliver børnene inddraget mere. – Meningen er at der fremover skal arbejdes mere med at inddrage børnene, et af emnerne vil være trafik spec. ved skolerne, hvor politiet allerede er inddraget. Leif foreslår, at kommunen beholder sit koncept, men at Sct. Helene området kalder deres noget andet end børneby, for en 17 årig vil ikke være interesseret i noget der hedder børneby. Gitte og Trine oplyser, at de har været til møde med kommunens Børneudv., og Børneudv. vil arbejde på at finde et andet navn; men da der er kommet nyt Byråd er alt blevet udskudt noget. Så indtil videre vil de beholde navnet Sct. Helene Børneby, da det også er deres opfattelse, at det gør det nemmere at få bevilliget nogle penge fra kommunen, når projektet hedder børneby. Gitte ser meget gerne, at når de skal finde et andet navn, skal børnene inddrages i valget af dette. Gitte og Trine bliver ofte inviteret til andre skoler for at fortælle om deres koncept, da de er betydeligt længere fremme med deres projekt end andre steder. Citta synes, at det er de unge, der er det største problem. Leif efterlyser igen repræsentanter fra skolerne til møderne med kommunen om kollektiv trafik, da der indtil nu kun har været repræsentanter fra Gymnasiet med til møderne. Der er møde i Skolebestyrelsen d. 26-3, og der bør ligge et oplæg til skolerne på nettet om projektet inden dette møde. Mange af de ting, der ligger i skolereformen, arbejder de med allerede i projektet. Leif mener, at det er vigtigt, at man samarbejder om projektet, så alle er orienteret, om de tiltag der er, f.eks. på en hjemmeside, men der skal være nogen der passer den, så siden hele tiden er ført ajour.

Erik spørger, om Gitte og Trine kan komme til vores Generalforsamling d. 28/4, men Gitte skal til skolebestyrelsesmøde, måske kan hun komme senere på aftenen, så de vil vende tilbage til det. Gitte og Trine forlader mødet kl. 19.55.

 

Ad. 1.

Godkendt bortset fra Eva gør opmærksom på en fejl under pkt. 2 nederst på side 1 tredje sidste linje. Der skal stå: ”De unge kan benytte computere på Sct. Helene Skoles Tisvilde afd. i fritidsordningen Kaktussen” og ikke i Idræts- huset.

 

Ad. 2.

Erik gennemgår udbuddet af plejen i Gribskov Kommune, som han har set på nettet.

 

Ad. 3.

Intet nyt.

 

Ad. 4.

Se dagsorden. Erik, Lis og Bente kommer d. 18/5. Erik kontakter Jørn vedr. datoen, og Eva vil lægge datoerne ind på Vejby Net.

 

Ad. 5. Fortsat.

Anne har sendt meddelelse til Erik. Der er fælles møde for alle grupperne d. 12/3. Eva kommer til fællesmødet, men synes ikke, at der er sket så meget i hendes gruppe. Eva havde håbet på, at de nåede at holde møde inden d. 12/3. Kirsten J. har spurgt Mie og Werner, om de vil være med i gruppen vedr. Kongehøjen. Erik opfordrer dem til at deltage i mødet d. 12/3. Punktet fortsættes når Trine Egtved kommer.

 

Ad.6.

Se dagsorden. Lis, Leif og Mie er på valg, alle tre er villige til genvalg. Lis spørger Jette og Jørn, om de er villige til genvalg som revisorer.

 

Ad. 7.1.

Grundene på Kælderbjegvej er nu endeligt overdraget til en privat med skøde. Der bliver spurgt, om de vil oprette vejlaug; men det er der ingen planer om, for det vil koste hver enkel husstand 15.000 kr.. Der er Generalfor- samling d. 14/4. Gustaf kan ikke komme d. 28/4, da han skal til bestyrelsesmøde.

 

Ad. 7.2.

Citta har talt med Kommunen vedr. betaling af gadebelysningen. Sagen skal med på næste møde i Teknik og Miljø. Birgitte vil gå videre med registreringen af hjertestarteren på Trongården.

 

Ad. 7.3.

Intet nyt.

 

Ad. 7.4.

Årspokalen er uddelt. Resultatet er lagt ind på Vejby Net.

 

 

Ad. 7.5.

Musikaften d. 22/3. Generalforsamling d. 27/3. Bent siger til Kirsten, at Bestyrelsen har undret sig over, at der ikke har været nogle begravelsesarrangementer i Forsamlingshuset, og de vil gerne vide, om de nu bliver afholdt i Konfirmandhuset. Kirsten oplyser, at der kun har været 4 arrangementer i Konfirmandhuset, og den ene var fordi Forsamlingshuset var optaget. De 3 arrangementer, der er afholdt i Konfirmandhuset, har alle været med et meget lille følge på ca. 12 personer, er der tale om et større følge, henvises de til forsamlingshuset.

 

Ad. 5. Fortsættes.

Formanden for Børneudvalget Trine Egtved ankommer til mødet, så resten af dagsorden udsættes til Trine forlader mødet igen. Trine oplyser, at Kommunens projekt Børnebyer har fået bevilliget 41.000.000 kr. til at renovere bygningerne i Blistrup, Ramløse og Esrum. Disse skal bruges til at gøre skolerne klar til, at daginstitutionerne flytter ind på skolen, og som et plaster på såret, fordi deres skoler bliver lagt sammen med en anden skole, og der derfor bliver tomme lokaler på skolen. Sammenlægningen er sket ud fra de behov, der er opstået i lokalområdet. Projektet er dog gået noget i stå, fordi der er kommet nyt Byråd; men det tages op igen på næste møde i Børneudv. . Eva mener, at det er rimeligt, at  andre også kan få del i pengene. Hvis Sct. Helene Børnebys koncept kan bruges som model i andre områder, så skulle de vel også  kunne få nogle penge. Trine synes også, at man er foran de andre områder i Sct. Helene området. Leif undrer sig over, at går man ind på Kommunens hjemmeside, får man indtryk af, at der er 8 områder, der er udtaget til at være børnebyer, heriblandt Sct. Helene området, så man tror, at de 41.000.000 kr. skal fordeles mellem dem; men Trine undrestreger igen, at pengene er øremærkede til de tre områder; men der skulle komme nogle tildelingsmodeller ud til høring senere, og at hun synes, at det er vigtigt, at økonomien er i orden også i mindre enheder. Ønsket er, at der vil flytte nogle flere børnefamilier til kommu-nen, og at det bl.a. vil rygtes, at der sker en masse i Sct. Helene området. Leif påtaler, at skal man finde et hus til de unge i Sct. Helene, området bør man vælge den gamle børnehave i Vejby, som er tom og som kommunen ejer frem for at leje sig ind på Vejby Station. Citta har undret sig over store plakater i Helsinge med Helsinge Børneby. Trine kan oplyse, at det er nogle private, der har startet det projekt. Erik spørger, om Trine kan komme til vores generalforsamling og fortælle om projektet; men Trine mener, at det vil være for tidligt, da alt ikke er på plads endnu. Trine vil gerne komme igen senere til et af vores møder, og hvis vi har nogle ting, vi gerne vil have taget op, så må vi meget gerne henvende os til hende. Erik opfordrer Trine til at komme til generalforsamlingen som borger i Vejby, da hun bor her; men hun ved ikke om det er muligt. Herefter forlader Trine mødet, og vi går videre med dagsorden.

 

Ad. 7.6.

Der er ”Tro og Tapas” d. 27/3 og foredrag om kirkestrid d. 8/4.

 

Ad. 7.7.

Lasse har oplyst, at Michael er stoppet som afdelingsleder her d. 1 marts, men fortsætter som lærer på fuld tid.

 

Ad. 7.8.

Årsmøde og fødselsdagsfest er slået sammen i år til d. 30/4 kl. 12.00 med middag og kaffe og lagkage. Der er bustur til Møen d. 21/5.

 

Ad. 8.

Intet nyt.

 

Ad. 9.

Mødet i Dialogforum, som skulle have fundet sted tidligere på året, er udsat til d. 19/3. Leif har mindet dem om, at de havde lovet, at der blev afsat penge til Lokalrådene. Erik og Leif har ikke fået svar på deres brev til Morten Jørgensen vedr. samme sag. Leif mener, at hvis vi ingen penge får, bør vi alle møde talrigt frem ved dialogmøderne. Der skal gøres status på mødet vedr. sagen om Julehøjstien. Trafik regnskabet er ikke gjort op for 2013, og hvis der mangler penge, tages de fra budgettet for 2015. Der er planer om flere busser sent om aftenen i weekenden, hvis S-togs tiderne til Hillerød bliver udvidet. R-busserne betaler regionerne. Citta og Erik oplyser, at Torben Møller Hansen har klaget over Rema 1000s udvidelse til Plan og Miljø udv.. Citta har givet Jack en artikel om støjbegrænsning fra Jyllands Posten. Lastbilerne der kommer med varer til Rema 1000, må først komme efter kl. 7.00 og læsse af.

 

Ad. 10.

Intet nyt.

 

Ad. 11.

Se dagsorden.

 

Ad. 12.

Intet nyt.

 

Ad. 13.

Regnskabet er blevet rettet. Erik får det kopieret til generalforsamlingen.

 

Ad. 14.

Næste møde d. 7/4 kl. 19.00. Eva kommer muligvis ikke p.g.a. generalforsamling.

 

Ad. 15.

Masten er ved at blive rejst ved Fjernvarmen; men der har været store diskussioner inden mellem fjernvarmen og banen vedr. placeringen og forsikringerne. Stien er blevet lavet bredere ved Bjørns byggeri. Kirsten er ved at undersøge, om den er bred nok til at der kan ryddes sne med en sneplov på den.    

 

Referat 17 februar 2014

 

Referat fra lokalrådsmøde mandag den 17. februar 2014, kl. 19.00 i blok U (tidl. A) på skolen i Vejby.

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

 1. Meddelelser: Fastelavnsfest i Vejbyhallen søndag den 2. marts kl. 14.00.

 

 1. PR-aktiviteter: Vejby Nyt nr. 1 – årgang 22 – februar- marts 2014 er uddelt. Deadline for næste nummer er fredag den 7. marts.

 

 1. Løbende aktiviteter: Sommerens loppemarked afvikles efter samme model som tidligere. Omtale bringes i næste nummer af Vejby Nyt, som uddeles 29.-30. marts 2014.

 

 1. Nye rådssager: Er der nyt fra arbejdsgrupperne? Gruppen: ”Identitet, branding, natur, stier og byplan, som er opdelt i 2 undergrupper holder fællesmøde onsdag den 12. marts på skolen.

 

 1. Permanente aktiviteter: Generalforsamling er fastsat til mandag den 28. april kl. 19.00 i Vejby Forsamlingshus. Når generalforsamlingen er afviklet, vil de 3 nedsatte arbejdsgrupper orientere om deres arbejde.

 

 1. Kontakt til foreningerne (7.1 – 7.8)

       7.1 Vejby Borger og Grundejerforening.

       7.2. Grundejerforeningen Melhøj Park.

       7.3. Grundejerforeningen Kælderbjerg –

               Saxenkol.

        7.4. VIF.

        7.5. Vejby Forsamlingshus.

       7.6. Menighedsrådet .

       7.7. Skolen.

       7.8. Trongårdsklubben.   

 

 1. Kontakt til de øvrige lokalråd og lokalforeningsrådet – Leif og Erik orienterer fra mødet 3. februar.

 

 1. Kontakt til kommunen: Dialogmøde den 18. februar – herunder status for Julehøjstien.

 

 1. Kontakt til Hovedstadsregionen.

 

 1. Danske Landsbyer: Div. meddelelser udsendt af Lis

 

 1. Div. kontakter.

 

 1. Intern administration og økonomi: Regnskabet for 2013 fremlægges af Lis

 

 1. Næste møde: Forslag: Mandag den 10. marts 2014.

 

 1. Eventuelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere: Erik, Leif, Citta, Bent, Kirsten, Eva, Lasse, Margit, Lis og Bente.

Afbud fra: Gustaf, Mie og Werner.

 

Ad.1.

Godkendt.

 

Ad.2.

Rema 1000 er begyndt at udvide forretningen, Citta har tegning med af udvidelsen, der sendes rundt. Eva vil sende en kopi af tegningen via mail. Rema 1000 regner med at byggeriet er færdigt inden påske. – VIF står for fastelavnsfesten. Der var ikke sendt nogen annoncering af denne til Vejby Nyt; men Kirsten har sørget for, at festen omtales i bladet. Margit siger, at alt skulle være på plads, Flemming har bestilt fastelavnstønder og slikposer m.m.. Der mangler kun plakater.-  Eva og Leif orienterer om mødet på Sct. Helene Skole, hvor de deltog, vedr. ”Projekt Børnebyer”. I mødet deltog også følgende: En Repræsentant fra skolebestyrelsen, en fra Børnehaven Sandslottet i Tisvilde, Michael og Søren fra HUC, en fra ”Haver til maver” og  en fra Centerrådet på Trongården. Margit påtaler, at forældre til børnene på Skolen intet har hørt om mødet, og det undrer de sig over. Der er budgetteret med 41.000.000 kr.. Der er bevilliget penge allerede til Ramløse, Esrum og Blistup. Leif syntes ikke, at Sct. Helene Børneby passede med det, der står på kommunens hjemmeside om børnebyerne. Leif havde regnet med, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe på mødet; men det skete ikke, og Eva syntes, at de var for få. Citta efterlyser styring på projektet. Kirsten oplyser, at kommunen kun vil have projekter, så der ikke skal betales for styring. Leif vil gerne have, at Formanden for Børneudvalget Trine Egetved kom og fortalte, hvad mener de ”Projekt Børnebyer” er, og hvad er Sct. Helene børneby, det kunne være til vores generalforsamling eller til et lokalrådsmøde. Formanden for Tisvilde Lokalråd har sagt, at de unge er velkommen i Tisvilde Idrætshus, her er der bl.a. computere m.m.. Michael Liberkind og Søren Møller fra HUC oplyste, at de havde prøvet at undersøge, om Vejby Station evt. kunne bruges til de unge. Leif mener, at det vil være mere relevant at bruge den gamle børnehave, som kommunen ejer i forvejen til dette formål.

 

Ad. 3.

Se dagsorden- Kirsten er ved at lægge alle de tidligere Vejby Nyt ind elektronisk, så de kan ses på Vejby Net. Der er forslag fremme om at slå Vejby Nyt og Tisvilde Nyt sammen. Citta vil gerne have, at bladene fik et fast indlæg i Ugeposten. Leif mener, at det er bedre at satse på det lokale; men det ville være fint, hvis der var nogle fælles meddelelser. Det vil dog kræve meget af redaktørerne, at sætte fælles meddelelser i bladene. Eva foreslår igen, at der bliver lagt en seddel i de blade der lægges hos Strandvejskøbmanden, hvor man opfordrer sommerhusbeboerne til at betale ca. 150 kr., så får de bragt bladet til deres adresse. Margit foreslår, at man kontakter formændene for de forskellige grundejerforeninger og spørger, om foreningerne vil støtte bladet, så bladet kunne blive delt ud i deres område, der ville så blive råd til nogle flere sider i bladet. Leif vil gerne have, at formændene kommer til vores generalforsamling, så vi forsøger, at finde frem til dem.

 

Ad. 4.

Se dagsorden.

 

Ad. 5.

Se dagsorden. – Kirsten Jørgensen har kontaktet Appel vedr. Kongehøjen. Erik har sagt til Kirsten, at hun skal prøve at kontakte Karl Henning, der lige har stået for renovering af Ørby Baun. Der er møde i en del af gruppen d.18/2. Den gruppe, der vil arbejde for nogle fælles arrangementer evt. en byfest, har holdt møde. I denne gruppe sidder bl.a. Nanna og Mette Holm. Vi har ikke set noget referat fra gruppens arbejde endnu.

 

Ad. 6.

Eva efterlyser at alle foreninger og organi - sationer i Vejby sendte en repræsentant til vores generalforsamling. Eva vil spørge Formanden for Skolebestyrelsen Gitte Nicholajsen og Carsten fra ”Haver til maver”, om de kan komme til generalforsamlingen eller til et lokalrådsmøde. Erik vil sende en mail ud til medlemmerne i visionsgrupperne, og opfordre dem til at komme. Vi mangler en suppleant, det kunne være fint med en fra visionsgrupperne.

 

Ad. 7.1. – 7.8.

Ad. 7.1.

Intet nyt.

 

Ad 7.2.

Der er generalforsamling tirsdag d. 11/3. Nogle bestyrelsesmedlemmer ønsker, at alle grundejerforeningerne i Vejby skal slås sammen. Citta mener ikke selv, det er en god ide, da der vil være stor forskel på de problemer, der er med veje og belysning f.eks.. Leif foreslår, at man kunne oprette vejlaug, og på den måde holde vejene udenfor, og så have en stor grundejerforening. Vedr. priser på vejbelysning i området, se referatet fra d. 13/1-14.

 

Ad. 7.3.

Der er generalforsamling tirsdag d. 18/3. Der skal bruges ca. 365.000 kr. til renovering af stier og veje. Kontingentet er 1.300 kr. pr. husstand. I Saxenkol er vejene private veje, medens vejene i Kælderbjerg Park er kommu-nale. Kommunen så gerne, at alle vejene blev til private veje i området; men det er grundejerforeningen ikke interesseret i, da kommunens veje i området er i meget dårlig stand, og det vil give endnu en ekstra udgift for beboerne at renovere dem.

 

Ad. 7.4.

Generalforsamling d. 26/2. Margit går ud af bestyrelsen, så der kommer til at mangle en sekretær, men Margit fortsætter i Lokalrådet som repræsentant for VIF. Niels Jørgen har talt om, at oprette en frivillighedsklub, hvor alle kan møde op og hjælpe til med de forskellige arrangementer. Der kommer en fra Skævinge, der har erfaring med en sådan klub, og holder foredrag om det. Nordkystløbet har fået en sponsor, så løbet kommer til at hedde noget andet i år. Der er nedsat en arbejds -gruppe til at se på hallen. Der mangler bl.a. plads til et rum, hvor man kan sidde og snakke og hygge sig. Allan Jensen er blevet ansat på skolen, så der er god kontakt mellem skolen   og VIF. Der har været indbrud i Idrætshuset, det har været omtalt i aviserne.

 

Ad.7.5.

Der er generalforsamling d. 27/3. Stort overskud fra dilettant forestillingerne denne gang. Der bliver musik arrangement d. 22/3. Musikkerne får selv entreen, og Forsam-lingshuset tjener på drikkevarerne, der sælges. Det har ikke været omtalt i Vejby Nyt; men der er sat plakater op. Bent giver Evas mail adresse til Jesse, så vil Eva sætte det på Vejby Net.

 

Ad.7.6.

Efter gudstjenesten d. 11/5 er der menigheds –rådsmøde med brunch og orientering om Menighedsrådets arbejde samt budget og regnskab. Der er delt 14 julekurve ud til dårligt stillede familier i Vejby julen 2013; men dem har Røde Kors betalt, så Menigheds- rådet har penge fra indsamlingerne til menig-  hedsplejen, så hvis vi kender nogen, der trænger til hjælp, skal vi henvende os. Der har igen været henvendelser om fældning af træerne i ”skoven” på kirkegården; men de må ikke fældes alle sammen, da der er planer om at anlægge en skovkirkegård i området. Der er bestilt en hjertestarter, den kommer til at hænge udvendigt på Konfirmandhuset. Der har været indvielse af skulpturen på Præstens mark, kunstneren Niels Christian Frandsen fra Ørby deltog selv i højtideligheden. Der er Bob Dylan aften d. 19/2 i Konfirmandhuset.

 

Ad.7.7.

Under ombygningen af skolen havde håndværkerne lavet en overdækning med tag, som var velegnet til opbevaring af forskellige ting, men kommunen har givet besked på, at den skal rives ned. Skolen er glade for at have Allan Jensen til at undervise. Lasse har talt med de unge om at deltage i et udvalg; men de er ikke særligt interesserede. Eva foreslår, at man taler med de unge om, hvad de kunne tænke sig, f.eks. en facebookgruppe kun for de unge.

 

Ad. 7.8.

Der er spisning på Trongården d. 26/2 og 26/3 og 14/5. Operasanger Ove Mynderup kommer i Cafeen på Trongården d.27/2 og Stavgangs- klubben har generalforsamling d. 27/2.

 

Ad. 8.

Der er møde i Dialogforum først i marts. Lokalforenigsrådet vil have gjort status på mødet over følgende sager: Julehøjstien, sti ved ”Rusland” i Dronningmølle, regler for gadekærrerne og kollektiv trafik.

 

Ad. 9.

De 100.000 kr. som den tidligere kommunal- bestyrelse havde sat af til lokalrådene og bylaugene er blevet sløjfet igen af den nuværende kommunalbestyrelse. Erik har skrevet til politikerne vedr. dette, da alle partierne lovede os penge ved vælgermødet i Forsamlingshuset. (Se Leifs mail fra d. 17/2 og d. 19/2  til Formanden for Plan og Miljøudvalget og til Økonomiudvalget). Vedr. Landsbypuljen, så er vi også dækket af den. Puljen skal bruges til nye projekter, der skal godkendes ud fra de fysiske omgivelser og social kapital. Måske kan den bruges til nogle af visionsgrupperne.

 

Ad. 10.

Intet nyt.

 

Ad.11.

Se dagsorden.

 

Ad. 12.

Intet nyt.

 

 

Ad. 13.

Lis deler regnskabet ud og gennemgår det. Der er en kassebeholdning på 9.351,31 kr.. Margit vil gerne vide, hvorfor vi bruger 695,00 kr. på vores hjemmeside kaldet ”Loppemarked” via Hostemaster. Leif mener, at der kun skal stå, at de 695,00 kr. bruges på vores hjemmeside og Hoastmaster ikke skal nævnes i regnskabet, da det gav anledning til spørgsmål ved vores sidste generalforsamling. Margit og Eva vil undersøge om vores hjemmeside kan lægges ind under Vejby Net, så vi kan spare de 695,00 kr.. Der spørges også til de 80,00 kr. der er vores bidrag til Lokalforeningsrådets hjemmeside, dette vil Leif også gerne have fremgår af regnskabet. Lis vil rette de pågældende ting i regnskabet, og få det godkendt igen af revisorerne. Derefter vil Lis give Erik regnskabet til fotokopiering, så det er klart til generalforsamlingen.

 

Ad. 14.

Næste møde mandag d. 10-3-14.

 

Ad. 15.

Eva var med til møde om forsikringer ved frivilligt arbejde. Else, der er formand for Hjerteforeningen her i kommunen, ved en masse om hjertestartere. Margit har været inde og se på hjemmesiden hjertestarter.dk, hvor alle hjertestarterne bør være registrerede, og hvor de er anbragt. Ikke alle hjertestarterne i Vejby er registrerede der, f.eks. ikke den på Trongården. Citta vil kontakte Birgitte, der er konstitueret leder på Trongården, hun bor i Melhøj Park.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Referat 13-1-14

 

Referat fra lokalrådsmøde mandag den 13. januar 2014, kl. 19.00 i blok U (tidl. A) på skolen i Vejby.

 

Anne Grell er inviteret til at deltage i mødet - primært vedr. pkt. 5.

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

2. Meddelelser.

 

3. PR-aktiviteter: Deadline for næste nummer af Vejby Nyt er fredag den 17. januar.

 

4. Løbende aktiviteter.

5. Nye rådssager: Tilbagemelding fra mødet den 6. januar 2014 i arbejdsgruppen "Identitet, natur, stier m.m." ved Anne Grell.

 

6. Permanente aktiviteter: Generalforsamling i april - evt. mandag den 28. april.

 

7. Kontakt til foreningerne (7.1 - 7.8).

7.1. Vejby Borger og Grundejerforening.

7.2. Grundejerforeningen Melhøj Park.

7.3. Grundejerforeningen Kælderbjerg/Saxenkol.

7.4. VIF.

7.5. Vejby Forsamlingshus.

7.6. Menighedsrådet.

7.7. Skolen.

7.8. Trongårdsklubben.

 

8. Kontakt til de øvrige lokalråd og lokalforeningsrådet.

 

9. Kontakt til kommunen - Landsbypuljen og Klimapuljen.

 

10. Kontakt til Hovedstadsregionen.

 

11. Danske Landsbyer: Div. meddelelser fra Lis.

 

12. Div. Kontakter.

 

 

 

13. Intern administration og økonomi: Husk alle bilag fra 2013 skal afleveres til Lis.

 

14. Næste møde: Forslag: Mandag den 17. februar 2014.

 

15. Eventuelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere: Erik, Leif, Bent, Eva, Lis, Lasse, Citta og Bente.

Afbud fra: Kirsten, Margit, Mie og Werner.

Uden afbud: Gustaf.

 

Ad. 1.

Godkendt.

 

Ad. 2.

Valg til Kulturrådet og Fritidsrådet d. 15/1. Der er spisning ved valget; men det er kun inviterede, der kan deltage. Foreningerne er inviteret. Ole M. Jørgensen er formand for Kulturrådet, og i bestyrelsen sidder bl.a. Christian Friis. I Idrætsrådet sidder der medlemmer fra de forskellige idrætsfor – eninger. Hans Viggo Petersen er formand, og Niels Jørgen sidder med i bestyrelsen. Kommunen har søgt om penge fra en pulje til støtte for idrætten, og Gribskov kommune har fået bevilliget penge til dette; men betingel – serne for at få pengene er, at kommunen bidrager med samme beløb, som det der er bevilliget fra puljen. – Vedr. rotter: Hvis man skal anmelde problemer med rotter, skal det nu meldes via kommunens hjemmeside under ”Rotter”. – Ny ferieplan for skolerne 2014/2015 kan ses på kommunens hjemme – side.

 

Ad. 3.

Vejby Nyt bliver delt ud sidst i januar. Citta oplyser, at hjertestarteren på Trongården hænger lige til venstre ved hoveddøren, og der er åbent hele døgnet; men det er umuligt i øjeblikket at tage et billede af den til Vejby Nyt, som vi tidligere har aftalt, da der ligger en masse materialer fra Fogs tømmerhandel lige foran i øjeblikket. Citta vil gerne have, at det omtales i Vejby Nyt, hvordan man bruger hjertestarteren. Lasse oplyser, at 2 personer fra skolen vil blive uddannet til at undervise andre i førstehjælp, herunder i brugen af hjerte -starteren. Det er Trygfonden, der betaler.

 

Ad. 4.

Intet nyt.

 

Ad. 5.

Anne fortæller om mødet i gruppen. Den består af: Kirsten og Ebbe Jørgensen, Jais, Kirsten Mousten, Leif Nielsen, Pierre, Juan R. Jensen og Jørgen Kragh. Juan og Jørgen Kragh kunne ikke deltage i mødet d. 6/1. Jørgen Kragh regner med at komme til næste møde sammen med sin kone. Gruppen vil gerne arbejde med følgende: Affaldsindsamling, Kongehøjen, hvorfor det er godt at bo i Vejby, prøve at synliggøre Vejby, stier, adgang til offentlige toiletter og så ønsker gruppen en fælles fritids koordinator, der er ansat 5 til 10 timer om ugen. Gruppen arbejder desuden med, hvad er godt at fastholde, og hvilke nye ideer vil de arbejde med, hvem vil stå for grupperne og være tovholder.  – Jais vil fortsat gerne være koordinator for affaldsindsam - lingen. Dansk Naturfredningsforening vil sørge for, at der bliver noget at spise og drikke for dem, der samler affald. Der kan måske også blive noget underholdning. – Leif Nielsen vil gerne stå for byplanlægning, hvor Kongehøjen bliver centrum i byen, så der bygges videre på byen på markerne neden for Kongehøjen, og der anlægges en parkerings- plads tæt på Kongehøjen, efter den er ryddet for træer og buske, så den kunne blive en turistattraktion. Leif Jakobsen kan oplyse, at Miljøministeriet to gange har afvist at ændre Lokalplanen, så der kunne bygges neden for Kongehøjen. Det vil være en ide at kontakte Søren Frandsen fra Lokalhistorisk Arkiv og høre nærmere om lovene vedr. gravhøje, og kontakte arkitekt Karl Henning Sørensen i Ørby, der for nylig har sørget for at rydde Ørby Baun. Desuden er det ønskeligt med en sti fra Børnehaven forbi Skolen og videre til Idrætshuset og Stationen.-  I den gruppe der vil arbejde med at gøre Vejby synlig sidder Kirsten M., Pierre, Jais og Anne. Anne er tovholder. – Hele gruppen holder møde igen d. 12/3. Citta foreslår, at der laves en decideret politik for Vejby. Anne vil derfor gerne have Citta med til gruppens næste møde. – Kirsten vil foreslå på næste menighedsrådsmøde, at der sættes skilte op i byen, der henviser til toilettet på kirkegården.

Eva sidder i den gruppe der arbejder med: Børn, Unge og ”Sumpen”. Deltagere i den gruppe er: Niels Jørgen VIF, Kia Mygind, en nabo til Idrætshuset og fra Lokalrådet Leif og Eva. Eva deler en meget fin redegørelse ud om, hvad gruppen har arbejdet med på deres første møde d. 17/12.  På dette møde blev drøftet følgende: Stier og Idrætsforeningens ideer for ”Sumpen” f.eks.: Kunstgræsbane, udendørs fitness, legeplads, beach volleyball bane, bænke og borde og en grillplads ved Kongehøjen. Dette skulle udvikles i VIFs regi. Desuden har gruppen talt om, at sti nr. 32 kunne omlægges, så den kom forbi børnehaven. Lasse kunne tænke sig, at der blev lavet en forhindringsbane for børnene. Vi drøfter, om der er et areal i byen, der er kommunalt, hvor der kan lægges en legeplads, og Leif peger igen på Sandgraven. Lasse har set et sted i Jylland, hvor byen havde et internt informationskort hængende på en opslagstavle ved avis og flaske containerne, så man der kunne se hvor de forskellige seværdigheder lå i byen. Citta påtaler igen, at hun synes det er misvisende at Vejby Borger og Grundejer -forening ikke kun hedder Vejby Grundejer- forening, og så kunne der være en Borger -forening, hvor alle Vejbys borgere kunne være medlemmer. Leif kommer med et citat, som kan være godt at huske: ”Hver især har vi noget, tilsammen har vi alt”.

 

Ad. 6.

Kirsten har foreslået, at vi kæder orientering om visionsdagen og gruppernes arbejde sammen med vores generalforsamling d. 28/4. Anne vil gerne komme, så det vedtages.

 

Ad. 7.1.

Intet nyt.

 

Ad. 7.2.

Der var bestyrelsesmøde i oktober, hvor en beboer igen var utilfreds med vejfesterne på Skræderbakken. Beboerne på Skræderbakken bør opfordres til at overholde de regler, der er for området. Beboerne i Melhøj Park skal fremover selv betale for deres vejbelysning. Citta regner med, at det bliver ca. 550 kr. pr husstand. Eva oplyser, at deres grundejer – forening vil sætte sparepærer op i alle lamperne, og de mener, at det bliver ca. 800 kr. pr. husstand med vedligeholdelse af lamperne. Leif oplyser, at hvis kommunen forlanger vejbelysning eller vil bestemme, hvor lang tid lyset skal være tændt, skal kommunen betale for lyset.

 

Ad. 7.3.

Store udgifter i fremtiden for lys og vedlige - holdelse af vejene.

 

Ad. 7.4.

Intet nyt.

 

Ad. 7.5.

Dilettant aftner d. 25/1 og 1/2 og 8/2 med spisning og dans billetter til dette koster 250 kr. med det hele, og d. 7/2 med kaffe og kringle. Billetter kan købes på Statoil og hos Ilse Lykke – se annonce i Ugeposten – Eva vil lægge det ind på Vejby Kalenderen. Bent siger, at der er ikke ret mange arrangementer i foråret. Der er ingen Lokalhistoriskaften i år.

Eva efterlyser, at loppemarkedet blev gen –

taget, og Eva vil også gerne have spiseaftnerne igen.

 

Ad. 7.6.

Enten d. 9/2 eller d. 16/2 lige efter guds –tjenesten bliver der en lille indvielseshøjtid –lighed for den nye skulptur ”Beskyttet vækst” af Niels Christian Frandsen, som er opstillet på Præstens Mark. Der vil være rep. fra Gribskov Kommune og kunstneren vil kort være tilstede.

 

Ad. 7.7.

Lasse fortæller om elevernes ønsker i det projekt, han har kørt med 9 klasserne.. Eleverne vil meget gerne have et værested med hjemlig hygge, hvor de kunne være fra om eftermiddagen til kl. ca. 22.00. herudover flere forretninger. Gerne et årligt stort kræmmermarked med musik, hvor eleverne evt. selv spiller. Det kunne holdes på VIFs område. Der er næsten ingen af de unge, der tager i HUC for tiden.

 

Ad. 7. 8.

Foredrag d. 20/1. Ole Peters fortæller om gamle dage i Vejby.

 

Ad. 8.

Vedr. kommunens Landsbypulje. Lokalforenigsrådet skal komme med forslag til, hvad pengene skal bruges til. Pengene skal fortrinsvis bruges til nyskabende ting. Leif foreslår, at beløbene bruges til fællesarealer.

 

Ad. 9.

Jette Haugaard, fmd. for Lokalforeningsrådet, har efterlyst udtalelser til kriterier for de to puljer. Leif og Valby Bylaug har indsendt udtalelser.

 

Ad. 10.

Intet nyt.

 

Ad. 11.

Lis har sendt mail ud med meddelelser fra Danske Landsbyer. Erik synes, at der er interessante ting at læse i disse.

 

Ad. 12.

Intet nyt.

 

Ad. 13.

Se dagsorden. Udkast til regnskab for 2013 fremlægges på næste møde.

 

Ad. 14.

Næste møde d. 17/2-14.

 

Ad. 15.

Intet nyt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Overskrift 1

Referat 18-11-13

 

  .

 

Referat fra lokalrådsmøde mandag den 18 november 2013, kl. 19.00 i blok U (tidl. A) på skolen i Vejby

 

Inden det ordinære lokalrådsmøde begynder, afholdes der et opstartsmøde med de borgere, som i forbindelse med visionsdagen har meldt sig til arbejdsgrupperne. Dagsorden til dette møde er udsendt til alle lokalrådets medlemmer samt til Anne Grell, der sørger for at give de tilmeldte personer besked.

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

2. Meddelelser: Husk kræmmermarked i Vejby Forsamlingshus lørdag den 9. november 10 - 17.

 

3. PR-aktiviteter: Deadline til Vejby Nyt fredag den 1. november.

 

4. Løbende aktiviteter:

 

5. Nye rådssager: Planlægning af vælgermødet i Vejby Forsamlingshus torsdag den 7. november. Mødeleder, tidtager, navneskilte + Artline, plakater, spørgsmål til paneldeltagerne både skriftlige og mundtlige. Opfølgning på visionsdagen - Hvordan gik opstartsmødet? Hvordan kommer vi videre?

 

6. Permanente aktiviteter: Planlægningsmøde vedr. juletræsfesten i Vejby Forsamlingshus afholdes i idrætshuset tirsdag den 28. oktober kl. 17.00. Repræsentanter fra de 3 grundejerforeninger, idrætsforeningen, forsamlingshuset samt lokalrådet deltager. De forskellige opgaver fordeles. Til selve juletræsfesten skal hver grundejerforening, idrætsforeningen samt forsamlingshuset stille med mindst 2 deltagere, som står for det praktiske arrangement - herunder pyntning af juletræ samt oprydning. Lokalrådet (Erik) sørger for annoncering i Vejby Nyt - Kirsten sørger for layout som sædvanlig.

 

7. Kontakt til foreningerne (7.1 - 7.8)

7.1. Vejby Borger og Grundejerforening.

7.2. Grundejerforeningen Melhøj Park.

7.3. Grundejerforeningen Kælderbjerg/Saxenkol.

7.4. VIF.

7.5. Vejby Forsamlingshus.

7.6. Menighedsrådet.

7.7. Skolen.

7.8. Trongårdsklubben.

 

8. Kontakt til øvrige lokalråd samt lokalforeningsrådet.

 

9. Kontakt til kommunen: Henvendelse vedr. byggeriet og stien ved stationen er rettet til Christian Sabber, teknisk forvaltning. E-mail fra Børge Sørensen vedr. Julehøjstien.

Gruppen som protesterer mod placeringen af radiokommunikationsmasten har holdt møde med Børge Sørensen. Der afholdes møde med lokalbanen på kontoret i Hillerød onsdag den 23. oktober. Erik regner med at deltage sammen med flere af naboerne bl.a. Pernille Wedderkopp.

 

10. Kontakt til Hovedstadsregionen.

 

11. Danske Landsbyer: Lis har videresendt meddelelser.

 

12. Div. kontakter.

 

13. Intern administration og økonomi.

 

14. Næste møde: Forslag: Mandag den 18. november.

 

15. Eventuelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere: Erik, Leif, Lis, Mie, Werner, Bent,

Gustaf, Margit, Kirsten, Lasse. Eva og Bente.

Afbud fra Citta.

 

Erik bød velkommen til Anne og dem der ville deltage i arbejdsgrupperne. Anne gennemgik, hvad der er sket siden visionsdagen, og grupperne blev delt op i de emner, de fremmødte ønskede at deltage i. Der henvises til, at nye medlemmer til arbejdsgrupperne kan skrive sig på tilmeldingslisten på Vejby Net eller facebook. Derefter går arb. grupperne ud for at planlægge, hvornår de vil afholde deres næste møde, og for at vælge en tovholder i gruppen. Anne melder tilbage, at hun bliver tovholder i gruppen vedr. identitet, natur og stier, og deres næste møde bliver d. 6/1-14.

 

Herefter starter lokalrådsmødet kl. 20.00.

Ad. 1.

Godkendt.

 

Ad. 2.

Kræmmermarkedet i Forsamlingshuset var en succes. Der kom mange besøgende; men der var for mange stadepladser. Der er kun plads til lidt over 20, hvilket man vil være opmærksom på til næste år.

 

Ad. 3.

Det næste blad er trykt. Produktionsplan er udarbejdet af Kirsten. Idrætsaktiviteterne kommer i sidst i august, juletræsfesten i oktober, fastelavnsfesten først i februar, vores generalforsamling og booking til vores loppemarkeds stadepladser i marts. Tisvilde Nyt har altid deadline d. 10 i hver måned; men Kirsten vil gerne fortsat have skiftende deadlines datoer, da d. 10 i nogle måneder evt. vil falde sammen med Kirstens ferier.

 

Ad. 4.

Intet nyt.

 

Ad. 5.

Vælgermødet var en succes. Der var mødt ca. 100 mennesker op. Det fungerede fint med de spørgsmål, der var stillet inden, som politikerne havde sat sig ind i; men der kunne godt have været mere tid til spørgsmål fra salen. Der var ros fra den tidligere borgmester bagefter.

 

Ad. 6.

Kirsten har sendt plakater ud til os via mail vedr. juletræsfesten. Bent og Erik har sat plakater op på Skolen, Fritidshjemmet, Forsamlingshuset og Rema 1000, Mie vil sætte op i Børnehaven. Hanne Søjberg har købt julepynt til træet, og Hanne har aftalt med en lærer, at hendes klasse laver kræmmerhuse. Vedr. pyntning af træet og oprydning se dagsorden.

 

Ad. 7.1.

Ny hjemmeside omtales i Vejby Nyt. Der er møde onsdag d. 20/11.

 

Ad. 7.2.

Intet nyt.

 

Ad. 7.3.

Eva har søgt om penge i ”Det grønne hus” til legepladsen, hvis de ingen får, har de ikke råd til at renovere legepladsen. Werner foreslår, at man søger nogle firmaer om gratis redskaber, mod at de sætter deres reklamer på. Herudover har Eva og Margit set på deres veje og gangstier, hvor mange trænger til reparation, og så vidt de ved, kan det blive meget dyrt. De har også set på nye lamper til vejbelysningen.

 

Ad. 7.4.

Niels Jørgen undersøger om ”Sumpen” kan anvendes til noget, eller jordbunden er for blød. Børn fra 4 og 5 klasse, der går i SFOen, er med i et projekt i Idrætsforeningen, hvor unge fra Gymnasiets idrætslinie og unge fra Idrætsforeningen er instruktører for børnene. Nordkystløbet er ved at blive planlagt, det afholdes d. 22/6-14.

 

Ad. 7.5.

Juletræsfest d. 1/12- se Vejby Nyt. Diletant  i januar og februar. Det bliver for 4 gang repertoiret med John Mogensens sange. Eva spørger, om der kommer musikfestival igen; men det er bandene selv, der planlægger det.

 

Ad. 7.6.

Der er aftalt en ordning med Taxa Nord, så de fremover kører som kirkebil. Indtil nu har præsterne selv hentet dem, der skulle køres i kirke. I Vejby Nyt omtales også, at man kan køre i bil helt op til kirken, hvis man er gangbesværet. Niels Frederiksen har foræret en af sine skulpturer til Kirken, den skal stå på Præstens Mark. Kirkemuren kan først blive færdig til foråret, er nu dækket til. Se i øvrigt arrangementer i Vejby Nyt.

 

Ad. 7.7.

Lasse laver et projekt i øjeblikket med de to 9 klasser. Det drejer sig bl.a. om, hvordan der kan ske en udvikling af Vejby for de unge, og hvordan man får flere firmaer til byen. Det forventes, at der skæres ned på SFOens timer, når skoledagene bliver forlænget, og flere elever må forventes at gå hjem lige efter skole.

 

Ad. 7.8.

Velbesøgt foredrag om Dansk Vestindien. Julefrokost i Forsamlingshuset d. 11/12.

 

Ad. 8.

Møde i Lokalforeningsrådet d. 28/11. Dialogmøde på Rådhuset d. 25/11 kl. 18.00 til 20.00 i Byrådssalen, hvor alle er velkommen. Erik orienterer fra dagsorden: Børge Sørensen byder velkommen. Lokalforeningsrådet vil orientere om Julehøjstien. Et af punkterne omhandler en pulje penge, der er afsat til lokalsamfundene og miljø. På Kommunens hjemmeside under referater for udvalgene pkt. 126 kan man læse, at sagen om Julehøjstien tages op igen på næste udvalgsmøde under privatvejsloven.

 

Ad. 9.

Det formodes at masten sættes op på Fjernvarmens grund. Lokalbanen betaler ikke leje til Fjernvarmen af den jord masten placeres på, og hvis der kommer antenner til f.eks. mobiltelefoner på masten, der giver indtægt, tilfalder indtægten Lokalbanen.

 

Ad. 10.

Intet nyt.

 

Ad. 11.

Se dagsorden.

 

Ad. 12.

Intet nyt.

 

Ad. 13.

Lis vil gerne have evt. regninger til Lokalrådet hurtigst muligt.

 

Ad. 14.

Julemøde d. 9/12 kl. 19.00. Lis vil gerne sørge for indkøb m.m. til julemødet. Lis inviterer Jørn, Jette og Anne til julemødet og sender en mail ud, hvor vi bekræfter, om vi kommer.

 

Ad. 15.

Anne har spurgt, om vi vil betale hendes printer patroner, hvilket vedtages. Vi er også enige om, at Anne skal have en gave for det store arbejde, hun har udført.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Referat 26-9-2013

 

  Dagsorden til lokalrådsmøde torsdag den 26. september 2013, kl. 19.00 i blok U (tidl. A) på skolen i Vejby.

 

Anne Grell, medlem af planlægningsgruppen vedr. visionsdagen, er inviteret til at deltage i mødet.

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

2. Meddelelser: Fyldig presseomtale i forbindelse med visionsdagen. Notat vedr. visionsdagen samt billeder taget af Margit er sendt til pressen. Kræmmermarked i Vejby Forsamlingshus lørdag den 9. november 10 - 17. Stadepladser koster 100 kr.

 

3. PR-aktiviteter: Nyt fint nummer af Vejby Nyt er uddelt.

 

4. Løbende aktiviteter: Gruppen vedr. torvedage i Vejby har meddelt, at de ikke ønsker at blive slået sammen med loppemarkedet. De vil også fastholde at torvedagene skal finde sted om lørdagen. De spørger, om loppemarkedet evt. kunne have lyst til at flytte til lørdage.

 

5. Nye rådssager: Evaluering af visionsdagen den 14. september. Eriks notat/referat og Margits billeder udsendes til alle lokalrådsmedlemmer. Vi drøfter det videre forløb og de mange indkomne forslag til nye aktiviteter. Planlægningsgruppen bør arbejde videre og finde tovholdere til de grupper, som kan nedsættes her i efteråret.  

Der er kommet positive tilbagemeldinger fra næsten samtlige partier, som Erik på lokalrådets vegne har inviteret til vælgermødet i Vejby Forsamlingshus torsdag den 7. november kl. 19 - 22.Vi har talt om, at vi skulle finde nogle spørgsmål vedr. forhold i vores lokalområde, som vi gerne ville have paneldeltagerne til at tage stilling til. Tænk over hvad vi kan spørge dem om.

 

6. Permanente aktiviteter: Fastsættelse af dato for planlægningsmøde vedr. juletræsfesten i Vejby Forsamlingshus 1. søndag i advent. Invitation til juletræsfesten skal med i næste nummer af Vejby Nyt. Da der er deadline til næste nummer af Vejby Nyt den 1. november, skal mødet holdes inden denne dato.

 

7. Kontakt til foreningerne (7.1 - 7.8)

7.1. Vejby Borger og Grundejerforening.

7.2. Grundejerforeningen Melhøj Park.

7.3. Grundejerforeningen Kælderbjerg/Saxenkol.

7.4. VIF.

7.5. Vejby Forsamlingshus.

7.6. Menighedsrådet.

7.7. Skolen.

7.8. Trongårdsklubben.

 

8. Kontakt til øvrige lokalråd og lokalforeningsrådet.

 

9. Kontakt til kommunen.

 

10. Kontakt til Hovedstadsregionen.

 

11. Danske Landsbyer (Lis har udsendt meddelelse til alle).

 

12. Div. kontakter.

 

13. Intern administration og økonomi.

 

14. Næste møde: Forslag: Mandag den 28. oktober.

 

15. Eventuelt.

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere: Erik, Leif. Citta, Mie, Werner, Bent, Gustaf, Eva, Kirsten, Margit og Bente.

Anne Grell deltog i mødet til kl. 20.20 for at vise os sine plancher fra visionsdagen.

Kirsten forlod mødet kl. 20.20.

Afbud fra: Lis og Lasse.

 

Ad. 1.

Godkendt.

 

Ad. 2.

Se dagsorden. – Leif vil lægge adresselisten ind på vores hjemmeside. Margit ønsker ikke, at hendes private mail adresse ligger på vores hjemmeside. Margits mail adresse vil derfor blive ændret til VIFs mail adresse. Og Eva vil gerne have ændret sin til grundejerforeningens adresse. – Opstilling af kandidater til Ældre –rådet skal ske senest d. 3/10. – Formanden for Plan og Miljø udvalget Børge Sørensen kommer d. 1/10 kl. 16.00 ned til Stationen vedr. masten. Gustaf siger, at det er så vanskeligt med placeringen af masten, fordi masterne langs banen skal have forbindelse med hinanden.

 

Ad. 3.

Se dagsorden. – Allan og Torben vil stå for uddelingen indtil videre.

 

Ad. 4.

Erik mener, det kan blive noget vanskeligt at flytte vores loppemarkedsdag til lørdag, fordi vi er afhængige af, hvad der passer Jørn og børnene, og torvedagsgruppen ønsker ikke, at vi står på Præstens Mark sammen med dem. Mie gør opmærksom på, at Tisvilde har loppemarked om lørdagen, så det er nok bedst, at vi fortsætter om søndagen.

 

Ad. 5.

Evalueringen af Visionsdagen var flyttet op og blev drøftet efter pkt.1, da Anne og Kirsten gerne ville forlade mødet, når vi var færdige med at tale om Visionsdagen. – Erik var tilfreds med den dækning, dagen havde fået i pressen. Anne gennemgik de plancher, hun havde lavet på den store skærm. Anne siger, at det indtil videre skal betragtes som et oplæg og en dokumentation af en proces. Citta vil gerne have lagt Jakobs oplæg med ind i materialet, og dem har Erik fået tilsendt. Anne vil lægge Eriks skrivelse til pressen, og Jakobs oplæg med ind i plancherne. Det er muligt, at der skal flyttes rundt på nogle af emnerne i cirklerne. Vi mener ikke, at Stationsbygningen og Forsamlingshuset skal stå sammen, de må have hver sin ”cirkel”. Der er stor ros til Anne for hendes flotte arbejde. - Første prioritet må være, at indkalde dem der har ønsket, at deltage i en arb. gruppe. Werner foreslår, at det sker via deres mail adresser, og der på mødet lægges op til, hvordan kommer vi videre. Werner mener også, at deltagerne vil forvente, at Lokalrådet er tovholdere og indkalder til mødet, da det er os, der arrange –rede Visionsdagen. Erik foreslår, at de indkaldes til næste lokalrådsmøde d 28/10 kl. 19.00. De kan så dele sig op i de grupper, de ønsker at sidde i, gå ud og arbejde i grupperne, og så melde tilbage til os i løbet af aftenen, hvad de er nået frem til, og hvornår de mødes igen, og hvem der bliver tovholder for gruppen, og det skal ikke nødvendigvis være et lokalrådsmedlem. Kirsten vil gerne have, at der sendes en mail til alle dem, Eva havde kontaktet inden Visionsdagen, med en opfordring til at komme og deltage i en gruppe. Anne og Kirsten laver et oplæg til de mails, der skal sendes ud. – Margit gør opmærksom på, at der allerede er en arb. gruppe nedsat i VIF, der arbejder med forslag omkring sumpen. – Leif gør os opmærksom på, at vi i flere af forslagene er afhængige af, hvad andre mener, at der skal ske: Stations- bygningen er privat ejet. Forsamlingshuset og VIF har en bestyrelse. - Gustaf oplyser, at han har hørt, at Stationsbygningen snart bliver revet ned. Dette undrer os, da vi har forstået, at lokalplanen for området først skal ændres, fordi Stationsbygningen er bevaringsværdig. – Henrik Brevad ønsker ikke at deltage i panelet d. 7/11. De Radikale har desværre måtte melde afbud, selv om de først havde sagt ja. Borgmesteren kommer sammen med flere andre konservative; men Jan Ferdinansen sidder nok ikke selv i panelet. Følgende forslag til politikerne foreslås: Vil man fremover støtte lokalrådene økonomisk? Ønsker man at bygge ældreboliger i Vejby? Trafiksikkerhed for børnene. Skolestien til Ørby er meget dårligt vedligeholdt, og det gælder for hele sti nr. 32, hvor der også efterlyses lys på stien om aftenen.

( Se også Leifs mail sendt til os efter mødet.)

 

Ad. 6.

Planlægningsmøde til juletræsfesten skal afholdes lige efter næste lokalrådsmøde. Erik deltager. Bent kan d. 29/10. Erik vil kontakte Viggo og høre, om Viggo også kan d. 29/10 eller evt. d. 31/10, da det viser sig, at der er generalforsamling i Vejby-Tisvilde Fjern – varme d. 29/10, kl. 19.30.

 

Ad. 7.1.

Møde d. 25/9 hvor man planlagde bestilling af juletræer til byen og til Forsamlingshuset. Eva foreslår, at folk oplyser deres postnr., når de deltager i juletræsfesten og fastelavnsfesten, så dem der ikke bor i Vejby, hvor foreningerne betaler festerne, gav et beløb for at være med. Det var der dog ikke stemning for. Gustaf understregede, at alle er velkomne. - Borger og Grundejerforeningen har doneret et nyt komfur til Forsamlingshuset.

 

Ad. 7.2.

Intet nyt.

 

Ad. 7.3.

Bestyrelsen har haft syn på legepladsen. Vil evt. søge nogle fonde m.m. om støtte til reparation af pladsen; men de vil lige afvente og se, om der bliver lavet en anden legeplads i byen f.eks. i tilslutning til multibanen.

 

Ad. 7.4.

Fritidsordningen på skolen kører et sports – projekt med børnene frem til jul.

 

Ad. 7.5.

Bestyrelsen var meget glade for den opbakning, der var til Forsamlingshuset på visionsdagen.

 

Ad. 7.6.

Meget flot korsang ved høstgudstjenesten, og spændende foredragsaften d. 25/9 om Søren Kierkegaard af sognepræsten fra Gilleleje. Der er ”Tro og Tapas” torsdag d. 10/10 kl. 19.00 i Konfirmandhuset.

 

Ad. 7.7.

Intet nyt.

 

Ad. 7.8.

Der var spisning på Trongården d. 25/9 for pensionister udefra, meget flot middag med 3 retter for 75 kr.. Der er spisning igen d. 9/10, denne gang er det stegt flæsk med persille sovs for 50 kr. Stavgangsklubben har haft en fantastisk flot tur med sejltur på Arresø d. 19/10.

 

Ad. 8.

Lokalforeningsrådet har dialogmøde med politikerne d. 30/9. Følgende ting er på dagsorden: Flere penge til den offentlige trafik. Sikkerhed ved busstoppestederne med stier til disse og belysning frem for flotte skure til at sidde i. Faste regler for oprensning af gadekær og registrering af disse. Offentlige stier og vejes vedligeholdelse. – Holløse - krydset er det farligste kryds i Kommunen. En rundkørsel ville løse problemet; men Leif mener ikke det er realistisk p.gr.a. økonomien; men skilte med ”fuld stop” på Askemose -vejen og Tibirke Bro  kunne måske også hjælpe. Desuden er Leif træt af at GPserne på de store lastbiler sender trafikken fra Kildevejen gennem Ørby, når de skal til Vejby.

 

Ad. 9.

Erik har igen skrevet til Børge Sørensen og rykket for et svar vedr. Julehøjstien.

 

Ad.10.

Intet nyt.

 

Ad. 11.

Se Lis mail.

 

Ad.12.

Intet nyt.

 

Ad. 13.

Intet nyt.

 

Ad. 14.

Næste møde mandag d. 28/10 kl. 19.00. Gustaf kan ikke komme.

 

Ad. 15.

Bent har hørt, at der er fyret ansatte på Tømrerhallen; men Erik har læst, at den i Gilleleje lukker, og alt bliver flyttet fra Gilleleje til Vejby. 

 

 

                          

Referat 26-8-2013

 

Referat fra lokalrådsmøde mandag den 26. august 2013, kl. 19.00 i blok U (tidl. A) på skolen i Vejby

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

2. Meddelelser: Tak for gave til guldbryllup. Vælgermøde i Vejby Forsamlingshus er aftalt til torsdag den 7. november kl. 19 - 22.

 

3. PR-aktiviteter: Indlæg til Vejby Nyt er indleveret  bladet udkommer i weekenden den 31/8 - 1/9. Har Bent fået aftalen om uddeling på plads?

 

4. Løbende aktiviteter: Loppemarkedet sluttede søndag den 25. august - Erik orienterer om resultatet.

 

5. Nye rådssager: Planlægningsgruppen orienterer om arbejdet med visionsdagen den 14. september. Planlægningsgruppen består af: Kirsten, Margit, Citta, Eva, Anne Grell, Leif og Erik. Gruppen har afholdt møder den 11. og den 25. august. Desuden har der været afholdt møde med vores foredragsholder Jakob Reddersen søndag den 30. juni. Invitation til visionsdagen er udsendt til lokalrådet. Den bedes medbragt til mødet.

 

6. Permanente aktiviteter.

 

7. Kontakt til foreningerne (7.1 - 7.8)

7.1. Vejby Borger og Grundejerforening.

7.2. Grundejerforeningen Melhøj Park.

7.3. Grundejerforeningen Kælderbjerg/Saxenkol.

7.4. VIF.

7.5. Vejby Forsamlingshus.

7.6. Menighedsrådet.

7.7. Skolen.

7.8. Trongårdsklubben.

 

8. Kontakt til øvrige lokalråd og lokalforeningsrådet

 

9. Kontakt til kommunen - orientering fra.

dialogmøde den 15. august samt borgermøde den 19. august. Udtalelse til kommuneplanen.

 

 

10. Kontakt til Hovedstadsregionen.

 

11. Danske Landsbyer.

 

12. Div. Kontakter.

 

13. Intern administration og økonomi.

 

14. Næste møde: Forslag: En dag i uge 39 - dog ikke mandag den 23/9.

 

15. Eventuelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere: Erik, Leif, Citta, Gustaf, Eva, Lis, Bent, Kirsten, Lasse og Bente.

Afbud fra: Mie, Margit og Werner.

 

Erik bød Lasse velkommen i Lokalrådet, Lasse vil fremover repræsentere skolen.

Derefter præsenterede alle sig kort, så Lasse var orienteret om, hvem vi var.

 

Ad. 1.

Godkendt.

 

Ad. 2.

Plakaten vedr. vælgermødet er sendt til os alle via mail. Den skal hænges op på et senere tidspunkt. Erik kontakter politikerne vedr. de personer, der skal sidde i panelet. Plakaten hænges op på skolen, og vi håber, at der kommer nogle af de ældste elever, selv om de kun er 16 år. Leif foreslår, at vi på næste møde tager spørgsmål med, som vi gerne vil have politikerne til at svare på, så vi kan orientere dem inden mødet, og de kan nå at sætte sig ind i de pågældende sager. – Erik gør opmærksom på den mail, vi har modtaget vedr. fest på Skræderbakken, og beder os om, at orientere beboere, der evt. kan blive generet af støjen. – Vedr. masten ved banen se mail fra Mads og Pernille Wedderkopp og Ronny og Pia Lund til Naturstyrelsen.

 

Ad. 3.

Allan, Torben og pigerne fra pigefodbold vil dele næste blad ud; men de har ikke besluttet, om de vil fortsætte med uddelingen. Bent gør opmærksom på, at der er en fejl i ”Lederen” i det næste blad, idet der står Jan Reddersen i stedet for Jakob Reddersen.

 

Ad. 4.

Der var ikke så mange, der havde bestilt stader på forhånd til august; men der kom en hel del, der bestilte stader samme søndag, som de ville stå der, og det er Eriks oplevelse, at dem der havde staderne, var tilfredse med salget, og de gerne ville komme igen til næste år. I alt har vi fået 3050 kr. ind for stadepladserne, og vi regner med at fortsætte til næste år.

 

Ad. 5.

Jack fra Rema 1000 vil gerne sponsorer mad og drikkevarer som kan købes på visions- dagen. Jørn og nogle af børnene fra hans klasse vil muligvis stå for tilberedelsen og salget af maden og drikkevarerne, så børnene kan tjene nogle penge til deres lejerskole. Hvis Jørn og børnene ikke kan, må vi selv møde op og smøre sandwich. De ældste elever på skolen bør opfordres til at komme evt. sammen med deres forældre. Kirsten oplyser, at der kommer medlemmer fra Menigheds – rådet og fra Torvegruppen. Erik beder Kirsten om at give præsterne og formanden for Menighedsrådet en indbydelse. Viggo vil også få en indbydelse. Kirsten foreslår, at forslagene, der kommer frem i grupperne, bliver samlet på en tavle, som evt. kan hænge på skolen. De har fået lavet noget lignende i Ramløse. Følgende kan ikke komme til Visionsdagen: Mie, Werner, Lis og Lasse og evt. Gustaf; men Gustaf regner med, at Viggo kommer.

 

Ad. 6.

Intet nyt.

 

Ad. 7.1.  

Der har været afholdt ekstra ordinær general- forsamling, fordi der skulle ændres i vedtæg- terne.

 

Ad. 7.2.

Intet nyt.

 

Ad. 7.3.

Eva har foreslået, at der bliver indført 2 arbejdsdage om året, hvor alle beboerne deltager i oprydning og vedligeholdelse af området. Hvis man ikke kan deltage, må man betale sig fra det; men dette vil kræve en ændring af vedtægterne. Citta tilbyder, at Eva kan få en kopi af deres, da de allerede har en sådan ordning i Melhøj Park.

 

 

Ad. 7.4.

Intet nyt.

 

Ad. 7.5.

Bent er blevet valgt som repræsentant for Forsamlingshuset til Lokalrådet. Bent er så ikke længere suppleant, hvilket medfører, at vi mangler en suppleant. Der forsøges igen med en dag med kræmmermarked/loppemarked d. 9/11. Viggo har delt invitationen ud til kræmmere, der har været andre steder, i håb om, at tilmeldingen bliver stor nok denne gang. Eva foreslår, at man kunne indkalde til en arbejdsdag for Vejbys beboere, hvor Forsamlingshuset blev sat i stand. Det kunne være et emne på visionsdagen. Citta vil gerne have, at alle opfordres til ikke at smide affald alle vegne, også skoleeleverne. Emne til visionsdagen: ”Hvordan får vi en pænere by”.

 

Ad. 7.6.

Kirkegårdsmuren skal renoveres igen, fordi det arbejde, der blev udført tidligere, er blevet ødelagt af frosten; men det er en lille entreprenør, der har lavet muren, så det kommer til, at tage noget tid.

 

Ad. 7.7.

Der skal vælges en person, der skal være ”pressemeddeler”. Skolen skal markedsføres bedre, for at få flere børn til skolen. En del  forældre vælger nu Nordstjerneskolen eller privatskolen til deres børn i stedet for Vejby Skole, selv om de bor i Vejby Skoles område. Vejby Skole havde ellers det næsthøjeste resultat i karaktererne i Gribskov Kommune, sidst der blev målt karakterer; men den har tidligere fået et dårligt ry, og det er svært at få det ændret.

 

Ad. 7.8.

Aktiviteterne starter op igen her i september, og d. 16/9 er der foredrag af en tidl. frihedskæmper.

 

Ad. 8.

Der var dialogmøde d. 15/8 med kommunen og Lokalforeningsrådet. Leif og Erik deltog. Der blev bl.a. talt om varmeforsyningsplaner. Kommunen vil spare 4% i CO2 udslip på deres egne bygninger og 2% i kommunen som geografisk område. Alle oliefyr skal være nedlagt i 2035; men på nuværende tidspunkt er der kun fjernvarme i 4 byer i Gribskov Kommune. Annisse vil gerne have solceller i stedet for fjernvarme, da de nødigt vil grave hele byen op, for at få fjernvarme lagt ind.

 

Ad. 9.

Kommunen afholdt borgermøde for alle d. 19/8 vedr. Kommuneplanen for 2013 til 2025. Erik deltog. Erik orienterer fra mødet. Der er forslag om at udlægge 2 områder i Vejby til helårsbebyggelse, og et område ved Vejby Strand til sommerhuse. De udlagte arealer til helårsbebyggelse er nedenfor Trongården og på højre side af Rågelejevej ned mod fjernvarmen. Der er forslag om, at den gamle børnehave i Vejby bliver lavet om til boliger. Erik deler foldere ud, som Kommunen har udarbejdet, hvor forslagene kort omtales. Der er offentlig høring frem til 5/9-13. Til Eriks forslag til udtalelse (sendt til os via mail) tilføjes at Vejby Idrætsforening er et stort aktiv for byen. Efter denne tilføjelse fremsender Erik udtalelsen til kommunen. – Leif skal til møde med Kommunen d. 9/9 om kollektiv trafik. Hvis der kommer forslag nu til ændringer, kan de først gennemføres i 2015. Leif efterlyser igen, at skolerne deltager i disse møder. I øjeblikket er der ingen kollektiv trafik, der går direkte herfra og til Nordstjerne- skolen og svømmehallen. Vi skal over Blistrup, hvis vi skal dertil. Der tales om at flytte togets stop i Laugø til et sted i nærheden af Nordstjerneskolen; men det er ikke vedtaget endnu.

 

Ad. 10.

Intet nyt.

 

Ad. 11.

Intet nyt.

 

Ad. 12.

Intet nyt.

 

Ad. 13.

Intet nyt.

 

Ad. 14.

Næste møde torsdag d. 26/9 kl. 19.00.

 

Ad. 15.

Skolestien fra Ørby er gravet op, og den bør udbedres hurtigst muligt. Kommunen bør påtale opgravningerne ved Bjørns byggeri for enden af Julehøjstien. Lasse vil påtale disse ting i et udvalg vedr. trafik, som han sidder i.

 

 

 

 

                          

Lokalrådsmøder

Referat 17-6

 

Referat fra lokalrådsmøde mandag den 17. juni 2013, kl. 19.00 i blok U (tidl. A) på skolen i Vejby

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

2. Meddelelser: Jais har meddelt, at køkkenternerne har gjort kassen op. De deler deres overskud op i 3 dele. De giver lokalrådet 1.000 kr. som kan bruges til visionsdagen. Desuden får vi de ternede duge, som kan bruges til fremtidige arrangementer. Jeg har på lokalrådets vegne takket Jais.

Margit, Leif og Erik har haft en mail-korrespondance med Anna Recinella (fmd. for skolebestyrelsen) vedr. samarbejde mellem lokalråd og skole. Man vil prøve at finde en repræsentant fra skolen til lokalrådet på et møde den 13. juni.

 

3. PR-aktiviteter: Nyt nummer af Vejby Nyt er uddelt. Event-kalenderen er trykt. Den kan også ses i Vejby Nyt.

 

4. Løbende aktiviteter: Loppemarkedet er kommet godt i gang. Torvedagene begynder lørdag den 22. juni.

 

5. Nye rådssager: Arbejdsgruppen vedr. visionsdagen den 14. september (Kirsten, Margit, Citta og Erik samt evt. Leif) holder møde søndag den 16. juni. Der orienteres fra mødet.

Tilmelding til visionsdagen bringes i næste nummer af Vejby Nyt, som uddeles 31. aug.-1. sept. (deadline til bladet 9. august).

Vælgermøde i Vejby Forsamlingshus - drøftelse af arrangementet og forslag til dato. Dette arrangement skal også med i næste nummer af Vejby Nyt.

 

6. Permanente aktiviteter.

 

7. Kontakt til foreningerne (7.1 - 7.8).

7.1. Vejby Borger og Grundejerforening.

7.2. Grundejerforeningen Melhøj Park.

7.3. Grundejerforeningen Kælderbjerg/Saxenkol.

7.4. VIF.

7.5. Vejby Forsamlingshus.

7.6. Menighedsrådet.

7.7. Skolen.

7.8. Trongårdsklubben.

 

8. Kontakt til øvrige lokalråd og lokalforeningsrådet

 

9. Kontakt til kommunen: Plan- og Miljøudvalget besigtiger Julehøjstien inden deres næste møde den 19. juni. - omtalt i Frederiksborg Amts Avis den 30. maj 2013 under overskriften: "Julehøjstien får en chance".

Erik har rettet henvendelse til Teknisk Forvaltning vedr. stien ved Bjørns byggeri ved Vejby Station. Der kom et hurtigt svar. Man er opmærksom på problemet og vil arbejde på en hurtig løsning.

Kommunens trafiksikkerhedsgruppe arbejder på at forbedre trafiksikkerheden i hele kommunen - også i Vejby.  Forbedringer  - herunder fartbegrænsing på Stationsvej - tages op på de møder, som skoler og forældre deltager i.

 

10. Kontakt til Hovedstadsregionen.

 

11. Danske Landsbyer.

 

12. Div. Kontakter.

 

13. Intern administration og økonomi.

 

14. Næste møde - mandag den 19. august 2013.

 

15. Eventuelt.

 

---------------------  God sommerferie --------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere: Erik, Leif, Citta, Lis, Eva, Margit, Kirsten, Mie, Werner, Bent og Bente.

Afbud fra Gustaf.

 

Ad. 1.

Godkendes med en rettelse i pkt. 7.4. Nordkystløbet finder sted d. 30/6 og ikke d. 14/6.

 

Ad. 2.

Erik har haft kontakt igen til Anna Recinella. Der var ikke fundet en repræsentant til Lokalrådet på Skolebestyrelsens møde d. 13/6; men Anna R. vil fortsat arbejde på en løsning.

 

Ad. 3.

Erik deler Event-kalenderen ud til os til ophængning. Kirsten vil sende den til os via mail, så vi kan trykke flere ud, hvis vi får brug for flere eksemplarer. Kirsten får ros for det flotte arbejde. – Niels Jørgen har fået nyt job, der er mere tidskrævende, så han kan ikke længere stå for uddelingen af Vejby Nyt. Niels J. vil prøve, at få de store fodbold drenge til at overtage uddelingen.

 

Ad. 4.

Der var 15 stadepladser d. 16/6, og Erik havde indtryk af, at der var blevet solgt ret godt.

 

Ad. 5.

Margit har lagt forslag til Visionsdagen ind på nettet under Vejby Net, der også er referat fra gruppens første møde. Gruppen er blevet enige om, at der ikke skal tilmelding til dagen, da man mener, at det vil forhindre nogle i at komme. Eva foreslår, at deltagerne selv tager en madkurv med, og så kan vi evt. sælge drikkevarer til dem. Andre synes, at vi kan møde tidligere og smøre sandwich til deltagerne. Dette mener Eva er urealistisk, da hun ikke vil stå i køkkenet medens visionsdagen afvikles, hvis vi ikke har smurt sandwich nok til det antal deltagere, der kommer. Dem, der tidligere har prøvet at smøre sandwich til forskellige arrangementer, mener ikke, at det bliver noget problem. Erik har haft kontakt til Jakob Reddersen, han kan komme til et møde med planlægningsgruppen d. 30/6 kl. 13.30 på skolen, her vil Anne Grell også deltage. Erik tager kontakt til Frederiks Borg Amts avis, Ugeposten og netaviserne, så de omtaler dagen, den omtales også i næste Vejby Nyt. Mie foreslår, at redaktørerne evt. deltager i mødet med Jakob Reddersen. Margit vil få svært ved at være med til mødet d. 30/6, da det er den dag Nordkystløbet afvikles, og Citta kan heller ikke, da hun er på ferie; men det var den eneste dag Jakob Reddersen kunne komme herop. Jakob Reddersen bør have udleveret forskellige oplysninger om byen f.eks.: VIFs jubilæumsskrift, eksemplarer af Vejby Nyt, hvor folk udtaler sig om, hvorfor de er glade for at bo i byen, Inge Branders bøger om Vejby, hvis vi kan få fat i dem, og Kirsten laver en pressekit til Jakob R.. -  Vi beslutter, at fremover er det arbejdsgruppen, der beslutter, hvad der skal foregå på dagen, og de orienterer os andre om, hvad de har besluttet, og det er så gældende, så vi ikke på hvert møde skal bruge lang tid på, at diskutere indholdet for dagen m.m.. Werner anbefaler, at gruppen laver en ”masterplan” som de følger. Med hensyn til vælgermødet, så kontakter Erik Forsamlingshuset og får en dato sidst i oktober eller først i november. Og Erik kontakter også alle de politiske partier, der så selv finder den kandidat, der kan sidde i panelet den pågældende dato. Leif foreslår, at vi inden tænker over, hvilke problemer vi ønsker at drøfte med politikerne, og de orienteres om disse, så de har sat sig ind i de sager, der omhandler det pågældende problem. Et af emnerne kunne være, hvordan vil de fremover støtte de små landsby samfund.- Det sidste nyt om antennen er ifølge Brian, at den flyttes til Farvergårdsvej. – Citta spørger til det gamle Pumpehus. Bent oplyser at det bliver revet ned, da ingen har været interesseret i at renovere det. Det bliver omtalt i Vejby Nyt, og der er billede af det. Der bliver spurgt, om Frilandsmuseet kunne være interesseret i det, da Vejbys ældste brandbil står derinde, og pumpehuset er det ældste hus, som vi har i Vejby.

 

 

Ad. 6.

Intet nyt.

 

Ad. 7.1.

Der er ekstraordinær generalforsamling i dag, da man ønsker en ændring i vedtægterne af, hvor generalforsamlingen fremover skal annonceres.

 

Ad. 7.2.

Der er kommet nyt asfalt på parkeringspladsen pris: 115.000 kr.

 

Ad. 7.3.

Regnskabet er blevet opdateret på hjemmesiden. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, og der er ingen formand. Jens er fortsat med som alm. medlem. Der er bål Sct. Hans aften.

 

Ad. 7.4.

Margit efterlyser fortsat hjælpere til Nordkystløbet d. 30/6. Der er informations møde for hjælperne d. 24/6. Multibanen skal indvies d. 25/7.

 

Ad. 7.5.

Der har været afholdt to møder; men Bent har ikke haft mulighed for at deltage. Der er endnu ikke valgt en ny repræsentant til Lokalrådet.

 

Ad. 7.6.

Der er sommerudflugt d. 25/8, og d. 15/8 kl. 14.00 er der er der gudstjeneste og sommerkaffe. Ved Menighedsmødet d. 26/5 var der desværre kun 9 deltagere udover Menighedsrådet; men det var et godt møde. Brunchen var købt hos Strandvejs købmanden, og det var meget godt, og der var rigeligt af det.

 

Ad. 7.7.

Fortsat ingen repræsentant fra skolen. Se under pkt. 2.

 

 

Ad. 7.8.

Der er ferie i de forskellige aktiviteter undtagen Stavgang, der lige har været på en god tur til Lejre.

 

Ad. 8.

Der bliver nyt møde i Lokalforeningsrådet, når forslaget til den nye kommuneplan er udsendt til høring.  

 

Ad. 9.

På mødet vedr. Julehøjsten vil der deltage politikere og journalister. Fra Lokalrådet deltager Erik, Lis, Margit og Bente. Margit oplyser Donald Axel, der er beboer i området også kommer. Se dagsorden vedr. de andre sager.

 

Ad. 10.

Intet nyt.

 

Ad. 11.

Intet nyt.

 

Ad. 12.

Intet nyt.

 

Ad. 13.

Intet nyt.

 

Ad. 14.

Næste møde d. 19/8-13 kl. 19.00.

 

Ad. 15.

Intet nyt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Referat 13-5-2013

 

 Referat fra lokalrådsmøde mandag den 13. maj 2013, kl. 19.00 i blok U (tidl. A) på skolen i Vejby

 

0. Konstituering

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

 

2. Meddelelser: Takkekort fra VIF, ansøgning til Det Grønne Hus

 

3. PR-aktiviteter: Event-kalender

 

4. Løbende aktiviteter: Loppemarked 2013 - udarbejdelse af vagtplan - Erik orienterer

 

5. Nye rådssager: Visionsmøde - nedsættelse af planlægningsgruppe.

Radiokommunikationsmasten - er der noget nyt?

 

6. Permanente aktiviteter: Evaluering af generalforsamlingen

 

7. Kontakt til foreningerne (7.1 - 7.8)

7.1. Vejby Borger og Grundejerforening.

7.2. Grundejerforeningen Melhøj Park.

7.3. Grundejerforeningen Kælderbjerg/Saxenkol.

7.4. VIF.

7.5. Vejby Forsamlingshus.

7.6. Menighedsrådet.

7.7. Skolen.

7.8. Trongårdsklubben.

 

8. Kontakt til øvrige lokalråd og lokalforeningsrådet

 

9. Kontakt til kommunen

 

10. Kontakt til Hovedstadsregionen

 

11. Danske Landsbyer

 

12 Div. Kontakter

 

13. Intern administration og økonomi

 

 

14. Næste møde: Forslag: Mandag den 17. juni 2013

 

15. Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere: Erik, Leif, Mie, Werner, Gustaf, Lis, Margit, Kirsten, Bent og Bente.

Afbud fra Eva, der er taget til mødet i kommunen om leg og aktiviteter.

Uden afbud: Citta.

 

Ad. 0.

Alle genvælges til de poster de har haft tidligere: Til formand Erik, næstformand Leif, kasserer Lis og sekretær Bente.

 

Ad. 1.

Godkendt.

 

Ad. 2.

Erik har søgt ”Det grønne hus” om tilskud til vores visionsdag; men fik desværre afslag. –

Bent og Erik har været til møde med Niels Jørgen om uddelingen af Vejby Nyt. Niels Jørgen vil indtil videre dele bladet ud; men det vil være rimeligt, hvis der er en pris pr. blad, der deles ud i selve Vejby, og en højere pris på bladene til yderområderne, f.eks.1,00 kr. i Vejby og 1,50 kr. i yderområderne. Niels Jørgen har fået 2.000,00 kr. for at dele næste blad ud. Niels Jørgen vil lave en statistik over, hvor mange blade han deler ud i Vejby, og hvor mange i yderområderne. Der bliver trykt 1.600 blade i alt. Niels Jørgen deler de 1.400 blade ud. Kirsten og Bent deler 100 ud hver. Bent sørger for bladene lægges på Rådhuset til politikerne og på Tømmerhandelen, Kirsten lægger på Biblioteket og 50 hos Rema 1000. Bladene, der ligger hos Rema 1000, forsvinder hurtigt især i sommerperioden. Kirsten og Bent lægger først bladene de pågældende steder nogle dage efter, at de er delt ud i Vejby, så folk ikke tager et blad f.eks. i Rema 1000 og også får et derhjemme. – Byggeriet til boligerne til autister er nu påbegyndt. Leif kan oplyse, at der bliver installeret fjernvarme i stedet for flisfyr, som man først havde tænkt sig, og ejeren af stedet, der har haft flisfyr indtil nu, også vil have fjernvarme fremover.

 

Ad.3.

Kirsten håber på, at kalenderen kan være færdig til pinselørdag, hvor der er pinsemar – ked på Præstens mark. Kirsten lægger følgende ind på kalenderen: Nordkystløbet, torvedagene, loppemarkedsdagene, Grund – lovsdag og vores visionsdag og evt. høstmarked i september. Kirsten er i tvivl om, hvor mange der skal trykkes i første omgang. Kalenderen kommer også i Vejby Nyt.

 

Ad.4.

Erik har ikke kunne udfærdige en vagtplan for loppemarkederne, da han mangler besked fra nogle af os, om hvilke dage vi kan tage vagten. Erik henstiller til os, at vi sender besked til ham hurtigst muligt. Simon er gået ud af gruppen, da han er flyttet; men en ung mand Jakob, der er flyttet ind på Trongårds –bakken, vil gerne være med i loppemarkedes -gruppen. Erik har sendt mail ud til dem, der tidligere har haft en stadeplads.

 

Ad. 5.

Følgende vil gerne være med i planlægnings – gruppen til visionsmødet: Erik, Kirsten, Margit og evt. Citta, der har talt meget varmt for, at vi fik en visionsdag, hvis Citta ikke kan, træder Leif til. Kirsten vil omtale dagen og Jakob Reddersen i Vejby Nyt. Erik vil undersøge, hvor meget Jakob R. skal have i honorar. Kirsten oplyser, at gruppen ”Vejby spiser sammen” er opløst, og de vil donere 1.000,00 kr. til visionsdagen. – Vedr. masten: Claus Sætter Lassen har ved sidste byrådsmøde spurgt til sagen og anmodet om, at kirken skal høres, inden der bliver besluttet noget endeligt. Der er ikke aftalt nogen nye møder på nuværende tidspunkt. Cowi undersøger alternative placeringer.

 

Ad. 6.

God omtale af vores generalforsamling i Gribskov avisen. Kirsten er enig med Erik Rasmussen i, at der køres meget stærkt på Stationsvej især om morgenen, når børnene skal i skole. Erik vil skrive til Teknisk Udvalg og bede om, at få fartbegrænsning på Stationsvej, og skrive til skolen og informere dem om problemet. Leif oplyser, der er nedsat en trafiksikkerhedsgruppe, de holder møde sidst i maj. Margit og Jais sidder som forældre -repræsentanter i skolen, og de har modtaget et skema, som de skal udfylde vedr. trafikken i deres område. Der skal efterfølgende være workshop vedr. dette for kontaktforældre.

 

Ad. 7.1.

Intet nyt.

 

Ad. 7.2.

Intet nyt.

 

Ad. 7.3.

Intet nyt.

 

Ad. 7.4.

Planlægger Nordkystløbet der foregår d. 14/6, Margit efterlyser hjælpere til dette. Der er planer om at lave en multibane i ”Sumpen”, der er doneret penge fra kommunen og skolen til denne. Volleyball har også planer om at lave en bane; men de er ikke så langt med planerne endnu.

 

Ad. 7.5.

Kurt er trådt ud af bestyrelsen, så han sidder ikke i Lokalrådet mere. Erik opfordrer Bent til at undersøge ved deres næste møde, om der er en, der vil være repræsentant for Forsamlings- huset i Lokalrådet, meget gerne Bent selv, så kan der evt. være en anden, der er suppleant. Bestyrelsen består nu af Viggo, Kate og Jonny, Torben Jørgensen, Anne Mette og Henning og Torben, Kate og Jonnys svigersøn. Bent og Gitte er suppleanter.

 

Ad. 7.6.

Der er gudstjeneste d. 26/5 kl. 9.00 med menighedsmøde og brunch bagefter i Konfirmandhuset. Grundlovsfest d. 5/6, taleren er i år Annissi Gazali. Der kom 72 tilhører til foredraget om Søren Kierkegaard, så det var ved at knibe med pladsen og de varme hveder, der blev serveret.

 

 

 

Ad. 7.7.

Eksamen er startet, der er skriftlig eksamen i dansk stil i dag.

 

Ad. 7.8.

Ulla Mønster er ny formand. Der er tur til ”Den blå planet” d. 15/5.

 

Ad. 8.

Lokalforeningsrådets næste møde finder først sted når kommuneplanen er sendt ud. Leif oplyser, at den kommer på nettet omkring d. 1/6, og der er så 10 ugers udtaleret. Ved sidste møde havde Lokalforeningsrådet bedt Morten Jørgensen og Gerner Frost om at komme og gøre rede for, lokalrådenes fremtid efter valget. Begge havde givet tilsagn om at komme; men de sendte afbud inden mødet. Ved de sidste møder med kommunen deltog der ingen politikere, i stedet for kom der nogle embedsmænd. Dette er Lokalforeningsrådet meget utilfredse med, de vil have kontakt direkte til politikerne, og Jette Haugaard vil nu sende en klage over dette.

 

Ad. 9.

Vedr. stien forbi Bjørns byggeri; Erik og Leif har nu sendt brev til Plan og Miljøudvalget med kopi af lokalplanen for området og et billede af stien, som den er i dag. – Erik har set, at Julehøjstien har været taget op på Plan og Miljøudvalgets møde; men med en anbefaling fra administrationen om blot at tage sagen til efterretning. Erik har igen påtalt, at der er fejl i administrationens orientering til politikerne.

 

Ad. 10.

Intet nyt.

 

Ad. 11.

Lis har sendt Landsbyernes nyhedsbrev til os via mail.

 

Ad. 12.

Intet nyt.

 

 

Ad. 13.

Intet nyt.

 

Ad. 14.

Næste møde d. 17-6-13 kl. 19.00.

 

Ad. 15.

Der er forslag om, at vi søger kommunen om tilskud til visionsdagen. Erik mener, at Jakob Reddersen  har nogle gode ideer til, hvor man kan søge tilskud til forskellige ting.. Mie og Werner kan desværre ikke deltage i visionsdagen, da de skal til en familie weekend, hvor datoen har været aftalt over et år. Erik aftaler, at der er møde i visionsgruppen d. 16/6 Kl. 10.00.  – Vedr. loppemarkederne: Jørn og børnene kommer fra den første søndag i år, og Jørn kommer og lukker op på skolen lørdag d. 25/5, når der er indskrivning til stadepladser. Leif og Bent fortæller, at loppemarkedet om lørdagen inde ved Rådhuset i Helsinge har udviklet sig fra en enkelt bod til et meget stort loppemar -ked.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Referat 18-3-2013

 

Dagsorden til lokalrådsmøde mandag den 18. marts 2013, kl. 19.00 i blok U (tidl. A) på skolen i Vejby.

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

2. Meddelelser: Medlemmer af lokalrådet deltager i receptionen i idrætshuset lørdag den 16. marts i anledning af VIF's 125 års jubilæum. Vi giver VIF et gavekort, som de ønsker sig til det nye køkken.

 

3. PR-aktiviteter: Vejby Nyt og jubilæumshæftet udgivet i anledning af VIF's 125 års jubilæum er uddelt af Niels Jørgen. Lokalrådet er meget tilfreds med Niels Jørgens uddeling, som vi håber fortsætter hele året.

 

4. Løbende aktiviteter: Loppemarkedet er annonceret i Vejby Nyt. Erik kontakter loppemarkedsgruppen og udarbejder vagtplan. Lis, Bente og Erik tager imod stadepladsbestilling lørdag den 25. maj kl. 10 - 11 i blok F. Erik kontakter Jørn Larsen, som lukker os ind.

 

5. Nye rådssager: Jakob Reddersen, direktør i FO - byg og bo, vil gerne deltage som mødeleder i vores visionsmøde i september 2013. Nærmere drøftelse af mødets afvikling, herunder tid og sted drøftes.

Udbygning af Rema 1000 - Citta og Erik har været til møde med Jack og Lars Schönewolf-Greulich, udviklingschef i Reitan Ejendomsudvikling A/S. De forskellige udbygningsmuligheder blev gennemgået. Der blev orienteret om møder med kommunen og med den nærmeste nabo Torben Møller-Hansen, som ikke er tilfreds med udbygningsplanen. Der foretrækkes en østlig udvidelse på 170 m2. Denne plan behandles på et møde i Plan- og Miljøudvalget den 20. marts. Citta, Leif og Erik er blevet kontaktet af Torben Møller-Hansen, som har gjort indsigelse mod planen til kommunen. (Citta, Leif og Erik orienterer nærmere om sagen). 

Der har været afholdt møde om radiokommunikationsmasten med Mikkel fra Teknisk Forvaltning. (Leif orienterer om resultatet.)

 

6. Permanente aktiviteter: Planlægning af vores generalforsamling mandag den 22. april kl. 19.30 i Vejby Forsamlingshus. Generalforsamlingen er annonceret i Vejby Nyt.

 

7. kontakt til foreningerne (7.1 - 7.8)

7.1. Vejby Borger og Grundejerforening.

7.2. Grundejerforeningen Melhøj Park.

7.3. Grundejerforeningen Kælderbjerg/Saxenkol.

7.4. VIF.

7.5. Vejby Forsamlingshus.

7.6. Menighedsrådet.

7.7. Skolen.

7.8. Trongårdsklubben.

 

8. Kontakt til øvrige lokalråd og lokalforeningsrådet: (Leif og Erik orienterer.)

 

9. Kontakt til kommunen: Morten Jørgensen tager sagen vedr. Julehøjstien op politisk.

 

10. Kontakt til hovedstadsregionen.

 

11. Danske Landsbyer.

 

12. Div. kontakter.

 

13 Intern administration og økonomi: Lis orienterer om regnskabet for 2012.

 

14. Næste møde: Generalforsamlingen afholdes den 22. april. Næste ordinære lokalrådsmøde foreslås afholdt mandag den 13. maj 2013.

 

15. Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere: Erik, Leif, Gustaf, Bent, Kurt, Lis, Margit, Mie, Werner og Bente.

Afbud fra: Eva, Citta og Kirsten.

 

Erik bød Margit velkommen. Margit deltager i møderne for VIF i stedet for Henning.

 

Ad. 1.

Godkendt.

 

Ad. 2.

Ros til Margit og Jais for de mange gode billeder fra alle dagene fra VIFs 125 års jubilæum, som de allerede har fået lagt ud på Vejby Net. – Leif har lavet en googlegroup, hvor alle medlemmerne af Lokalrådet er på. Se Leifs mail til os d. 14/3.

 

Ad. 3.

Erik har talt med Niels Jørgen. Erik mener, at Niels J. fortsat gerne vil dele bladet ud. Margit siger, at hun har forstået, at Niels J. ønsker et møde vedr. uddelingen af Vejby Nyt inden uddelingen af næste blad. Bent laver en aftale med Niels J. vedr. mødet.

 

Ad. 4.

Jørn kommer d. 25/5 og lukker op på skolen. Kirsten sender plakater til os via mail, og Bent laver nogle store plakater til os vedr. general–forsamlingen og loppemarkedet.

 

Ad. 5.

Erik har talt med Jakob Reddersen, der gerne vil komme med et oplæg og være mødeleder til vores møde en lørdag i september. Mødet beregnes til at vare fra kl. ca. 10.00 til 16.00 eller 17.00. Jakob Reddersen giver besked til Erik ang. dato og hans oplæg på mødet. – Erik sender tegningerne af den planlagte udvidelse af Rema 1000 rundt. Adm. i Plan- og Miljø vurderer, at der ikke er grund til at nægte udvidelsen. Erik oplyser, at alle papirerne vedr. udvidelsen og kommentarerne til denne ligger på kommunens hjemmeside under ”dagsordener og referater” fra Plan- og Miljøudvalgets sidste møde d. 20.marts 2013. Her er også flytningen af minigenbrugs- stationen omtalt. – Vedr. aflevering af tomme flasker og glas: Werner foreslår, at kommunen kan lave et hul i jorden til flaskerne lige som det, der er inde ved Rådhuset. – Vedr. masten: Leif har været til møde med Brian, Mads, Mikkel fra kommunen, Cowi og 3 fra Menighedsrådet. Erik læser Brians kommentarer op, der er sendt til os alle af Leif. Leif mener ikke, at fundamentet i skorstenen på fjernvarmeværket er solidt nok til at bære Cowis antenne.

 

Ad. 6.

Werner siger ja til at være dirigent, Erik laver beretningen, Lis forelægger regnskabet. Erik, Mie, Bent og Bente er på valg og alle er villige til genvalg. Lis er færdig med regnskabet, der deles ud, og Lis gennemgår det. Bent spørger vedr. beløbet til DK Hostmaster, der er på 695,00 kr. Leif oplyser, det er vores hjemmeside, som Leif har oprettet, fordi der ikke var plads til den på Vejby Net. Margit ser gerne, at Lokalrådet bruger Vejby Net i stedet for DK Hostmaster. Leif foreslår, at vi prøver at bruge Vejby Net i stedet for DK Host- master, og hvis det fungerer godt, opsiger vi DK Hostmaster.

Margit efterlyser, at alle rydder op på Vejby Net, og hjemmesiden føres ajour. Tilmelding til Margits kursus d.3.april kl. 19.00 i Idrætshuset skal ske via Vejby Net. Her vil Margit gennemgå, hvordan redigeres hjemmesiden, og hvordan tilmelder man sig Vejby Net. Werner synes, det er vanskeligt at bruge Vejby Net, som det fungerer i øjeblikket.

 

Ad. 7.1. til 7.8.

Ad. 7.1.

Der er generalforsamling d. 16/4. På sidste møde drøftede man betaling af vejbelysningen. Nogle havde fået brev fra kommunen vedr. dette.

 

Ad. 7.2.

Der er generalforsamling i aften (d. 18/3).

 

Ad. 7.3.

Intet nyt.

 

Ad. 7.4.

Fantastisk jubilæums arrangement. ”Sumpen” er nu bragt i orden. Niels J. vil gerne have ryddet på gravhøjen, så den kan ses nede fra idrætsbanerne. Mie og Werner har været deroppe, højen er helt tilvokset med brombær, så den bliver svær at rydde. Erik og Leif vil tage sagen op i Lokalforeningrådet, da det må være noget generelt for alle gravhøjene i kommunen.

 

Ad. 7.5.

Generalforsamling d. 26/3.

 

Ad. 7.6.

Intet nyt.

 

Ad. 7.7.

Intet nyt.

 

7. 8.

Viggo er trådt ud af bestyrelsen p.gr.af sygdom. Ulla Mynster fungerer som formand i øjeblikket. Der er generalforsamling d. 24/4.

 

Ad. 8.

Der er møde med kommunen d. 20/3 vedr. skole trafikken. Leif deltager. Leif påtaler igen, hvor dårligt det er, at ingen fra skolerne deltager i disse møder.

 

Ad. 9.

Morten J. arbejder videre med sagen.

 

Ad. 10.

Intet nyt.

 

Ad. 11.

Intet nyt.

 

Ad. 12.

Intet nyt.

 

Ad. 13.

Se under pkt. 6. Lis oplyser, der er blevet brugt nogle penge i 2013, så kassebehold - ningen er nu på 14.107,88 kr..

 

 

 

Ad. 14.

Generalfotrsamling d. 22/4. Mødet i maj d. 13/5 kl. 19.00.

 

Ad. 15.

Leif efterlyser igen, at der kommer en ordning med Bjørns byggeri for enden af Julehøjstien. Erik og Leif vil skrive til kommunen vedr. dette.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Referat 25-2-13

 

Referat fra lokalrådsmøde mandag den 25. februar 2013, kl. 19.00 i blok U (tidl. A) på skolen i Vejby.

 

Morten Jørgensen, Nyt Gribskov, deltager i lokalrådsmødet i forbindelse med punkt 0, hvor problemerne vedr. Julehøjstien drøftes.

 

0. Drøftelse af problemerne vedr. Julehøjstien.

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

2. Meddelelser:

Lokalrådet har modtaget invitation til VIF's 125 års jubilæums-reception lørdag den 16. marts 2013, kl. 11 - 14 i idrætshuset.

Nye regler for betaling vedr. drift af belysning på private fællesveje.

 

3. PR-aktiviteter:

Næste nr. af Vejby Nyt uddeles af fodbolddrengene og Niels Jørgen i weekenden den 9.-10. marts. Hvordan skal uddelingen ske fremover? Har Bent et udspil fra Niels Jørgen?

"Torvedage i Vejby" ved Pernille Wedderkopp har meddelt at de i samarbejde med Vejby Lokalråd vil trykke en "Vejby-Event-kalender". Er der nogen, der har hørt om den kalender?

 

4. Løbende aktiviteter:

Planlægning af loppemarked 2013. Da første nummer af Vejby Nyt efter marts-nummeret først uddeles den 1. - 2. juni, så må vores loppemarked annonceres i det nummer af bladet, som uddeles den 9. - 10. marts.

Planen for loppemarkedet ser således ud: Lørdag den 25. maj stadepladsbestilling kl. 10 - 11 på skolen - blok F. Loppemarked følgende søndage kl. 10 - 13: 2. - 9. - 16. - 23. - 30. juni samt 11. - 18. - 25. august. Erik udarbejder plan for loppemarkedet i løbet af foråret.

 

5. Nye rådssager:

Lokalrådets fokuspunkter er på baggrund af drøftelsen på sidste møde følgende for 2013:

1. Udgive bladet "Vejby Nyt" og informere om begivenheder i lokalsamfundet i bladet og på hjemmesiden www.vejbynet.dk.

2. Stier - bevarelse af gamle stier og etablering af nye

3. Aktivitetsskabende tiltag - f.eks. lokalrådets loppemarked samt give støtte til "Vejby spiser sammen", "Torvedage i Vejby" og andre arrangementer

4. Aktiv deltagelse i samarbejdet med de øvrige lokalråd, bylaug m.v. gennem Lokalforeningsrådet samt Gribskov Kommune.

5. Ajourføring af pjecen "Velkommen til Vejby"

6. Planlægge og afholde et visionsmøde i september 2013 om Vejbys fremtid.

7. Afholde et vælgermøde i forbindelse med kommunalvalget i november 2013.

 

Støtte til Rema 1000 - dels vedr. uhensigtsmæssige påbud fra kommunen (brev er afsendt den 15. februar - alle har fået kopi) - dels vedr. udvidelse af forretningen (Erik orienterer).  

Antennemast ved Vejby Station - GSM - R radiokommunikation på lokalbanen. Vejby Menighedsråd er gået ind i sagen. Der er problemer med kirkebyggelinien. (Kirsten og Erik orienterer)

 

6. Permanente aktiviteter:

Lokalrådets generalforsamling afholdes mandag den 22. april kl. 19.30 i Vejby Forsamlingshus - hvordan får vi flere til at komme til generalforsamlingen? Planlægningen af selve generalforsamlingen finder sted på mødet i marts. Annonceres i det nummer af Vejby Nyt som uddeles 9.-10. marts.

 

7. Kontakt til foreningerne (7.1 - 7.8)

7.1. Vejby Borger og Grundejerforening.

7.2. Grundejerforeningen Melhøj Park.

7.3. Grundejerforeningen Kælderbjerg/Saxenkol.

7.4. VIF.

7.5. Vejby Forsamlingshus.

7.6. Menighedsrådet.

7.7. Skolen.

7.8. Trongårdsklubben.

 

8. Kontakt til øvrige lokalråd og lokalforeningsrådet: Leif og Erik orienterer fra møde i rådet den 18. februar. Leif orienterer endvidere om møder vedr. buskørsel.

 

9. Kontakt til kommunen: Sidste nyt fra div. møder. Julehøjstien er behandlet under punkt 0.

 

10. Kontakt til Hovedstadsregionen.

 

 

11. Danske Landsbyer:

Lis og Erik orienterer om udviklingen.

 

12. Div. kontakter

 

13. Intern administration og økonomi

 

14. Næste møde:

Forslag: Mandag den 18. marts 2013

 

15. Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere: Erik M., Leif, Citta, Mie, Werner, Gustaf, Bent, Kurt, Kirsten, Lis, Eva og Bente.

Fraværende uden afbud: Henning.

Brian Nyberg, Mads Wedderkopp og Morten Jørgensen deltog som gæster.

Brian og Mads fra kl. 19.00, de ønsker at forelægge problemerne med masten, som Privat Banen vil sætte op nede ved det tidligere rensningsanlæg. Morten kom kl. 20.00, da han havde været til et andet møde.

 

Ad. 0.

Udsættes til senere i mødet, når Morten er kommet. Morten forlod mødet igen, da pkt. 0 og problemerne under pkt. 5 vedr. Rema 1000 og masten var blevet drøftet.

 

Ad. 1.

Godkendt.

 

Ad.2.

Der er officielt åbnings arrangement d. 17/3 i hallen med opvisning fra VIFs forskellige hold, og der vil også være mulighed for at købe noget at spise. Erik opfordrer os til at komme til mindst et af arrangementerne.

Vedr. de nye regler for betaling af lys på private fællesveje, så ligger der et kort på kommunens hjemmeside, hvor man kan se, hvilke veje der regnes for private. Brian gør opmærksom på, at selve Kælderbjergvej er en kommunalvej, men stikvejene på Kælderbjergvej med ulige numre regnes for private veje, og dem med lige numre regnes for kommunale på kortet. Det er som regel de gennemgående veje, der er kommunale, og de veje hvor kommunen rydder sne; men det er klogt lige at undersøge nærmere, om ens vej nu også er en privat vej.

 

Ad. 3.

Bent har talt med Niels Jørgen. Niels Jørgen vil gerne dele bladet ud, der udkommer i juni. Niels Jørgen har foreslået, at bladene i selve byen koster en pris at få delt ud, og dem der skal længere ud bliver dyrere. Vi fastholder som tidligere, at dem der bor hele året i sommerhusområdet, selv må hente bladet hos

Rema 1000 eller et af de andre steder, hvor bladet lægges ud. Eva foreslår, at der også bliver lagt nogle blade hos strandvejskøb -manden. - Vedr. Event kalenderen: Kirsten oplyser, at der endnu ikke er noget nyt om kalenderen; men Kirsten mener, at der kan laves en for sommer halvåret for Torvedagene og Loppemarkedet. Werner oplyser Tisvilde har en kalender, der ligger hos Købmanden i Tisvilde, og kalenderen formodentligt stort set bliver betalt af de annoncører, der står på kalenderen. Leif siger, at der står ikke meget på den. Brian og Mads foreslår, at vi kunne spørge Tisvilde, om vi kunne slå os sammen; men flere af os tvivler på, at Tisvilde vil have os med. Kurt siger, at det billigste vil være en elektronisk kalender, og Leif opfordre igen til at føre kalenderen ajour på Vejby Net. Eva oplyser, at Margit Kildevang vil holde IT aften i Idrætshuset d. ¾ kl. 19.00.

 

Ad. 4.

Se dagsorden. - Stadepladser bestilles d. 25/5 kl. 10.00 til 11.00 på Vejby skole. Erik, Lis og Bente tager imod bestillingerne.

 

Ad. 5.

Erik gennemgår vores fokuspunkter, – se dagsorden – som vi godkender. Erik vil lægge dem ud på Vejby Net og sender dem til kommunen, som samler lokalrådenes fokus – punkter på deres hjemmeside.

 

Ad. 6.

Se dagsorden.

 

Ad. ( 7.1 – 7.8 ).

Ad 7.1.

Viggo har skrevet til kommunen og klaget over, at flaske containerne er blevet fjernet fra Rema 1000s parkeringsplads, da Viggo forudser, at der vil være alt for lidt plads i kommunens containere. Kurt oplyser, at kommunen har skrevet og spurgt, om deres containere må flyttes fra parkeringspladsen på den anden side af vejen til Rema 1000s parke - rings plads.

 

Ad. 7.2.

Generalforsamlingen sat til d. 18/3; men der

vil Erik gerne holde Lokalrådsmøde, så Citta

prøver, at flytte den til d. 19/3. Citta vil gerne vide, hvorfor det hedder Vejby Borger og Grundejerforening, idet en borgerforening er noget andet end en grundejerforening. Citta synes det ville være mere korrekt, hvis det hed Vejby Bys Grundejerforening. Eva oplyser, at Margit har foreslået, at der kun var en grund – ejerforening for hele byen. Erik mener dog, at det vil være vanskeligt, fordi de forskellige foreninger har forskellige problemer og opgaver.

 

Ad. 7.3.

Eva efterlyser igen ligesom Jens, at der gives tilskud til vedligeholdelse af deres legeplads fra de andre grundejerforeninger. Erik oplyser, som han har gjort til Jens, at kassereren – Flemming Petersen – fra Vejby Borger og Grundejerforening har bedt om en projekt beskrivelse og en pris på det arbejde, der skal udføres på legepladsen, så vil Borger og Grundejerforeningen gerne være med til at betale. Leif oplyser, at der bor en specialist i Ørby vedr. legepladser, og der kunne man evt. få et tilbud. Leif oplyser også, at der netop i aften ( d. 25/2 ) er møde i kommunen om legepladser; men kommunen havde ikke fået inviteret nogen. Anne Grell deltager fra Vejby, hun havde set det på nettet.

 

Ad. 7.4.

Billardklubben vandt desværre ikke, så de fik ikke hjemmebanen til landsmesterskabet. Pigefodbold holdet er blevet nr. 3 i DGIs regi.

 

Ad. 7.5.

Der var god deltagelse til musik arrangemen - tet, der blev solgt for 20.000 kr. i baren. Der er generalforsamling d. 26/3.

 

Ad. 7.6.

Der kommer 3 til 4 arrangementer p.gr.af Søren Kirkegårds 150 års fødselsdag. D. 17/3 er der pilgrimsvandring med et efterfølgende let traktement i Grethely.

 

Ad. 7.7.

Christian, der er serviceleder på skolen har haft jubilæum. Christian fik 2 flasker rødvin

fra Lokalrådet, som Erik overbragte. - Vi efterlyser igen en deltager fra skolen. Det bedste ville være, hvis der var en lærer, der ville deltage igen. Erik tvivler på det kan lade sig gøre, da skolen ikke længere giver timer med betaling til deltagelse i møderne. Citta oplyser, at i den lille by i Jylland, hvor hun tidligere har boet, deltog lærerne i de fælles møder af interesse for lokalsamfundet, og Citta mener ikke, at de fik honorar for dette.

 

Ad. 7.8.

Der er Generalforsamling d. 24/4. Der har været foredrag om Piet Hein, det var godt besøgt.

 

Ad. 0.

Morten Jørgensen deltager; men Mads har desværre måtte gå inden, da han skulle til et andet møde: Morten har talt med den nye ejer om Julehøjstien; men det var ikke opløftende. Ejeren mener, han har ret til at inddrage stien.

Leif og Erik forklarer om hele forløbet omkring stien, og de fejl kommunen har gjort. Morten vil gerne vide, hvorfor vi ønsker stien bliver genetableret. Eva oplyser, at mange løber ad Ørbystien til Ørby, derfra ad Farvergårdsvej og slutter med at løbe hjem ad Julehøjstien. Det bedste ville være, hvis hele den gamle Julehøjsti blev genetableret, den gik helt til Ørby Station; men den er pløjet op nu og indraget til landbrugsjord uden nogen har klaget. Leif understreger, at sagen også er en princip sag for hele kommunen, da man så vil kunne lukke alle stier, der hører under privatvejsloven. Leif oplyser, at kommunen har bedt om, at få oplysninger om stier i kommunen, og de papirer er væk nu. Morten vil tage sagen op igen i det politiske system, og Leif understreger, at bliver der ikke gjort noget fra kommunens side, går vi højere op i systemet og klager over kommunens håndtering af sagen. – Brian forelægger sagen om masten, som privatbanen vil rejse. Brian

har af omveje hørt, at der skal rejses 3 master på strækningen fra Hillerød til Tisvilde, en i Hillerød, Kagerup og Vejby, og de skal være 33m. høje og helst stå tæt ved banelinien. Der

er kommet en skrivelse fra banen, hvor der står at 11 husstande er blevet partshørt; men Brian har kun kunne finde 3. Kommunen har sagt, at kirkebyggelinien skal overholdes. Brian oplyser, at masten ligger indenfor kystnærhedszonen. Klagefristen skal overholdes, den slutter allerede d. 8/3. En beboer har klaget til Naturfredningsrådet, og har foreslået, at masten placeres et andet sted. Brian vil gerne have at Lokalrådet og Borger og Grundejerforeningen støtter deres klage, det koster 500.00 kr. at klage til Naturfrednings- rådet. Kirsten siger, at Menighedsrådet er i gang med at skrive en klage over kirkebyg - gelinien ikke er overholdt.. Erik vil gerne se den, og foreslår vi skriver under sammen med Menighedsrådet: men Morten siger, at man får mere ud af at sende flere klager, end at alle skriver under på samme klage. Brian mener, at der kommer en høring fra Privatbanen. Beboerne har foreslået, at masten placeres ved broen ved Farvergårdsvej eller Holløse trinbræt eller Fjernvarmeværket. Brian ved ikke om masten er VVM pligtig. Morten anbefaler, at vi beder om et møde med kommunen og forelægger alle de fejl, der er begået i sagen. Brian vil kontakte Mikkel ? og bede om et møde, hvor beboerne, repræsen -tanter fra Lokalrådet og Borger og Grundejer - foreningen deltager. – Erik orienterer om problemerne vedr. Rema 1000. – se pkt. 5. og Eriks klage til Kommunen. Naboerne har lige fået brev vedr. udvidelsen af Rema 1000, og naboerne vil blive indkaldt til et møde om det. Grundejerforeningen Melhøj Park og Lokalrådet ønsker at deltage i dette møde. Citta vil gerne have, at området omkring Rema 1000 blev holdt pænere ved lige. – Leif vil gerne høre om det møde, Morten har deltaget i, inden han kom her, da Leif syntes, at det havde været meget dårligt annonceret. Mødet drejede sig om sundhed, og der var mange med fra Idrætsforeningerne. Morten mener der

bliver et større møde, hvor flere kan deltage. – Leif klager til Morten over, at vi ikke længere får et beløb fra kommunen til Lokalrådene.

 

Ad. 8.

Vedr. buskørsel til skolerne: Leif efterlyser interesse fra skolernes side. Der kommer ingen fra skolerne eller skolebestyrelserne til møderne vedr. dette. Kurt oplyser, at på net avisen ”Gribskov avisen” kan man selv skrive, og Kurt synes, at Leif skal skrive der, om skolernes manglende deltagelse i møderne om buskørslen. -  Lokalbanens planer for fremtiden er, at banen kører fra Tisvilde og videre gennem Hillerød til Hundested; men først skal Hillerød station udbygges for det kan lade sig gøre.

 

Ad. 9.

Se pkt. 0.

 

Ad. 10.

Intet nyt.

 

Ad. 11.

Der er kommet noget, der hedder blomstrende landsbyer. Erik har undersøgt, hvem der kan deltage og prisen på det. Det er kommunerne, der kan deltage, og det koster 22.000 kr.. Leif kan evt. tage det med til et møde  i Lokal - foreningsrådet.

 

Ad. 12.

Intet nyt.

 

Ad. 13.

Regnskabet er ikke færdigt. Lis prøver, at få det færdigt til næste møde.

 

Ad. 14.

Næste møde d. 18/3 kl. 19.00. Eva kan ikke deltage den dag.

 

Ad. 15.

Vedr. mødet til september for Vejbys beboere, Peter Olesen kunne være et emne både som ordstyrer og med et oplæg; men vi ved ikke,

 

hvor meget hans honorar er. Kurt foreslår formanden fra hans fagforening Jacob Reddersen. Kurt vil spørge ham. – Bent efterlyser sponsorer til VIF, de vil blive nævnt i Jubilæums Kataloget, guldsponsorer giver

2.000 kr., sølvsponsorer giver 1.000 kr. og broncesponsorer giver 500 kr.. Eva synes, vi skal sponcorere nogle penge til dette i stedet for nogle flasker vin eller lign. Men det bliver nok til et gavekort eller nogle gryder til deres nye køkken i Idrætshuset.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Referat 14-1-13

 

Referat fra lokalrådsmøde mandag den 14. januar 2013, kl. 19.00 i blok U (tidl. A) på skolen i Vejby.

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

2. Meddelelser: Niels Jørgen Larsen vandt julekonkurrencen i Vejby Nyt og har modtaget den julekurv lokalrådet havde sponseret. Kirsten har lagt et billede af kurven ind på Vejbynet.

 

3. PR-aktiviteter: Næste nummer af Vejby Nyt udkommer i weekenden den 26.-27. januar. Deadline for indlæg er fredag den 11. januar 2013. Niels Jørgen meddeler i sit nytårsbrev, som kan læses på Vejbynet, at der i anledning af VIF's 125 års jubilæum udkommer et jubilæumsskrift sammen med Vejby Nyt til alle husstande. Jubilæet fejres i weekenden den 16.-17. marts. Næste nummer af Vejby Nyt udkommer den 23.-24. marts 2013. Har Bent fået en aftale i stand med Niels Jørgen om uddeling af bladet?

 

4. løbende aktiviteter.

 

5. Nye rådssager: Der er stadig intet svar fra elevrådet. Erik har sendt et brev til skoleleder Helle Postholm, men har endnu ikke fået nogen reaktion på brevet.

 

6. Permanente aktiviteter.

 

7. Kontakt til foreningerne (7.1 - 7.8)

7.1. Vejby Borger og Grundejerforening.

7.2. Grundejerforeningen Melhøj Park.

7.3. Grundejerforeningen Kælderbjerg/Saxenkol.

7.4. VIF.

7.5. Vejby Forsamlingshus.

7.6. Menighedsrådet.

7.7. Skolen.

7.8. Trongårdsklubben.

 

8. Kontakt til øvrige lokalråd og lokalforeningsrådet.

 

 

 

9. Kontakt til kommunen: Plan- og Miljøudvalget behandlede sagen om Julehøjstien på deres møde den 4. december. I referatet fra mødet står der, at forvaltningen indstiller at sagen ikke genoptages jf. naturbeskyttelsesloven § 26 a. Beslutningen blev: "Tiltrådt, udvalget bemærker at sagen er beklagelig både overfor grundejer og lokalsamfundet og forventer, at sagen kan forbedre fremtidige sager. Udvalget opfordrer lokalsamfundet til at forsøge at indgå frivillige aftaler med grundejer."

"Nyt Gribskov" har meddelt Erik, at de vil køre sagen videre ved at tage kontakt til grundejeren og lokalrådet for at sætte en dialog i gang og finde en mindelig og frivillig løsning.

Erik har efter aftale med Leif og Jette Haugaard (fmd. for Lokalforeningsrådet) bedt om aktindsigt i sagen vedr. Julehøjstien. Jette, Leif og Erik var i den anledning på rådhuset torsdag den 3. januar og gennemgik sammen med Torsten Forsberg fra Teknisk Forvaltning sagens akter. En stor del af korrespondancen mellem de forskellige parter blev printet ud. Vi mener ikke udvalget har fået alle de oplysninger, de burde have haft, inden de traf en afgørelse. Inden vi tager stilling til vores næste skridt, vil der blive taget kontakt til "Nyt Gribskov", for at høre hvad de vil gøre.

Leif og Erik vil i øvrigt orientere om sagen.

 

10. Kontakt til Hovedstadsregionen.

 

11. Danske Landsbyer.

 

12. Div. kontakter.

 

13. Intern administration og økonomi.

 

14. Næste møde: Forslag: Mandag den 25. februar.

 

15. Eventuelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere: Erik, Leif, Citta, Bent, Gustaf, Mie, Werner, Kirsten, Eva Pahus og Bente.

Afbud fra: Kurt, Henning, Claus, Lis og Lone.