Vedtægter

Overskrift 1

Vedtægter for

Vejby Lokalråd

pr. 11/4/2007

 

Vejby Lokalråd er valgt af fastboende borgere i Vejby Sogn,

Gribskov Kommune.

Lokalrådet skal i sammensætning og funktion være

uafhængig af partipolitiske hensyn.

 

§ 1. Lokalrådets formål.

Rådets formål er at varetage lokalsamfundets interesser, at

fremme dets udvikling og søge at få medindflydelse i

anliggender der vedrører lokalsamfundet.

Rådet skal være et koordinerende, formidlende og igangsættende

led i lokalsamfundet.

Det er rådets opgave at være opmærksom på hvilke planer,

initiativer og behov der opstår i lokalsamfundet.

Rådet skal fungere som kontaktled mellem lokalsamfundet og

Gribskov Kommune.

 

§ 2. Stemmeret og valgbarhed.

Stemmeberettiget og valgbar til lokalrådet er enhver borger

i Vejby Sogn der har stemmeret ved kommunalvalg i

Gribskov Kommune.

 

§ 3. Sammensætning og valgmåde.

Lokalrådet består af 4 medlemmer + 2 suppleanter der

vælges direkte på en ordinær generalforsamling. I lige årstal

vælges 2 medlemmer, og i ulige årstal vælges 2 medlemmer.

Suppleanterne vælges for et år ad gangen.

Herudover kan følgende udpege hver et medlem + en

suppleant:

Vejby Menighedsråd

Vejby Forsamlingshus

Vejby Idrætsforening

Vejby Skole

Trongård Klubben

Etablerede grundejerforeninger i Vejby Sogn.

Hvis et borgervalgt medlem af lokalrådet fraflytter Vejby

Sogn, ophører medlemskabet.

 

§ 4. Lokalrådets konstituering og virksomhed.

Lokalrådet konstituerer sig umiddelbart efter den ordinære

generalforsamling med formand, næstformand, sekretær og

kasserer.

Lokalrådets beslutninger træffes i møder.

Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når mindst 6 medlemmer er

til stede.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed

er formandens stemme afgørende.

Møder i lokalrådet afholdes efter behov, dog mindst én

gang pr. kvartal.

Møder indkaldes af formanden med mindst 7 dages varsel

og med angivelse af dagsorden.

Møder kan dog i yderst presserende tilfælde indkaldes med

kortere varsel.

Møder skal indkaldes hvis 4 af rådets medlemmer udtrykker

ønske herom og angiver en dagsorden.

Der føres beslutningsprotokol for lokalrådet.

Senest 2 uger efter møde i lokalrådet skal formanden sørge

for at meddelelse om mødet, dets dagsorden og redegørelse

for mødets forløb og evt. trufne beslutninger på hensigtsmæssig

måde offentliggøres for lokalsamfundets borgere.

 

§ 5. Om udvalg.

Lokalrådet kan nedsætte stående udvalg eller udvalg efter

ønske og behov.

Lokalrådet afgør størrelse og sammensætning af udvalg og

fastlæggger udvalgets funktion og arbejdsopgave.

Personer uden for lokalrådet kan deltage som medlemmer af

sådanne udvalg.

Et udvalg skal altid have mindst ét medlem der er medlem af

lokalrådet.

Alle udvalg arbejder under ansvar over for lokalrådet.

 

§ 6. Generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes i april måned.

Indkaldelse til generalforsamling sker med 3 ugers varsel ved

annoncering i lokalpressen og på anden hensigtsmæssig

måde.

Samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen angives dagsorden.


Den ordinære generalforsamling skal have mindst følgende
dagsorden:

1. Valg af referent og dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af regnskab.
4. Forslag til plan for kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af rådsmedlemmer ifølge vedtægterne.
7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Enhver borger kan fremsætte forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Forslag gives skriftligt og med forslagsstillernes underskrifter til formanden - senest 2 uger inden generalforsamlingens afholdelse.
Der kan stemmes ved fuldmagt. Ingen kan møde med mere end 1 fuldmagt.

Generalforsamlingens forhandlingsprotokol underskrives af referenten og dirigenten.

Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal formanden sørge for at en redegørelse for generalforsamlingens forløb og trufne beslutninger på hensigtsmæssig måde bekendtgøres for lokalrådets borgere.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter lokalrådets beslutning.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes hvis mindst

25 af de stemmeberettigede med deres underskrift og med

samtidig angivelse af dagsorden over for formanden

udtrykker ønske om det.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 5 uger

efter at formanden har modtaget anmodning herom.

Reglerne for ordinær generalforsamling finder her

tilsvarende anvendelse.

 

 

§ 7. Om vedtægtsændringer.

Ændring af vedtægterne kan kun ske efter beslutning på to

på hinanden følgende generalforsamlinger -

hvoraf det første er en ordinær generalforsamling.

Disse generalforsamlinger indkaldes på sædvanlig vis og

afholdes med max. 2 måneders mellemrum.

Vedtægtsændringer skal besluttes på hver af de to generalforsamlinger med min. 2/3 af de afgivne stemmer.

 

§ 8. Økonomi og regnskab.

Lokalrådets virksomhed finansieres ved tilskud, frivillige

bidrag fra foreningerne (de faste medlemmer) og ved

eventuelle aktiviteter.

Lokalrådets regnskabsår er kalenderåret.

Revisorer og revisorsuppleant vælges for ét år på den

ordinære generalforsamling.

§ 9. Opløsning af lokalrådet.

Opløsning af lokalrådet kan kun ske hvis det besluttes på to

på hinanden følgende generalforsamlinger.

Beslutningen skal på hver af de to generalforsamlinger

træffes med min. 2/3 af de afgivne stemmer.

Disse generalforsamlinger skal indkaldes på sædvanlig måde

og afholdes med max. to måneders mellemrum.

Ved beslutning om opløsning skal der samtidig tages stilling

til afvikling af lokalrådets virksomhed. Lokalrådets eventuelle

formue deles ligeligt mellem de i § 3 nævnte organisationer.

 

§ 10. Tegning og hæftelse.

Lokalrådet tegnes økonomisk af formand og kasserer i

forening.

Lokalrådet hæfter for sine forpligtelser kun med den for

lokalrådet til enhver tid hørende formue.

Der påhviler ikke lokalrådets medlemmer eller borgerne i

lokalsamfundet nogen personlig hæftelse for lokalrådets

økonomiske forpligtelser.

 

De reviderede vedtægter er fremlagt og vedtaget på det

ordinære borgermøde den 11.04.2007 og efterfølgende på

det ekstraordinære borgermøde samme dag.

sign. Erik Malling Sørensen / Martin Colding Eriksen