Referat fra Generalforsamling

Referat

Vejby Lokalråd afholder

Generalforsamling

i Vejby Forsamlingshus

mandag d. 25. april 2016

kl. 19.00

 

Dagsorden:

1.   Valg af referent og dirigent – lokalrådet foreslår Bente Christoffersen og Citta Flensted.

2.   Formandens beretning.

3.   Forelæggelse af regnskab.

4.   Forslag til plan for kommende år.

5.   Behandling af indkomne forslag.

6.   Valg af rådsmedlemmer ifølge vedtægterne – på valg er Lis Hansen, Lis er villige til genvalg. Der skal vælges nyt medlem i stedet for Leif Jakobsen, der er trådt ud af Vejby Lokalråd. Lokalrådet foreslår Kirsten Mousten.

7.   Valg af 2 suppleanter – på valg er Mie Bauditz og Anne Grell, som begge er villige til genvalg.

8.   Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant – på valg er Jette Larsen og Jørn Jensen og som suppleant Karl Terpager – alle er villige til genvalg.

9.   Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen vil der blive orienteret om den indsats Vejby Idrætsforening og lokalrådet gør, for at få byens flygtninge integreret på den bedst mulige måde.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til repræsentanter for  idrætsforeningen, byens flygtninge og lokalrådet.

 

Deltagere fra Lokalrådet: Erik, Citta, Peiter, Kirsten, Nanna, Mie, Werner og Bente.

Øvrige deltagere: Birgit Malling, Karl Terpager, Wassim, Niels Jørgen, Jette Larsen, Mariane og Michael Eriksen og Inge Friborg.

 

1.

Citta vælges til dirigent og Bente til referent. Citta kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

2.

Erik læser formandsberetningen op (se beretningen).

Jette Larsen spørger, om Erik ved, hvornår kommunen vil komme med en udmelding vedr. planlægning af evt. stier. Erik svarer, at det formodentlig bliver inden sommerferien.

Der kommer ikke flere bemærkninger til beretningen. Herefter godkendes beretningen.

 

3.

Deltagerne får kopi af regnskabet, der er udarbejdet af Lis. Hvorefter Erik gennemgår regnskabet, da Lis selv er forhindret i at komme. Erik gør opmærksom på, at Lis har alle bilagene, og hvis nogen ønsker at se dem, skal de kontakte Lis, så kan de komme hjem hos Lis og se bilagene.

Kirsten vil gerne vide, om det beløb, vi giver til julequizen bliver regnet ind under gaver. Erik oplyser, at det bliver det.

Der kommer ikke flere bemærkninger til regnskabet, hvorefter det godkendes.

 

4.

Erik læser de punkter op, som lokalrådet arbejder med nu, og som vi fortsat vil arbejde med. Lokalrådets fokuspunkter for 2016 ser således ud:

 

1.   Udgive bladet ”Vejby Nyt” og informere om begivenheder i lokalsamfundet i bladet og på hjemmesiden: www.vejbynet.dk samt på facegruppen vejbynet.

2.   Stier - bevarelse af gamle stier og oprettelse af nye.

3.   I samarbejde med Vejby Idrætsforening og frivillige flygtningevenner arbejde på at skabe den bedst mulige integration for byens flygtninge – bl.a. ved spise- og caféaftener, undervisning i dansk, transport af møbler og hjælp til div. ting, samt deltage i fælles møder vedr. integration.

4.   Afslutte de 3 projekter der har fået støtte af kommunens Landsbypulje: Vejby Kunst, Vejby – en by med udsigt, kløverstier.

5.   Støtte aktivitetsskabende tiltag – f.eks. lokalrådets loppemarked og andre arrangementer i byen.

6.   Deltage aktivt i samarbejdet med de øvrige lokalråd, bylaug m.v. gennem lokalforeningsrådet samt Gribskov Kommune.

7.   Nedsætte en bredt sammensat arbejdsgruppe som støtter Ulla Mynster og Susanne Reesings initiativ med at få sat gang i boligbyggeri både for ældre og nye familier i Vejby. Gruppen kan gå i dialog både med kommunen og mulige investorer.

 

Niels Jørgen takker lokalrådet for det arbejde, vi udfører til glæde for byen, og især takker han Erik, for det store arbejde han udfører og for det gode samarbejde med VIF. Niels Jørgen ser pkt. 7 som meget vigtigt. Han ser gerne, at der bliver bygget flere boliger i Vejby ikke alene ældre boliger; men også boliger med moderne indretning til familier med børn, da han kan være noget i tvivl om, at yngre familier har lyst til at bo i vores huse fra 70erne. Niels Jørgen ser også gerne, at lokalrådet går aktivt ind i planlægningen omkring nye boliger i Vejby, og evt. peger på områder, der kan udlægges til boliger i den kommende kommuneplan.

Erik gør opmærksom på, at der allerede er udlagt 2 områder til boligbebyggelse. Det ene neden for Trongården på jorden, der tilhører den gård, der er til salg, og det andet mellem Rågelejevej og fjernvarme- værket. Det der mangler, er nogle bygherrer.

Inge Friborg har været til et møde med borgmesteren, der blev afholdt på Trongården, og Inge kunne forstå, at vi skal ikke forvente, at kommunen bygger flere ældreboliger her.

Erik siger, at det også er hans opfattelse.

 

5.

Der er ikke indkommet nogen forslag; men Erik havde selv tænkt at foreslå, at skolerne i Vejby og Tisvilde igen skulle hedde Vejby Skole og Tisvilde Skole i stedet for begge skoler hedder Sct. Helene Skole, efter at de fik fælles ledelse. Erik fik ideen, efter der havde stået i avisen, at flere af de andre af kommunens skoler, der havde fået nyt navn, havde fået lov til at få deres gamle navn tilbage f.eks. Ramløse og Helsinge, der nu er samlet under navnet Nordstjerne Skolen. Erik kontaktede derfor Lis Freisner, fmd. for Tisvilde Lokalråd, som var med på ideen. En kontakt til skolebestyrelsen gav imidlertid det resultat, at de ikke fandt, at det var en god idé, da det havde været meget svært, at få de to skoler til at fungere som et hele, og der skal jo fortsat være fælles ledelse. Så Erik valgte efter aftale med Lis Freisner ikke at tage forslaget op.

 

6.

Lis genvælges, og Kirsten vælges i stedet for Leif. Der er ikke andre til stede, der ønsker at stille op.

 

7.

Mie og Anne genvælges. Kirsten gør opmærksom på, at Anne gerne vil træde ud, hvis der er andre, der gerne vil være suppleant; men det er ikke tilfældet.

 

8.

Jette, Jørn og Karl genvælges.

 

9.

Vedr. skift af navnene på Vejby og Tisvilde Skole.

Karl mener, at vi skal gå videre med ønsket om, at få de gamle navne tilbage til skolen i Vejby og i Tisvilde evt. sammen med Tisvilde.

Mariane mener, at det nemt kan blive meget dyrt, at lægge navnene om. Hun har erfaring med, at for en virksomhed kan det nemt koste 3.000.000 kr. Karl har læst, at det koster ca. 80.000 kr. pr. skole. Mie og Citta er enige med Karl i, at det var bedst, hvis skolerne fik deres gamle navne igen, og Mie synes ikke Vejby har meget med Sct. Helene at gøre, da Helene Kilde ligger i Tisvilde. Michael gør opmærksom på, at Vejby også har noget med Sct. Helene kilde at gøre, idet et af skibene, der hænger i kirken, har tilknytning til Sct. Helene.

Niels Jørgen er ikke enig med Mie, Citta og Karl. Niels Jørgen mener, at det er vigtigt for samarbejdet mellem skolerne, at vi bevarer det fælles navn. Mie har undret sig over, at da navneskiftet på kommunens andre skole blev omtalt i avisen, så blev Vejby og Tisvilde ikke nævnt.               Erik mener, at det er fordi, det ikke er nævnt tidligere for Skole - bestyrelsen og for Børneudvalget, hvor de andre skoler er kommet frem med det, som et ønske, og måske fordi det er så længe siden, at de to skoler fik et fælles navn, og navneændringerne er af nyere dato for de nævnte skoler, og Erik mener, at modstanden er for stor til, at vi kan gå videre med det. Det vigtigste er, at vi har et godt samarbejde med skolen.

Nanna siger, at hun har sådan set to synspunkter; men som lærer på skolen er det ønskeligt, at skolerne fortsætter med at have et navn, da der har været vanskeligheder med at lægge de to kulturer sammen. Nanna vil gerne vide, om Børneudvalget kan beslutte, at navnene kan ændres, eller der skal en afstemning til; men det er der ingen der ved. Peiter vil gerne vide, hvorfor skolen kom til at hedde Sct. Helene Skole. Nanna kan oplyse, at det var en afstemning ud fra de forslag, der var kommet ind.

Werner tænker på, at da der næsten ingen børn er i Tisvilde og skolen måske en dag lukker, skal skolen i Vejby, så fortsat hedde Sct. Helene Skole?

Erik siger, at når Lokalrådet skriver noget om skolen, skriver vi altid skolen i Vejby f.eks. ”Loppemarked på skolen i Vejby.”

 

Vedr. for dårlig skiltning på vejene til Vejby.

Erik nævner, at der fortsat er meget få vejskilte, der viser vej til Vejby. Det er alle enige om.

Karl foreslår, at vi selv sætter skilte op, der viser til Vejby, de bliver så blå med hvid skrift i stedet for hvide med rød skrift.

Michael mener skiltningen har noget at gøre med de gamle veje inden Kildevejen kom.

Mie foreslår, at vi kan tælle skiltene til Vejby. Werner synes, at vi skal tælle alle skiltene til Tisvilde, hvor der ikke står til Vejby, f.eks. på Kildevejen, og så gøre kommunen opmærksom på det.

Kirsten gør opmærksom på LAG midlerne, hvor sidste ansøgning for næste beløb er d. 15/8, og der er ikke mange fra Gribskov kommune der har søgt. Kirsten så gerne, at der blev søgt til nogle projekter her i Vejby; men problemet er, at man selv skal afholde det halve af udgifterne. Karl synes, at man kunne søge penge til nogle fælles kontorlokaler her i Vejby f.eks. i Bakketoppen, hvis den nedlægges som børnehave eller på stationen. Men ingen ved, hvad Bakketoppen skal bruges til fremover, da der er mange modstridende oplysninger. Erik kan oplyse, at der er plads til 100 børn i Bakketoppen, og Kirsten siger, at i øjeblikket er der 56 børn.

Mariane fortæller, at hun har boet i en by, hvor der hver dag kom en bus med børn fra København, der så også benyttede den lokale børnehaves lokaler, og det kunne være en ide for at hæve børnetallet.

Niels Jørgen overvejer, at søge LAG midler til en udvidelse af hallen.

Kirsten vil gerne have, at lokalrådet indkalder til et møde for beboerne i Vejby, hvor der bliver orienteret om LAG, for at høre om der var nogle, der havde ideer til nogle projekter.

Nanna tror, at det kan blive meget svært, at få fat i folk med ideer, hvis ikke vi gør opmærksom på i en evt. annonce, at det er folk med ideer, vi søger.

Herefter erklærer Erik generalforsamlingen for afsluttet og takker for fremmødet og for god ro og orden, samt at vi nu vil gå over til orienteringen om flygtningesituationen i Vejby.

 

 

 

 

Citta Flensted                                          Bente Christoffer

 

 

 

 

Vedr. flygtninge situationen:

 

Erik fortæller om spise- og cafeaftnerne i Idrætshuset hver anden tirsdag. De har absolut været en succes, og Kirsten Mousten, der står for aftnerne, har gjort et meget stort arbejde.

Erik fortæller videre om de møder, der har været afholdt i kommunen vedr. flygtningene, som Kirsten og Erik har deltaget i.

Det man savner i øjeblikket er en flygtningekoordinator, der havde styr på de opgaver, der er kommunens, og hvilke opgaver de frivillige kan tage sig af, og så kunne der f.eks. udarbejdes en tjekliste til hver enkelt flygtning, med de oplysninger de har brug for.

Erik oplyser, der er indsamling af tøj og møbler på Ramløse Skole, Blistrup Skole og Tingbakkeskolen, og man kan få yderligere oplysninger ved at gå ind på facebookgruppen ”Gribskov hjælper flygtninge”.

Erik har selv hentet møbler for nogle af flygtningene her i byen.

Der er nyt møde om flygtningene d. 12/5 i Frivilligheds Centeret i Helsinge, her vil Kirsten og Erik deltage.

Kirsten fortæller, at flygtningene er glade for aftnerne i Idrætshuset, og glade for aftnerne foregår her i Vejby. Det har indtil nu stort set været Kirsten, der har stået for aftnerne i Idrætshuset, men Kirsten håber, at der efterhånden kan nedsættes en arbejdsgruppe, så de kunne være flere om opgaven.

Kirsten har desuden været tovholder for danskundervisning til flygtningene. Der er nu 9 undervisere i dansk her i Vejby med meget forskellig baggrund, de underviser hver især en eller to flygtninge. Ordningen giver også en mulighed for, at flygtningene kan komme i danske hjem, da undervisningen som regel foregår der.

Herudover fortæller Kirsten at boligsituationen er meget vanskelig her i Gribskov Kommune, da mange af huslejerne er alt for dyre til, at flygtningene kan betale dem. Kirsten ville ønske, at nogle af de mennesker, der har store grunde, ville være indforstået med, at der blev sat en midlertidig bolig op til flygtninge. Karl mener, at måske kunne de to grunde på Kælderbjergvej, som grundejerforeningen ejede tidligere, bruges til dette; men de ejes nu af en privat mand, og der er en klausul på grundene, der siger, at de ikke må bebygges.

Kirsten og Wassim siger, at det også er et problem, at finde arbejdspladser til flygtningene.

Nanna underviser Wassim i dansk, og han er i praktik på skolen. Nanna efterlyser flere praktikpladser til flygtningene.

Niels Jørgen håber på, at flere af flygtningene vil komme i VIF.

Det ser ud til, at der kommer mange børn hertil som flygtninge, idet statistikkerne viser, at antallet har været stigende igennem de sidste år.

Borgmesteren ser gerne, at det bliver muligt, at flygtningene må bo i sommerhusene.

Wassim fortæller, dels på dansk og dels på engelsk, at han har boet her i Vejby i 2 år, og det tidligere har været meget svært, at få kontakt til nogle danskere, så han er meget glad for de nye tiltag. Wassim siger, at problemerne for flygtningene er at få arbejde og nogle boliger, hvor de ikke skal bo så mange mennesker sammen.

Wassim så gerne, at der var nogen, der ville leje et stort hus ud til ham og nogle af hans venner, hvor de kunne lave en lille cafe, og hvor de også kunne bo. De kunne evt. selv sætte huset i stand indvendigt.

Erik efterlyser gerne flere gode ideer. Nanna efterlyser en flygtninge koordinator, og Erik håber, at der ikke går så lang tid, inden der ansættes en sådan.

Herefter afsluttes mødet.

 

Formandens beretning

Formandsberetning til Vejby Lokalråds

generalforsamling mandag den 25. april 2016

kl. 19.00 i Vejby Forsamlingshus


Siden sidste generalforsamling har der været afholdt 10 møder i Vejby Lokalråd. Desuden har der været afholdt en række møder i lokalforeningsrådet, møder vedr. flygtninge og møder med kommunen. Det er ikke hele lokalrådet, der har deltaget i alle møderne, men bortset fra et enkelt møde, så har jeg faktisk deltaget i samtlige møder. Det drejer sig om temmelig mange møder. Men ikke mindst integrationsmøderne, og de møder vi selv har taget initiativ til, har været spændende og positive. Det er dejligt at se, at der kommer et resultat, når man har brugt tid på at få noget til at lykkes.


Her tænker jeg ikke mindst på hele det store arbejde lokalrådet og Vejby Idrætsforening har udført for at få de flygtninge, som er kommet til Vejby, til at føle sig velkomne og blive integreret på den bedst mulige måde. De to, der sammen med mig har trukket det største læs, er Kirsten Mousten og Niels Jørgen. Kirsten er tovholder på vores spise- og caféaftener om tirsdagen i Vejby Idrætshus, som Niels Jørgen velvilligt har stillet til rådighed for disse arrangementer, som helt klart har været en succes.


Vi havde lidt problemer med at få det hele sat i gang. Vi kunne ikke få kommunen til at fortælle os hvilke flygtninge, der var kommet til byen, og hvor de havde fået en bolig. Det måtte kommunen ifølge persondataloven ikke oplyse noget om. Først da jeg havde deltaget i et integrationsmøde i Frivilligcenter Helsinge i september måned begyndte der at ske noget. Ved mødet kom jeg til at sidde ved siden af Tina Nørgaard, kommunens frivilligkoordinator. Vi udvekslede mailadresser og telefonnumre. Desuden fik jeg nogle oplysninger om nogle af de frivillige hjælpere, som kendte en hel del til arbejdet med de flygtninge, som var kommet til kommunen. Kort tid efter mødet blev jeg kontaktet af Anette Grandjean, som fortalte mig, at hun havde hørt, at vi ville holde et velkomstmøde for byens flygtninge, men at vi havde problemer med at få kontakt til dem. Hun fortalte, at hun havde et særdeles godt kendskab til en flygtning, som boede i Vejby. Det viste sig at være Wassim, som faktisk havde boet i Vejby temmelig længe, uden at vi vidste noget om det. Vi aftalte et møde med Wassim, hvor Anette Grandjean og hendes mand Peter var med. Siden den dag har Wassim været vores kontaktmand til alle de andre flygtninge i byen. Han kan naturligvis tale med flygtningene på deres modersmål, men han taler også engelsk og lidt dansk, så kontakten til ham har været helt afgørende for, at vores arbejde med byens flygtninge er kommet så godt i gang.


Ved siden af vores ”multikulti” aftener i idrætshuset om tirsdagen, så har Kirsten også fået gang i danskundervisning for de flygtninge, som gerne vil have lidt ekstra hjælp til at lære det danske sprog. Alle flygtninge går jo på sprogskole 3 gange om ugen i Hillerød. Der har meldt sig 10 – 12 frivillige undervisere, som hver underviser 1 eller 2 flygtninge på forskellige ugedage, som det nu passer bedst for de pågældende.


Desuden er der flere frivillige, som hjælper med transport. Det kan f.eks. være møbler, som skal hentes et af de 3 steder, hvor der indsamles ting, som flygtningene kan få gratis. Jeg kunne fortælle længe om de positive oplevelser mange af os har haft i vores arbejde med byens flygtninge, men det skal vi høre mere om efter generalforsamlingen.


På sidste års generalforsamling fortalte jeg om de 3 projekter, som lokalrådet havde fået tilskud til fra kommunens Landsbypulje. Det drejer sig ”Vejby Kunst”, ”Vejby – en by med udsigt” og ”Kløverstier”. Der arbejdes stadig med disse projekter, som vi skal have gjort færdige i år. Det første der nok bliver færdigt er ”Vejby Kunst”, som initiativtageren Jens Graumann samarbejder med skolen om. Den 30. maj 2016 er projektet lovet færdigt til præsentation i Vejby, hvor der vil blive holdt en festlig afsløring. Som det ser ud lige nu, så bliver de to andre projekter nok først færdige efter sommerferien.


Jeg vil dog lige nævne, at rydningen af ”Kongehøjen” var en del af projektet ”Vejby – en by med udsigt”. Denne del af projektet blev meget hurtigt udført i samarbejde med kommunen og en lille arbejdsgruppe bestående af Kirsten og Ebbe Jørgensen samt Leif Nielsen. Det er tanken, at vi selv fremover skal rydde højen for ukrudt, krat samt små træer og buske, som hurtigt skyder op. Det kneb lidt med hjælpere her i efteråret. Det var Kirsten og Ebbe, som trak det store læs. Vi var kun nogle få andre hjælpere. Kirsten vi snart oplyse, hvornår der igen skal arbejdes med rydning af højen. Det bliver nok i en weekend, hvor vi så håber, der kommer nogle flere hjælpere, og gerne nogle med en buskrydder. Det bliver en årligt tilbagevendende begivenhed.


Lokalrådets blad ”'Vejby Nyt” får ros fra mange sider. Det kan vi takke Kirsten Mousten for. Den fine trykning med mange farvebilleder står Bent Madsen for. Når alle bladene er trykt, så får jeg dem leveret til fordeling mellem alle de frivillige hjælpere. Dem vil jeg gerne takke. Det nytter jo ikke, at vi har et flot blad, hvis der ikke er nogen til at dele det ud. I de to sidste numre har vi endda kunnet læse lidt arabisk. Det kan vi takke Wassim for.


En anden person, der fortjener stor tak, er Jack fra Rema 1000. Til projektet ”Vejby – en by med udsigt” forærede Jack os alle de blomsterløg, som vi netop nu ser blomstre ved indkørselsvejene til byen. I forbindelse med vores ”multikulti-aftener” i idrætshuset sponserer Jack kaffe/te og kage m.m.. Det er dejligt, at vi har en købmand, som støtter de lokale initiativer.


Kommunen udsendte i marts måned en opfordring til at komme med forslag til forbedring af stierne i kommunen. Man er begyndt et større arbejde med at forbedre de asfalterede stier til den daglige trafik og det rekreative stinet. Alle, der havde forslag enten til forbedring af eksisterende stier eller til anlæg af nye stier, kunne på et elektroniske kort indtegne de forslag, man havde. Jeg har efter drøftelse i lokalrådet og efter aftale med Erik Nørgaard fra Gribskov Efterskole indtegnet en sti fra Vejby til efterskolen. Desuden har jeg bedt om at få lappet hullerne på Ørbystien, samt få lagt en grusbelægning på trampestien fra p-pladsen ved Vejbyhallen ned til Smutvej og idrætshuset. Endelig har jeg indtegnet en sti fra cykelstien ved børnehaven ned til hallen. Nu må vi se, hvor meget der sker, men nu er ønskerne indsendt. Der var deadline med udgangen af marts måned.


Jeg har været til møde om Strategiplan 2016 samt en bæredygtighedsplan i Kultursalen på Gribskov Gymnasium den 23. februar. Nogle af byrådets målsætninger for de kommende år er: ”Varierede boformer, stærke lokalsamfund med kommunale tilbud, flere borgere i uddannelse og job og bedre rammer for de frivillige”. Det lyder alt sammen vældig godt. Men nogen gange kan der godt være langt fra ord til handling.


Det var blot nogle af de ting, lokalrådet har beskæftiget sig med. Men ellers kan jeg opfordre til, at man læser Vejby Nyt. Her skriver jeg i hvert nummer af bladet om de sager, vi har beskæftiget os med i den pågældende periode.


Jeg vil slutte denne beretning med at takke alle lokalrådsmedlemmerne for deres arbejdsindsats i det forløbne år. Der skal også lyde en tak til alle de personer, som har deltaget i de forskellige arbejdsgrupper og foreninger, som er med til at skabe liv og aktivitet i byen. Det gælder også alle, der hjælper med at få vores flygtninge integreret på den bedst mulige måde i Vejby, samt til pressen for den opbakning, støtte og omtale lokalrådets arbejde har fået gennem hele året.Referat

Vejby Lokalråd afholder

Generalforsamling

i Vejby Forsamlingshus

mandag d. 28. april 2014

kl. 19.00

 

Dagsorden:

1.     Valg af referent og dirigent – lokalrådet foreslår Bente Christoffersen og Werner Tønnesen.

2.    Formandens beretning.

3.    Forelæggelse af regnskab.

4.    Forslag til plan for kommende år.

5.    Behandling af indkomne forslag.

6.    Valg af rådsmedlemmer ifølge vedtægterne – på valg er Lis Hansen og Leif Jakobsen – begge er villige til genvalg.

7.    Valg af 2 suppleanter – på valg er Mie Bauditz, som er villig til genvalg. Ny suppleant skal vælges. Bent Madsen der tidligere var suppleant er nu repræsentant for Vejby Forsamlingshus.

8.    Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant – på valg er Jette Larsen og Jørn Jensen og som suppleant Karl Terpager – alle er villige til genvalg.

9.    Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen vil arbejdsgrupperne Sti/Natur/Branding samt Børn/Unge gruppen -nedsat på visionsdagen -orientere om deres foreløbige arbejde. Endelig vil Gitte Nikolajsen fortælle om det lokale samarbejde vedrørende Sankt Helene Børneby.

 

Deltagere fra Lokalrådet: Erik, Leif, Lis, Citta, Kirsten, Margit, Eva, Bent, Mie, Werner, Lasse og Bente. Gustaf havde meldt afbud.

Øvrige deltagere: Birgit Malling, Inge Østerberg, Karl Terpager, Nanna Juel Jacobsen, Leif Nielsen, Anne Grell, Jørn Jensen, Niels Jørgen, Michael Eriksen, Kirsten og Ebbe Jørgensen, Bo Frederiksen (Landboforeningen), Erik Petersen (P.C. Skovgårdsvej), Gudrun Andersen (Højbro Åvej).

 

                                                                                                                            2.

 

 

1.     Werner og Bente blev valgt til dirigent og referent. Werner kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet.

 

2.     Erik læser beretningen op (se beretningen).

Der var følgende spørgsmål til beretningen: Leif Nielsen har set i Frderiksborg Amts Avis, at der kan søges om midler fra den 1 mil., som Byrådet har afsat til lokalområderne, så Leif foreslår, at Lokalrådet søger penge derfra til deres arbejde. Erik forklarer, at pengene kun kan søges til nye tiltag og ikke til driften af lokalrådene.

Citta mener, at Byrådet har mere brug for os, end vi har for dem. Et eksempel var det afholdte vælgermøde.

Efter disse kommentarer godkendes beretningen.

 

3.     Deltagerne får en kopi af regnskabet, hvorefter Lis gennemgår det.

 Der var følgende spørgsmål til regnskabet: Karl Terpager vil gerne vide,        hvad vi forventer, at kommunen evt. vil give i tilskud til lokalrådene. Erik orienterer om, at tidligere, da det var Helsinge Kommune, fik vi 5.000 kr. til driften og 2.000 kr. til udsmykning af byen til jul, og vi håber meget på, at vi igen kan få 5.000 kr. fra kommunen. Erik og Leif skal til møde med Lokalforeningsrådet og nogle af politikerne d. 29/4, og der vil de tage sagen op igen. Kirsten M. gør opmærksom på, at nogle af deltagerne ikke ved, hvem Køkkenternerne er. Anne Grell  forklarer dette.

Efter disse kommentarer godkendes regnskabet.

 

4.     Erik orienterer om vores fokuspunkter, som stort set er de samme som sidste år: 1. Udgive bladet ”Vejby Nyt” og informere om begivenheder i lokalsamfundet i bladet og på hjemmesiden ”Vejby Net”. – 2. Stier – bevarelse af gamle stier og etablering af nye. –

3. Aktivitetsskabende tiltag – f.eks. lokalrådets loppemarked samt give støtte til ”Vejby spiser sammen”, ”Torvedage i Vejby” og andre

                                                                                                                       3.

 

arrangementer. -  4. Aktiv deltagelse i samarbejdet med de øvrige lokalråd, bylaug m.v. gennem Lokalforeningsrådet samt Gribskov Kommune. – 5. Ajourføring af pjecen ”Velkommen til Vejby”.

I 2013 havde vi desuden planlæggelse og afholdelse af visionsmøde i september om Vejbys fremtid, og afholdelse af vælgermøde i forbindelse med kommunevalget i november. Fokuspunkterne vil blive revideret efter generalforsamlingen. Arbejdet i arbejdsgrup- perne, der blev dannet på visionsdagen, fortsætter, men formuleres anderledes. Et nyt fokuspunkt i 2014 vil være, hvordan vi skal fejre vores 25 års jubilæum. Erik understreger, at vi altid er interesseret i nye ideer, og man altid er velkommen til at henvende sig til Lokalrådet med disse.

 

5.     Der er ikke indkommet nogen forslag.

 

6.     Lis Hansen og Leif Jakobsen genvælges.

 

7.     Mie Bauditz genvælges og Anne Grell vælges som ny suppleant. Der bliver spurgt om, hvem Anne er. Anne præsenterer sig og forklarer, hvad hun står for. Herefter præsenterer Mie sig.

 

8.     Jette Larsen, Jørn Jensen og Karl Terpager bliver genvalgt.

 

9.     Nanna oplyser, at der er et politisk ønske om at kultur fra folkebibliotekerne bredes ud til mindre områder. Margit vil gerne have, at biblioteket på skolen bliver et åbent bibliotek som biblioteket i Helsinge. Erik P. vil gerne vide, om man kan aflevere bøger, der er lånt i Helsinge, på biblioteket på skolen i Vejby. Nanna svarer, at det kan man godt, og åbningstiderne står i ”Vejby Nyt” og på ”Vejby Net”. – Bo Frederiksen spørger, om der er noget nyt vedr. Vejby Station. Sara Grabo svarer, at formanden for ”Vejby Kultur - hus” Timm Nielsen har talt med Borgmester Kim Valentin, der ikke

 

                                                                                                                          4.

 

var interesseret i at gå ind og hjælpe med bevarelsen af Stationen. – Sara vil gerne sørge for musik til arrangementer i Forsamlingshuset f.eks. madaftener. – Niels Jørgen spørger om vi kan søge om penge fra kommunens pulje på 1.000.000 kr., da den er forbeholdt lands – byerne, og regnes Vejby for en landsby? Leif svarer, at der er en fokus model inde på nettet, og Vejby også kan søge; men som Erik har sagt tidligere kun til nye projekter.

 

Herefter er generalforsamlingen afsluttet. Erik takker for fremmødet og for godt samarbejde i Lokalrådet og for god ro og orden.

 

 

 

 

Werner Tønnesen                                Bente Christoffersen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             1.

 

Orientering fra visionsgrupperne:

Sti/Natur/Branding starter. Gruppen er blevet delt i 2 grupper. Kirsten M. og Anne fortæller, at de yngre medlemmer i gruppen har været interesseret i at arbejde med branding af Vejby, medens de ældre ønskede at arbejde med stier og natur herunder Kongehøjen. Anne og Kirsten har valgt branding af Vejby. Anne fortæller om gruppens arbejde, medens Kirsten skriver på en flip-over og inddeler de forskellige emner. Anne oplyser, at der allerede har været et tiltag, da Jais har stået for affaldsindsamlingen i byen, som han også har gjort tidligere. Herefter nævnes følgende punkter: Vejby- byen med udsigt til ”Kongernes Nordsjælland”.- Et rart sted at bo fordi vi har: En god skole med overbygning, et sundhedscenter, daginstitutioner, en meget aktiv idrætsforening. Vigtigt at synliggøre

alle vores ressourcer og føle glæde og stolthed ved at bo her. Vi er tæt på Heatherhill, Kødsnedkeren, Ørby Baun m.m.. Der er kort over Nordsjælland i brochuren ”Visit Nordsjælland”, her er Rågeleje og Tisvilde med på kortet, men Vejby er der ikke, så det bør ændres. Kirsten har lavet en fin lille plakat med et kort over Vejby i midten, og små billeder af de ting der er værd at se i byen og i vores nærhed rundt om kortet. Nederst på plakaten er der en lille kalender med de ting der sker i byen. Kirsten og Anne vil gerne have plantet blomsterløg ved byskiltene og have penge til en informationsskærm ved Rema 1000, samt samarbejde med Tisvilde om branding. Måske kunne alt dette også gøre husene i Vejby lettere at sælge. Udfordringen for dem begge er tid, da projektet er tidskrævende, og de efterlyser penge til det. Anne og Kirsten oplyser, at man kan se mere om visionsgrupperne  på ”Vejby Net”.

 

 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                              2.

 

Derefter følger den anden del af gruppen, det er Kirsten og Ebbe Jørgensen og Leif Nielsen.

Kirsten forelægger gruppens arbejde. Gruppen er meget interesseret i Vejbys fortid, og har derfor fokuseret meget på ”Kongehøjen”. ”Kongehøjen” er groet helt til, hvorimod den anden høj i byen ”Melhøj” bliver ryddet. De har haft kontakt til Liv Appel der er arkæolog, og til Søren Frandsen fra ”Lokal Historisk Arkiv”, der anbefalede at de kontaktede Christian Lundberg og Hans Lassen. Christian har været med på tur til ”Kongehøjen”. Chr. anbefalede at man først tog kontakt til ejeren, der skulle godkende, at højen blev ryddet, og der blev lavet stier op til højen. Gruppen har været i kontakt med ejeren, der har godkendt rydningen. Når rapsen er høstet, vil kommunens folk komme og rydde højen. Det var ønskeligt med en sti fra ”Melhøj” til ”Kongehøjen”; men den vil koste ca.250.000 kr., så i første omgang bliver det en trampesti fra hallen og op til ”Kongehøjen”. Kirsten fortæller, at der også tidligere

har været to andre høje i byen henholdsvis på ”Bogknolden” og ”Kælderbjerg”; men de blev nedlagt allerede i ca. 1880, fordi                                                                                                            

bønderne ville dyrke jorden, der hvor de lå. Fremover kan en gruppe frivillige evt. holde ”Kongehøjen”.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                        

Herefter var der kommentarer til gruppernes orientering. Citta foreslog at man hellere skulle kalde Vejby for ”Byen med udsyn” i stedet for ”Byen med udsigt”. Der kunne også laves nogle byskilte, der var udformet af nogle kunstnere. Leif oplyser at der ikke må stå noget ekstra på byskiltene, og i Ørby har man allerede plantet påskeliljer ved deres byskilte. – Michael syntes at med hensyn til branding, lød det nærmest som om, de ville sælge deres huse og slippe væk; men branding går ud på at tiltrække turister og arbejdspladser. - Anne siger, at ser man på huspriserne er Vejby et sort hul. Anne oplyser også, at der er en undersøgelse i gang for at høre, hvad folk forbinder med at bo i Vejby. – Werner mener at vi

                                                                                                              3.

 

må være bannerbærer for de to områder, der nu er udlagt til boligområder i Vejby. – Bo klager over at bumpene i Vejby ikke har samme højde, hvis man kommer med en campingvogn, er det meget generende, at de to bump ved Netto er meget højere end de andre der er på Tisvildevej. Leif svarer, at vi har bedt om, at bumpene blev høje af hensyn til trafik sikkerheden i krydset. – Sara foreslår en flot hjemmeside med billeder fra Vejby, hvor der også kunne stå om aktiviteterne for børn for at tiltrække børnefamilier hertil, samt at man kunne søge kommunens landsbypulje om nogle midler til dette. – Karl synes, at man også i branding af byen bør nævne, at vi har kun 5 km. til en biograf med filmpremiere.

 

Børn/Unge/Sumpen.

Niels Jørgen og Eva fortæller fra denne gruppe. Vedr. ”Sumpen” der har været en arbejdsgruppe nedsat i 3-4 år med repræsentanter fra                                                                                                    

Skolen, Idrætsforeningen og naboer til området. Niels Jørgen kan fortælle, at sagen startede allerede i 1993, hvor der blev søgt penge

til området for første gang. Problemet er, at det må undersøges, om ”Sumpen” kan bruges til noget eller der er for fugtigt. Der er for

nyligt blevet anlagt en multibane på Idrætsforeningens område, her donerede skolen 200.000 kr., DBU 50.000 kr. og kommunen

78.000 kr.. Eva deler en fin oversigt ud med et luftfoto af Idrætsforeningens område samt oplysninger om visioner for ”Vejby Aktivitets-centrum”. Ønsket er at der skal være følgende i området: Bevægelseslegeplads – outdoorfitness / crossfit / parkour-anlæg – kunstgræsplæne – beachvolleybane – picnic områder i nærheden af ”Kongehøjen”. Niels Jørgen har søgt kommunen om 350.000 kr. til disse aktiviteter. – Herudover ønsker gruppen også: Motions- og gåstier, der kunne forbinde ”Kongehøjen” og ”Melhøj”, så de nuværende stier bliver forbundet, der er næsten allerede stier hele vejen rundt om byen , der mangler kun fra ”Melhøj” ned forbi børnehaven til Stationen. Stibelysning gerne på solcelledrift. –

                                                                                                                  4.

 

Inddragelse af ”Sandgraven” til rekreativt område for unge. – Evt. en legeplads et andet sted i byen til de mindste.

Kommentarer og spørgsmål til gruppen: Bent spørger, hvornår de forventer at få svar vedr. de 350.000kr.. Niels Jørgen regner med omkring 1/7. – Bo efterlyser sti fra Plovmandsvej til Vejby, der mangler en bro over åen. Leif siger, at kommunen har meldt ud, at de ikke har nogle penge til stier.- Ebbe siger, at Chr. Lundberg har sagt, at vi kunne lave en trampesti langs med børnehaven. Werner foreslår, at vi går stavgang der af og til.

 

Projekt Børnebyer. Gitte Nikolajsen orienterer om projektet. (Gitte kommer lige fra et skolebestyrelsesmøde).

Det projekt der kører i Sct. Helenes skole område har ikke noget med kommunens projekt Børnebyer at gøre. I Sct. Helene skolens område, satser man meget på, at overgangen fra børnehave til skole skal gå godt, så børnene fra børnehaverne er på besøg i skolerne inden deres skolestart. Det skal være et aktivt lokalt kraftcenter omkring børnene, alle skal inddrages. Der er to frivillige forældre,                                                                                                              

der har startet et projekt med idræt for børn i FOen og VIF, hvor der er bevilliget økonomiske midler udefra. De unge kunne også hjælpe ældre med deres smartphone og Ipad m.m..Der er ingen facitliste                                                                                                                      for projektet; men Tisvilde og Vejby er længere fremme med deres projekt end andre steder i kommunen. Håbet er også, at det vil rygtes udover kommunegrænsen, at her gør man noget for børnene, så det vil tiltrække børnefamilier til området. Ønsket er at inddrage de unge i projektet: Hvad skal børnebyer indeholde f.eks. praktikpladser i erhvervslivet, bålpladser m.m., kunstnere i børnehøjde / ungehøjde og byudvikling. Tiltag sammen med alt det andet, der foregår i Vejby.

Kommentarer og spørgsmål til Gitte: Eva har været i Holland, hvor børn i 6 klasse skulle med i et 20 timers projekt med frivilligt arbejde, så de var klar over, at det er de frivillige, der udfører meget

                                                                                                                  5.

 

af arbejdet. – Sara foreslår, at de unge kunne komme til foredrag i Forsamlingshuset, hvor en kunstner de kendte fortalte om sit liv.- Leif siger, at der sker ikke ret meget på området med børnebyer i kommunens regi i øjeblikket, og han mener, at projektet bør hedde noget andet for de unges skyld, for hvilken teenager vil deltage i noget der hedder børneby.

Herefter slutter aftenen, og Erik takker visionsgrupperne og Gitte for deres oplæg.

 

 

           Bente Christoffersen.

Formandens beretning for 2013

Formandsberetning til Vejby Lokalråds

generalforsamling mandag den 28. april 2014

 kl. 19.00 i Vejby Forsamlingshus

 

Det er 25. gang vi holder generalforsamling i Vejby Lokalråd. Den stiftende generalforsamling blev holdt i oktober 1989, så til oktober vil vi fejre vores 25 års jubilæum. På vores sidste lokalrådsmøde nedsatte vi en lille arbejdsgruppe, som skal planlægge dette jubilæum. Der vil komme nærmere oplysninger i Vejby Nyt og på vejbynet.

 

Siden sidste generalforsamling har der været afholdt 10 lokalrådsmøder. Der har endvidere været en række andre møder, hvor medlemmer fra lokalrådet har deltaget.

 

2013 har været et spændende år. Især 2 arrangementer vil blive husket. Her tænker jeg på vores visionsdag den 14. september, hvor vi havde fået direktør Jakob Reddersen til at komme med et oplæg. Derudover hjalp den erfarne projektleder med at synliggøre og drøfte tanker, håb og ideer om Vejby som by at bo, arbejde og have fælles aktiviteter i.

 

Der var mødt ca. 50 engagerede borgere til visionsdagen, som blev afholdt på skolen. Alle her, der var med, husker sikkert at Jakob bad alle deltagerne skrive 3 ting, der er vigtige at bevare og 3 nye initiativer, som bør tages. Hundrede vis af små farvede post-it sedler fyldte snart godt på væggene i fællesrummet.

 

Efter frokosten deltog alle i et større sorteringsarbejde, der efterfølgende gjorde, at der blev nogenlunde overblik over de foreslåede bevaringsværdige aktiviteter og ideerne til nye og nyskabende aktiviteter.

 

Lidt før frokost dukkede borgmester Jan Ferdinansen op. Borgmesteren nåede lige at besvare nogle spørgsmål og fortælle lidt om det budget, byrådet netop var ved at behandle. I dette budget ville man afsætte nogle puljer, som lokalsamfundene kunne få glæde af.

 

En meget stor del af de små sedler gav udtryk for at alle de aktiviteter, som allerede fandtes i byen burde bevares, og om muligt gøres endnu bedre. I kategorien ”nye initiativer”, var der mange ideer og ønsker om nye faciliteter og aktiviteter for børn og unge. Men også mange ideer til forbedring og fornyelse af stier og trafikforhold, samt til nye fælles aktiviteter incl. idræt. Der var også ønske om, at Vejby som by blev markedsført og brandet bedre.

 

Dagen blev afsluttet med at samle op og drøfte de ideer, der var kommet til udtryk på skrift og som kommentarer. Det lykkedes at danne 3 grupper, som fik overskrifterne: 1) Identitet, natur og stier 2) Børn, unge og ”sumpen” 3) Nye fælles aktiviteter.

 

Lokalrådets rolle i disse gruppers arbejde er ikke styrende, men der vil fra lokalrådets side blive taget initiativ til yderligere opfølgningsmøder. Desværre måtte det første møde, som var planlagt til den 28. oktober aflyses pga. den voldsomme storm ”Allan”. Mødet blev i stedet afholdt den 18. november.

Jeg vil ikke i denne beretning komme nærmere ind på arbejdet i grupperne. Det vil der umiddelbart efter generalforsamlingen blive orienteret om fra grupperne selv.

 

Men det var en meget vellykket visionsdag, som har sat mange ting i gang.

 

Årets anden store begivenhed var lokalrådets vælgermøde i Vejby Forsamlingshus den 7. november. Den store sal i forsamlingshuset var fyldt til sidste plads. Over 100 personer deltog i et spændende møde med 10 ivrige og engagerede kandidater.

 

Efter jeg havde budt velkommen og præsenteret paneldeltagerne, der ved lodtrækning inden mødet havde fået anvist deres plads i panelet og dermed også den rækkefølge de fik ordet i, blev mødets dagsorden gennemgået. Hver deltager fik 3 minutter til at præsentere sig selv og den politik, de gik ind for. Efter den indledende runde blev der taget fat på spørgsmål fra salen.

 

Lokalrådet havde på forhånd stillet en række spørgsmål, som vi gerne ville have kandidaternes svar på. Det første spørgsmål om boligbyggeri på de to områder i Vejby, som i den nye kommuneplan er udlagt til boligbyggeri, skabte en del debat om huslejens størrelse i de lejeboliger, som mange ønskede opført.

 

Efter en pause på ca. 20 minutter, hvor der var livlig snak og trængsel i baren, blev mødet genoptaget.

 

Et af de andre spørgsmål politikerne havde fået stillet var, om man ville give tilskud til lokalrådenes arbejde. Et tilskud på omkring 5.000 kr., som man tidligere havde fået, men som de sidste to år har været sparet væk. Det blev oplyst, at der i det nye budget for 2014 var afsat 1 million til kommunens landsbyer, så det var nu muligt at søge tilskud. Direkte adspurgt var der ingen af de 10 paneldeltagere, der var imod, at der blev givet tilskud til lokalrådenes arbejde.

 

Mange andre emner blev drøftet. Herunder Julehøjstien, trafikforhold, turisme og erhvervsliv samt forholdene for de ældre i kommunen.

 

Som afslutning på mødet fik hver paneldeltager 2 minutter til en afsluttende bemærkning. Vejby Lokalråd fik ros fra samtlige kandidater, fordi vi havde arrangeret dette vælgermøde og for vores arbejde i det hele taget. Efter mødet kom borgmesteren hen og roste Leif og undertegnede for god mødeledelse.

 

Nu er det nye byråd så gået i gang med arbejdet. Men hvordan går det med valgløfterne? Foreløbig har Plan- og Miljøudvalget afslået at give lokalrådene tilskud til deres arbejde fra landsbypuljen på 1 million. Umiddelbart før valget havde Lokalforeningsrådet ellers på et møde aftalt med Børge Sørensen, den daværende fmd. for Plan- og Miljøudvalget, at man ville tage 100.000 kr. fra landsbypuljen til drift af lokalråd, bylaug og borgerforeninger. Desværre blev Børge ikke genvalgt, og de andre har tilsyneladende glemt, hvad de lovede. Det er den slags, der er medvirkende årsag til, at man ikke har tillid til politikere.

 

Jeg vil lige kort nævne nogle af de andre ting, vi har beskæftiget os med. Vi har haft kommuneplanen til udtalelse. Her var vi især glade for, at man nu udlægger 2 områder i Vejby til kommende boligbyggeri. Vi har også udtalt os positivt om udbygningen af Rema 1000, som netop nu er i gang.

 

Jeg skal ikke bruge meget tid på Julehøjstien. Men det gamle Plan- og Miljøudvalg var på besigtigelse og mente nok, at man kunne finde en løsning på problemet. Man mente, at stien kunne placeres på den anden side af den ulovlige jordvold. Det skulle der forhandles med Lokalbanen om, men indtil videre er der intet sket i sagen.

 

Et andet problem lokalrådet var involveret i var radiokommunikationsmasten, som lokalbanen ville placere ved Vejby Station. Det lykkede dog efter godt og grundigt arbejde fra en række borgere og med støtte fra menighedsrådet og lokalrådet at få flyttet masten, så det blev aftalt, at den skulle placeres ved fjernvarmeværket, hvor den ikke generede udsynet fra Vejby Kirke og heller ikke blev placeret tæt på boligerne ved stationen. Så engang imellem er der noget, der lykkes.

 

Nu vi er ved de positive historier, så vil jeg lige nævne Torvedagene i Vejby, som er en succes. Det samme gælder vores loppemarked, som fortsætter nu på 10. år med god tilslutning. Jeg kan oplyse, at indtægten i 2013 blev på 3.050 kr.. Jeg håber, at mange igen i år vil besøge torvedagene og loppemarkedet. Der er stadepladsbestilling til loppemarkedet søndag den 18. maj kl. 10 – 11 i blok F på skolen.

 

Jeg vil ikke gå yderligere i detaljer vedr. lokalrådets arbejde, men henvise til vores mødereferater, som kan læses på vejbynet. Endvidere er der i hvert nummer af bladet Vejby Nyt en orientering fra lokalrådet.

 

Jeg vil gerne takke for den opbakning lokalrådet har fået. Det var meget glædeligt at se så mange til visionsdagen og vælgermødet. En særlig tak skal lyde til alle de aktive personer, som er gået ind i de arbejdsgrupper, der blev nedsat efter visionsdagen. Det bliver spændende at høre, hvor langt de er kommet, når de lige efter generalforsamlingen vil fortælle om deres arbejde. Ligeledes bliver det interessant at høre mere om projekt ”Sankt Helene Børneby”, som lokalrådet støtter.

 

Endelig vil jeg sige tak til lokalrådets medlemmer for et godt samarbejde. Jeg håber, at den støtte og interesse for de aktiviteter vi igangsætter, og som vi har følt i 2013, vil fortsætte. Når man lægger et stort stykke arbejde i at opfylde lokalrådets formål, som jo er at varetage lokalsamfundets interesser, at fremme dets udvikling og søge at få medindflydelse i anliggender der vedrører lokalsamfundet, så er det rart at mærke, at man får opbakning og støtte til dette arbejde.

 

Erik Malling, 28. april 2014

22-4-2013

Vejby Lokalråds Generalforsamling

i Vejby Forsamlingshus

mandag d. 22. april 2013

kl. 19.30

Dagsorden:

1.      Valg af referent og dirigent – lokalrådet foreslår Bente Christoffersen og Werner Tønnesen

2.     Formandens beretning

3.     Forelæggelse af regnskab

4.     Forslag til plan for kommende år

5.     Behandling af indkomne forslag

6.     Valg af rådsmedlemmer ifølge vedtægterne – på valg er Bente Christoffersen og Erik Malling – begge er villige til genvalg

7.     Valg af 2 suppleanter – på valg er Mie Bauditz og Bent Madsen – begge er villige til genvalg

8.     Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant – på valg er Jette Larsen og Jørn Jensen og som suppleant Karl Terpager – alle er villige til genvalg

9.     Eventuelt

Deltagere fra Lokalrådet: Erik Malling, Leif Jakobsen, Gustaf Larsen, Bent Madsen, Mie Bauditz, Werner Tønnesen, Margit Kildevang, Kirsten Mousten, Eva Pahus, Citta Flensted, Lis Hansen, Kurt Olsen og Bente Christoffersen.

Øvrige deltagere: Bente Bodilsen, Erik Rasmussen, Sven og Inge Friborg, Birgit Malling og Michael Eriksen.

1.     Werner og Bente blev valgt som dirigent og referent. Werner kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet.

 2. Erik læser formandsberetningen op (se beretningen).                                      Der var følgende spørgsmål til beretningen: Erik Rasmussen: Syntes at busserne kører alt for stærkt på Stationsvej, og de kører meget tæt på kantstenen. Erik R. er bange for, at nogle af de børn, der går på Stationsvej bliver kørt ned, hvis de kommer til at træde ud over fortovet, når bussen kommer. Erik R. vil derfor gerne have sat farten ned til 40 km. på Stationsvej eller bump på vejen. Og Erik R. undrer sig over, hvorfor det er så vigtigt for os, at bevare Julehøjstien.                Erik Malling gør igen kort rede for, hvorfor bevarelsen af Julehøjstien er vigtig, og vi nu betragter det som en principsag, da vi ikke synes, at det kan være rigtigt, at man bare kan lukke en sti, hvis man har lyst til det. Lokalrådet så også gerne, at stien blev genetableret helt til Ørby Station, som den oprindeligt gik til. Ligeså ville vi også gerne have stien forbi Askemosegård åbnet igen.                                                                                                         Leif oplyser, at sagen om Julehøjstien også er taget op i Lokalforeningsrådet, da de også betragter det som en principsag for samtlige stier i kommunen, og vi er startet med problemerne omkring Julehøjstien, fordi det er nok nemmere, at få den genetableret end det vil være med stien igennem Askemosegård, da der går en bro over en å, og den skal repareres først, hvis stien skal kunne bruges igen.                                                                                                             Med hensyn til forslaget om fartbegrænsning på Stationsvej udløser det en livlig debat.                                                                                                                      Eva mener, at der kommer flere skolebørn fra Tisvilde med toget, og det kunne bruges som argument for fartbegrænsningen.                                                       Citta mener at lastbilerne, der bakker ind på Rema 1000 parkeringsplads, er langt farligere end busserne på Stationsvej, for der er flere skolebørn ved Rema 1000 i visse perioder på dagen end på Stationsvej. De store lastbiler burde henvises til nattransport; men det er forbudt i øjeblikket. Citta har dog læst, at Vejtransport er ved at undersøge, om det kan indføres ved hjælp af forskellige former for støjdæmpere.                                                                                                         Kurt siger, at mange af lastbilschaufførerne ofte er udenlandske, og de er ikke flinke til at overholde de danske trafikregler.                                                       Inge mener, at busserne kan få svært ved at overholde deres tidsplan, hvis der er alt for mange fartbegrænsninger på deres rute.                                                      Erik M. siger, at vi gerne vil undersøge, om der kan laves fartbegrænsning på Stationsvej.                                                                                                      Herefter godkendes beretningen.

3.     Lis deler regnskabet ud og gennemgår det.                                             Desværre er der underskud på vores regnskab efter kommunen ikke længere giver tilskud til Lokalrådene.                                                                            Der bliver spurgt hvad Hostmaster er.                                                                Lis forklarer, at det er hvad vi har betalt for Lokalrådets egen hjemmeside.                                                                                Michael oplyser, at man betaler til Hostmaster, hvis man har egen hjemmeside. Kirsten vil gerne vide, hvem der betaler et årligt beløb til Lokalrådet.            Erik M. oplyser, at grundejerforeningerne, Menighedsrådet og VIF betaler 750,00 kr. årligt på nær Melhøj Park, der giver 250,00 kr., fordi der er så få medlemmer. Forsamlingshuset bidrager med, at vi kan holde generalforsamling der gratis, på skolen får vi duplikeret mange ting, og Trongårdsklubben må selv søge om tilskud fra kommunen, så de betaler ikke til os. Kommunen giver desværre ikke tilskud til Lokalrådene mere; men Erik håber på, at det vil starte igen, fordi man i kommunen taler meget om, at de har brug for samarbejde med de små bysamfund.                                                                                             Kirsten og Citta foreslår, at vi kunne hæve kontingentet fra foreningerne, og Eva og Citta mener, at vi kunne spørge i Vejby Nyt, om der var nogen, der ville donere penge til Lokalrådet.                                                                                          Leif har ikke store forventninger til, at det er muligt, når man ser, hvor få der kommer til vores generalforsamling, og hvor vanskeligt det er, at få annoncører til Vejby Nyt.                                                                                              Herefter godkendes regnskabet.

4.     Erik M. orienterer om visionsmødet d. 14. september og et vælgermøde fordi, der er kommunalvalg i år. Der ikke er fastsat nogen dato for vælgermødet; men det bliver sidst i oktober eller først i november.                                    Visionsmødet for alle borgere i Vejby bliver fra kl. ca. 10.00 til kl. ca. 15.00, hvor Jakob Reddersen vil lede mødet.                                                                                  Kurt oplyser, at Jakob Reddersen har egen hjemmeside, hvor man kan læse mere om ham, og Erik takker Kurt, fordi han har sørget for, at vi fik kontakt til Jakob Reddersen.                                                                                              Eva håber meget, at de unge vælgere vil komme til vælgermødet.                  Kirsten vil gerne have en arbejdsgruppe nedsat, der planlægger visionsmødet, og der må meget gerne deltage nogle, der ikke er medlem af Lokalrådet. Det  vil vi tage op på vores næste møde.

5.  Der er ikke indkommet nogen forslag.

6.  Erik Malling og Bente Christoffersen genvælges.

7.  Mie Bauditz og Bent Madsen genvælges.

8.  Jette Larsen, Jørn Jensen og Karl Terpager genvælges.

9.  Erik takker for deltagelse i mødet og takker Lokalrådet for godt samarbejde, en speciel tak rettes til Kirsten for det store arbejde med Vejby Nyt og til Bent for at trykke det.                                                                                                             Citta vil gerne vide, hvorfor vi har meldt os ud af Landdistrikternes Fællesråd. Erik oplyser, at foreningerne er blevet delt i 2, og for at være medlem af den ene, skal kommunen indbetale 22.000 kr. til foreningen, hvilket Erik ikke regnede med, at det var sandsynligt at de ville betale.                                                         Eva oplyser, at hun har set kurser på nettet vedr. landsbyer.                            Kirsten foreslår, at Kælderbjergparks legeplads kunne være et emne, der kunne tages op på visionsmødet, da det er den eneste legeplads, der er i byen.                Leif oplyser, at kommunen har et møde der hedder Gribskov leger og ruller, og at det kunne være en ide, at nogle fra grundejerforeningen Kælderbjerg/Saxenkol deltog i det møde. Vi ved fra tidligere, at Anne Grell har deltaget i et møde i Græsted.                                                                                                                Mødet sluttede kl. 20.35. Hvorefter de fremmødte sad og snakkede over kaffen og teen og øl og vand.

                                                                                      

      

                   Werner Tønnesen                                              Bente Christoffersen

Beretning 2013

Formandsberetning til Vejby Lokalråds

generalforsamling mandag den 22. april 2013

kl. 19.30 i Vejby Forsamlingshus

 

 

Det er 24. gang vi holder generalforsamling i Vejby Lokalråd, så til næste år har vi 25 års jubilæum.

 

Siden sidste generalforsamling har der været afholdt 9 almindelige lokalrådsmøder. Desuden har der været en række andre møder med deltagelse af medlemmer fra lokalrådet. Det drejer sig om planlægningsmøder, dialogmøder med kommunen og møder i Lokalforeningsrådet.

 

Det årlige dialogmøde med kommunen, som blev udsat fra juni måned til den 10. september, var dog en skuffelse. Der var mange deltagere fra Vejby lokalråd, men alle var enige om, at der ikke var meget dialog i det møde. Det var mest kommunens deltagere, der orienterede om forhold, de fandt vigtige. Der blev ikke meget tid til, at deltagerne fra de forskellige lokalråd og andre foreninger fik fremført de sager, som optog dem lokalt.

 

Vi havde ellers forberedt os godt med henblik på at få kommunen til at gøre noget ved sagen om Julehøjstien. Vi kom dog så langt, at man ville tage sagen op i Plan- og Miljøudvalget i løbet af efteråret.

 

På det efterfølgende møde i lokalrådet blev vi enige om at kontakte samtlige politikere i Plan- og Miljøudvalget samt gå til pressen med sagen, som kommunen, efter Vejdirektoratet havde kendt kommunens påbud – om at ejeren af Saxenkolgård skulle retablere Julehøjstien i henhold til vejlovens § 101 – ulovligt, ikke havde gjort det Vejdirektoratet opfordrede kommunen til at gøre, nemlig at man skulle tilbagekalde det ulovlige påbud og tage sagen op igen i henhold til privatvejsloven eller naturbeskyttelsesloven. Forvaltningen prøvede 3 gange at overbevise Vejdirektoratet om, at der var tale om en offentlig sti, som skulle behandles efter vejloven, men lige meget hjalp det. Man fik ikke overbevist Vejdirektoratet om, at de skulle genoptage sagen.

 

Til mødet i Plan- og Miljøudvalget udarbejdede administrationen en indstilling i henhold til naturbeskyttelsesloven, hvor man anbefalede politikerne, at de ikke skulle genoptage sagen jf. naturbeskyttelsesloven § 26a. Man nævnte ikke noget om privatvejsloven. Ved mødet i november nåede udvalget ikke at behandle sagen, som blev udsat til mødet den 4. december 2012.

 

Jeg fik indrykket læserbreve i aviserne og fik god og positiv omtale med billeder og det hele. Vi fik også svar fra flere af politikerne i Plan- og Miljøudvalget. Den eneste der støttede os 100 % var Cannot Kroner fra Nyt Gribskov. Ved mødet den 4. december 2012, hvor Morten Jørgensen fra Nyt Gribskov desværre ikke var til stede, blev beslutningen: ”Tiltrådt, udvalget bemærker at sagen er beklagelig både overfor grundejer og lokalsamfundet og forventer, at sagen kan forbedre fremtidige sager. Udvalget opfordrer lokalsamfundet til at forsøge at indgå frivillige aftaler med grundejer.”

 

Efterfølgende drøftede Cannot Kroner sagen med Morten Jørgensen. De er begge medlemmer af Plan- og Miljøudvalget. De meddelte mig, at Nyt Gribskov ville køre sagen videre ved at tage kontakt til grundejeren og lokalrådet for at sætte en dialog i gang og finde en mindelig og frivillig løsning. Efterfølgende tog Morten Jørgensen kontakt til ejeren af Saxenkolgård. Dette møde var imidlertid ikke særlig positivt. Den 25. februar deltog Morten Jørgensen i vores lokalrådsmøde, hvor problemerne vedr. Julehøjstien blev drøftet. Morten lovede at tage sagen op politisk. I referatet fra mødet i Plan- og Miljøudvalget den 4. april står der under meddelelser: ”Morten Jørgensen spurgte til sag vedr. Julehøjstien som er ønsket forelagt til generel drøftelse.” Lokalrådet er naturligvis meget glade for støtten fra Nyt Gribskov.

Men også Lokalforeningsrådet støtter os, da der er tale om en principsag, som kan få betydning for andre stier i kommunen.

 

Jeg vil ikke i denne beretning komme ind på alle de sager, vi har beskæftiget os med i lokalrådet siden sidste generalforsamling. Men jeg vil naturligvis nævne de vigtigste, og dem vi har brugt mest tid på. Det er jo nemlig sådan, at alle interesserede har gode muligheder for at følge med i lokalrådets arbejde ved at gå ind på www.vejbynet.dk . Her kan man se alle dagsordener og referater fra vores møder. Dertil kommer at jeg i hvert nummer af bladet Vejby Nyt, som lokalrådet udgiver 5 gange om året, fortæller om vores arbejde.

 

En anden sag, som har optaget os, er udbygningen af Rema 1000. Lokalrådet kom først ind i sagen, da flere kunder klagede over at den flaskecontainer, der hidtil havde stået på p-pladsen, var blevet fjernet. Desuden var de store lastbiler begyndt at bakke ind ved indgangen til forretningen. Det viste sig, at disse ændringer var sket, fordi kommunen havde givet Jack Helgesen fra Rema 1000 et påbud om det. Grunden hertil var en klage fra en nabo, som havde nærlæst lokalplanen og som var utilfreds med den planlagte udbygning. Vi skrev til kommunen og påpegede, at disse ændringer var uhensigtsmæssige, og at der kunne opstå farlige situationer, når de store lastbiler skulle bakke ind tæt ved indgangen.

 

I løbet af efteråret 2012 havde Reitan Ejendomsudvikling A/S søgt om tilladelse til at udvide Rema 1000 i Vejby. Der havde tidligere været planer om en udvidelse. Det var på det tidspunkt Netto byggede den nye butik i Vejby, men dengang var der ikke penge til en udvidelse. Det var der nu. Der blev fremlagt flere forslag til en udvidelse af forretningen, som udviklingschef Lars Schönewolf-Greulich havde drøftet med Gribskov Kommune. Man var kommet frem til at en udvidelse mod øst var mest hensigtsmæssig. Denne udvidelse betød også, at indgangen blev flyttet om mod vest, således at vareindleveringen og indgangspartiet blev placeret på hver sin side af bygningen, hvilket sikkerhedsmæssigt er en klar fordel.

 

Der opstod imidlertid nogle misforståelser, da det viste sig at den lokalplan, som lå på kommunens hjemmeside, ikke svarede til den plan, som byrådet havde vedtaget allerede den 15. februar 2005. Byrådet havde nemlig allerede dengang godkendt, at der kunne bygges en forretning på 1000 m2, så det havde faktisk slet ikke været nødvendigt at søge igen. Der var især én nabo, som var meget utilfreds. Men jeg er ikke i tvivl om, at mange i Vejby er glade for, at der bliver mere plads i Rema 1000. Sagen har været behandlet i Plan- og Miljøudvalget, som har sagt god for en udbygning på 170 m2, så nu er det bare et spørgsmål om, hvornår man går i gang.

 

En anden sag vi har beskæftiget os med er den radiokommunikationsmast, som lokalbanen vil placere ved Vejby Station. De nærmeste naboer samt Vejby Menighedsråd ønsker, at der findes en anden placering, hvor den ikke ødelægger udsigten fra kirken og de nærmeste huse. Der har været holdt et møde med deltagelse fra Gribskov Kommune, Cowi, som står for projekteringen, Vejby menighedsråd, naboerne og Vejby Lokalråd. Der arbejdes på at finde en mere hensigtsmæssig placering, som stadig kan opfylde de krav, der stilles til en sådan mast, som opstilles for at øge sikkerheden på lokalbanen.

 

Lokalrådet har revideret sidste års fokuspunkter. Der er tilføjet 2 nye punkter vedr. arrangementer, som skal finde sted til efteråret, men dem vil jeg omtale under punkt 4: ”Forslag til plan for kommende år”.

 

Jeg vil gerne slutte denne beretning med at takke alle medlemmer af lokalrådet for deres arbejdsindsats. En særlig tak skal lyde til redaktøren af Vejby Nyt, Kirsten Mousten og til Bent Madsen, som trykker bladet. Vi har fået stor ros for dette blad blandt andet fra en byrådspolitiker.

Jeg håber, beboerne i lokalområdet fortsat vil bakke om de aktiviteter vi igangsætter og støtter. Når man lægger et stort stykke arbejde i at opfylde lokalrådets formål, som jo er at varetage lokalsamfundets interesser, at fremme dets udvikling og søge at få medindflydelse i anliggender der vedrører lokalsamfundet, så er det rart at mærke, at man får opbakning og støtte til dette arbejde.

 

Erik Malling, 22. april 2013  

Generalforsamling 2012

                    Vejby Lokalråds Generalforsamling

                            i Vejby Forsamlingshus

                      Mandag den 23. april 2012 kl. 19.30

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent og referent

2.    Formandens beretning.

3.    Forelæggelse af regnskab.

4.    Forslag til plan for kommende år.

5.    Behandling af indkommende forslag.

6.    Valg af rådsmedlemmer ifølge vedtægter – på valg Lis Hansen og Leif Jakobsen – begge er villige til genvalg.

7.     Valg af 2 suppleanter – på valg er Mie Bauditz og Bent Madsen,  begge er villige til genvalg. 

8.    Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant – på valg som revisorer er Jette Larsen og Jørn Jensen, som begge er villige til genvalg – på valg som revisorsuppleant er Karl Terpager, som er villig til genvalg.

9.      Eventuelt.

 

Deltagere fra Lokalrådet: Erik Malling, Leif Jakobsen, Lis Hansen, Kirsten Mousten, Kurt Olsen, Mie Bauditz, Citta Flensted og Bente Christoffersen. (Citta er den nye formand for Grundejerforeningen Melhøj Park og afløser Erik Frost Jørgensen i Lokalrådet ).

Øvrige deltagere: Birgit Malling, Bente Bodilsen, Werner Tønnesen, Karl Terpager, Inge og Sven Friborg, Hanne Larsen og Willy Petersen.

 

1.     Leif vælges til dirigent og Bente til referent. Leif konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.                 

 

2.     Erik læser formandsberetningen op ( se beretningen ).

Der var følgende spørgsmål til beretningen:

Karl Terpager har hørt i Vejby Borger og Grundejerforening, at Holløsestien                      måske bliver åbnet igen, fordi nogen fra kommunen er blevet opmærksomme på, at der tidligere har været en sti.                                                                              Erik svarer, at vi ikke kender noget til de oplysninger om Holløsestien; men vi vil støtte, at den genetableres, hvis det er muligt. Erik gør rede for alle problemerne omkring Julehøjstien, og at vi prøver, at få lavet en sti fra stationen til skolen formodentligt i samarbejde med skolen. Erik nævner også

 

2.             

 

det flotte arbejde, der blev udført, da stien fra Rema 1000 til Skræderbakken blev repareret af to beboere fra Skræderbakken, og Erik takker Karl, fordi han                                                                                                                                                          

fik sat arbejdet i gang.                                                                                 

Leif fortæller, hvad kommunen gør for at bevare de gamle stier og om det arbejde, Lokalforenigsrådet udfører i sagen.                                                                      Citta vil gerne vide, hvordan vi samarbejder med kommunen.                                  Leif gør rede for samarbejdet gennem Kontaktudvalget og Lokalforeningsrådet, og oplyser samtidig om mødet med kommunen, hvor alle fra Lokalrådet kan deltage d. 11/6-2012.                                                                                               Karl spørger, om vi kender noget til, om det nye bofællesskab på Grøndyssevej skal have fjernvarme.                                                                                              Erik oplyser, vi har hørt, de har søgt om at få en anden varmekilde; men vi har bedt om, at de bliver pålagt en tilslutning til fjernvarmen.

Kurt fortæller, at Helsinge gadekær er ved at blive renoveret, og det betaler kommunen; men gadekæret i Vejby er utæt og skal repareres, og det må Gadekærslauget selv ud og søge om penge til i andre instanser, da kommunen ikke giver noget til Vejby. Gadekærslauget renser gadekæret d. 12-5.                          Karl siger, at så vidt han ved, vil Vejby Borger og Grundejerforening betale reparationen, og det ordnes nogle dage inden d. 12-5.                                          Leif forklarer reglerne omkring gadekærene.

Werner gør opmærksom på, at Vejby-Tibirke selskabets årbog fra 2011 fortæller om de forskellige gadekær.

Efter denne debat godkendes beretningen.

 

3.     Lis forelægger regnskabet.

     Egenkapitalen er blevet 2.759,30 kr. mindre i løbet af 2011.

     Erik forklarer, at vi ikke længere får tilskud fra kommunen; men foreningerne

     betaler 750 kr. til Lokalrådet om året. Melhøj Park giver dog et mindre beløb, 

     da det er en meget lille grundejerforening.        l.

     Kirsten vil gerne vide, om det også er tilfældet med Menighedsrådet, hvilket    

     Erik kan bekræfte.

Citta efterlyser, hvor indtægterne fra loppemarkedet indgår.

Erik forklarer, at loppemarkedet er et regnskab for sig, hvor vi støtter loppemarkederne, ligesom vi støttede ”Vejby spiser sammen”, til de blev en selvstændig gruppe, som vi meget håber på vil begynde at fungere igen. Så regnskaberne fra loppemarkederne hører under loppemarkedsgruppen.

Werner spørger, om ikke vi kan spare udgifterne til annoncerne i dagspressen, så vi kun annoncerer på Vejbynet og i Vejby Nyt.

 

3.             

 

Erik forklarer, at det absolut er en mulighed. Vi betragter nemlig Vejby Nyt og Vejbynet, som vores lokale presse.

Efter disse drøftelser godkendes regnskabet.

 

4.     Erik efterlyser nye forslag som fokuspunkter for Lokalrådet.

Opslagstavlen ved Forsamlingshuset er sat op – se beretningen. Det nye initiativ fra Pernille Vedderkopp vedr. torvedagene på ”Præstens mark”, giver vi støtte til nu, og vi håber det bliver en succes.                                

.                                              

5.     Leif kan konstatere, at der ikke er kommet nogen nye forslag.

 

6.     Lis og Leif genvælges.

 

7.     Mie og Bent genvælges.

 

8.     Jette, Jørn og Karl genvælges.

 

9.     Kirsten spørger, om der er noget nyt om Bjørns byggeri nærmest

    Julehøjstien.

    Erik oplyser, der er problemer omkring skellet til grunden og kloakeringen.

    Leif oplyser, kommunen har en hjemmeside, hvor man kan gøre opmærksom på              

huller i vejene m.m., så hvis tilstrækkeligt mange klager over problemet, kan det være, der bliver gjort noget ved det.

Inge og Sven efterlyser regler for parkering ved ”Snedkergården”, da man ofte må gå helt ud på vejen, for at gå forbi. Det ville hjælpe med en skråparkering.

Kirsten har set busserne nu bakker ind på Idrætsvej, når bussen vender, fordi busserne ikke kan komme til at vende nede ved byggeriet pga. containere m.m.. Da der går mange skolebørn hen ad Idrætsvej, når de går til og fra skolen, kan der nemt ske en ulykke, da buschaufføren kan overse børnene, når han vender bussen.

Leif beder Kirsten tage et billede af det, hvis hun kan komme til det, så vil han tale med busselskabet om det.

Inge efterlyser en bus fra Vejby Station til Rågeleje i weekenden, da man ikke kan komme til Rågeleje, hvis man kommer med toget til Vejby.

Willy oplyser, der kommer ikke nogen og henter Vejby Nyt hos ham i Mønge, så det er for meget, at han får 20 eksemplarer, 10 vil være passende. Første

 

4.

 

gang delte Hanne bladene ud; men Willy synes, at beboerne i Mønge selv må være opmærksomme på, at de kan hente bladet hos ham. Willy har afleveret, de

blade der ikke er blevet afhentet i Rema 1000, her har de været glade for at få dem, da de blade, der ligger der, hurtigt bliver taget.

Kirsten vil sige til Allan, at Willy kun skal have 10 blade fremover.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.40, hvor Erik takkede Leif, for Leifs store arbejde i Lokalforeningsrådet og Kontaktudvalget, og fordi Leif havde været dirigent. Erik opfordrede de fremmødte til at blive siddende og snakke sammen over kaffen og teen eller en øl, hvilket de fleste gjorde.

 

 

 

 

 

Leif Jakobsen                                            Bente Christoffersen

Generalforsamling 2011

                   Vejby Lokalråds Generalforsamling

 

                    Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.30

 

 

Dagsorden:

1.       Valg af referent og dirigent

2.       Formandens beretning

3.       Forelæggelse af regnskab

4.       Forslag til plan for kommende år

5.       Behandling af indkomne forslag

6.       Valg af rådsmedlemmer ifølge vedtægterne – på valg er Erik Malling og Bente Christoffersen – begge er villige til genvalg

7.       Valg af 2 suppleanter – på valg er Bent Madsen og Inger Lillie – Bent Madsen er villig til genvalg, Inger Lillie ønsker ikke genvalg.

8.       Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant – på valg som revisorer er Jette Larsen og Jørn Jensen, som begge er villige til genvalg – på valg som revisorsuppleant er Karl Terpager, som er villig til genvalg.

9.       Eventuelt – Bo Jul Nielsen. Fmd. For Teknisk Udvalg deltager og orienterer om kollektiv trafik i Gribskov Kommune.                                                              

 

Deltagere ved Generalforsamlingen fra Lokalrådet: Erik Malling, Leif Jakobsen, Torben Jensen, Lis Hansen, Kirsten Mousten, Kurt Olsen og Jens Feigh

Afbud fra: Bente Christoffersen, Bent Madsen og Erik Frost Jørgensen

 

Erik Malling bød velkommen.

 

 1. Torben Jensen blev foreslået som dirigent og Kirsten Mousten som referent, begge blev valgt. Torben Jensen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

 1. Erik M. orienterede om, han løbende har skrevet i Vejby Nyt om lokalrådets arbejde, og Leif har lagt referaterne fra lokalrådsmøderne ind på hjemmesiden. Vejby Nyt kan ligeledes læses på vejbynet.dk. Fokuspunkter: • stier, • støtte til aktivitets skabende initiativer. • Aktivt samarbejde med andre Lokalråd og kommunen (Lokalforeningsrådet) – næstformand i Lokalrådet, Leif Jakobsen, takkes for sit store arbejde på dette område. • Boligudvikling i Vejby og omliggende landsbyer. • Folderen ”Velkommen til Vejby.” • Opslagstavle ved Forsamlingshuset.
  Formandsberetningen læses op af Erik (se beretningen). Kommentar fra Karl Terpager: nyt udvalg i kommunen, der arbejder med udvikling af kommunen for at tiltrække tilflyttere  – lokalforeningsrådet tager del i snakken – vigtigt at skabe liv i de små samfund. Udvalget kan tage ikke kommunalt ansatte med ind – og man vil forsøge at få et medlem med fra Lokalrådet. Vedr. Vejby Nyt – Mønge får ikke bladet. Det foreslås at der laves en central levering. Mie Bauditz: måske kan det at Vejby Skole bliver en overbygningsskole også tiltrække flere – men elevråds-foreningen foreslår nu at Blistrups elever kommer til Gilleleje, da tilknytningen er stærkere dertil. Sagen er ikke afsluttet. Transport kan blive et problem. 10 kl. skal til Gilleleje. Lang transport. Derefter blev beretningen godkendt.

 

 1. Lis Hansen forelagde regnskabet og regnskabet blev godkendt.

 

 1. Der arbejdes med fokuspunkterne og evt. med en kalender for Vejby med flotte billeder. I forbindelse med strukturplanen arbejdes med boligsituationen i Vejby. Opslagstavlen opsættes snarest.

 2. Der er ikke kommet nogen forslag.

 

 1. Erik Malling og Bente Christoffersen blev genvalgt.

 

 1. Bent Madsen blev genvalgt. Mie Bauditz modtog valg som suppleant. Suppleanterne vælges for et år ad gangen.

 

 1. Jette og Jørn blev genvalgt. Karl Terpager modtog valg som suppleant.

 

 1. Bo Jul-Nielsen orienterer om den kollektive trafik.
  Stor opmærksomhed på området – næsten alle foreninger er med i møder og udvalg.
  2010 - starten på omlægningen – hård start. Planen var at forbinde det hele bedre. Budget på 25 mill kr – brugte for 22.5 mill – godt med en buffer. Ekstra busser etc. på trods af afprøvning kostede 2 mill.  Gilleleje – Helsinge opprioriteret. 361 Tisvilde – Rågeleje – Græsted. Der er desværre ikke korres-pondance i Vejby. 361 kommer til at køre til Helsinge, ikke Græsted. På den måde opnås korrespondance. R-Net er en succes med halvtimesdriften. Stigning på 20%. Problemer: f.eks. Kolsbæk løst hen ad vejen. 364 løser lidt problemet – koster 1 mill. Budgetoverskridelse med 1,9 mill. Besparelser ikke aktuelt, der søges om ekstrabevilling.
  Spørgsmål: Hvad med Mønge? Begrebsforvirring – busbetjeningen er ved Kolsbæk – ikke i Mønge. FlexTur kan evt. bruges her – løsningen er noget dyrere, men en mulighed. Der tales pt. om priser etc, så det bliver bedre for brugeren. Transport fra Mønge har altid været et problem – trods det at Mønge hører til Vejby Sogn. Efter 5. kl. ophører skolebus – der er ikke engang cykelsti. Undren over at det er et medlem af dialoggruppen, der må gøre opmærksom på fejlene i rute 364. Kan det passe at kommunen ikke ser sådan noget? Movia har ikke leveret varen, kommunen søger at rette fejlen. Movia er også rådgiver – Movia er et fælleskommunalt selskab, således at man ikke kan stille krav på samme måde som hvis det var et privat selskab. Der har desuden været misforståelser fra Movias side. At rette op på det ville kræve budgetoverskridelser, - det ville kræve besparelser på andre områder.

  Leif Jakobsen kunne ikke finde referater fra trafikudvalgets møder på Gribskov hjemmeside – nu kan man finde referater mv. på
  www.gribskov.dk/trafik - også dialog der - der er også lavet en ”postkasse” – har givet 43 henvendelser.

  Carsten Fredbo efterlyser mere kvalitetssikring fra kommunens side – på hjemmeside etc. så det hele fint ud – derfor bliver det jo for sent at man som lokal borger involverer sig. Det med at kunne komme hurtigt ind mod byen, i forhold til at kunne komme på tværs – er der besparelser at hente der? 341 dækkede et behov, som nu ikke dækkes. Løsningen med 364 retter noget op på dette.
  Halvtimesdriften på Lokalbanen er et stort plus for området.
  Der er stadig problemer med korrespondancen mellem Mønge og Vejby – bl.a. efterskolen i Unnerup har heller ikke busforbindelse. Cykelstier bør op-prioriteres. Ørby bussen er også væk, Tibirke har heller ikke bus. Ingen bus-forbindelser til Kulturhuset/biblioteket. 361 ændringer kommer til december. Der er pt. heller ikke betjening til Lægehuset med bus.

  Trafik på tværs – banestrækning fra Helsinge til Gilleleje? Det er et langtidsprojekt – at banen kunne knække af i Helsinge i stedet for i Kagerup. Idéen er ikke død, men ikke aktuel lige nu.
  Problem med overfyldte busser på 360 R – der køres forbi på nogle busstoppe-steder, da bussen er fuld. Både gymnasier og kommune er i kontakt med Movia. Det gælder også 320R.

  Trafik i forb. med Nettobyggeriet – det står beskrevet i lokalplanen. Der er lovet en sikker overgang. Bo Jul-Nielsen ved ikke hvad den konkrete plan er.
  Løgelandsvej – midlertidig lukning, der har varet 4 år. Hvad er status.?
  Rekreative stier – fast punkt på lokalforeningens møder. Planstrategi har fokus på rekreative stier.
  Dialoggruppen – kan der komme nye medlemmer med? Ja, det er ikke umuligt. Evt. en repræsentant for pendlere med.
  Lokalbanen fungerer rigtig godt – det skal ikke ændres! Ros for det. Det er regionerne der kører Lokalbanen.
  Hvad er planerne mht. cykelstier i området? 1. Prioritet Græsted- Helsinge – er sat i gang. Måske skal listen omprioriteres efter den nye skolereform.

 2.  Dirigenten takker for god ro og orden – tak til Bo Jul-Nielsen.
   
  Mødet afsluttet kl. 21.10

 

 

 

 

Torben Jensen, dirigent                                                  Kirsten Mousten, referent

Referat fra årlig generalforsamling 2010

                   Vejby Lokalråds Generalforsamling

 

                     Mandag den 26. april 2010 kl. 19.30

 

 

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent og referent.

2.     Formandens beretning.

3.     Forelæggelse af regnskab.

4.     Forslag til plan for kommende år.

5.     Behandling af indkommende forslag.

6.     Valg af rådsmedlemmer ifølge vedtægterne – på valg er Lis Hansen og Leif Jakobsen – begge er villige til genvalg.

7.     Valg af 2 suppleanter – på valg er Bent Madsen, som er villig til genvalg, samt Sven Friborg, som ikke ønsker genvalg.

8.     Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant – på valg som revisorer er Jette Larsen og Jørn Jensen, som begge er villige til genvalg. Revisorsuppleant Per Amstrup Jensen er fraflyttet kommunen. Der skal vælges en ny revisorsuppleant.

9.     Eventuelt.                               

 

Deltagere ved Generalforsamlingen fra Lokalrådet: Erik Malling, Leif Jakobsen, Torben Jensen, Lis Hansen, Kirsten Mousten, Sven Friborg, Erik Frost Jørgensen, Kurt Olsen og Bente Christoffersen. Bent Madsen ville komme senere.

Afbud fra: Flemming Pedersen, Lajla Wiese, Jens Feigh og Birgit Eriksen.

 

Øvrige deltagere: Birgit Malling, Margit Kildevang, Bente Bodilsen, Inger Lillie, Carsten Jensen og Karl Terpager, samt revisorerne Jette Larsen og Jørn Jensen.

 

Erik Malling bød velkommen.

 

1.     Torben Jensen blev foreslået som dirigent og Bente Christoffersen som referent, begge blev valgt. Torben Jensen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

2.     Erik M. orienterede om, han løbende har skrevet i Vejby Nyt om lokalrådets arbejde, og Leif har lagt referaterne fra lokalrådsmøderne ind på hjemmesiden. Hvorefter Erik læste formandsberetningen op (se beretningen). I slutningen af beretningen takkede Erik Sven, der ikke ønskede genvalg, for det store arbejde, han havde udført for Lokalrådet. Erik sagde bl.a., at vi ville komme til at savne Svens store viden vedr. love omkring byggerier m.m.. Beretningen blev godkendt.

 

3.     Lis Hansen forelagde regnskabet. Margit Kildevang spurgte, hvorfor der er to beløb til Vejby Net (de to øverste poster i regnskabet). Lis gjorde rede for dette og regnskabet blev godkendt.

 

4.     Erik M. gennemgår vores fokus punkter og fremhæver specielt to: Opslagstavlen, som nok bliver som den i Ørby, og sagen om Julehøjstien, som vi hele tiden har fulgt nøje. Erik læser det sidste brev, han har fået fra kommunen op, hvor de skriver, hvis stien ikke er genetableret inden d. 17/5-10, vil kommunen udføre arbejdet på ejerens regning.

Karl Terpager spørger, om det er muligt at få den tidligere Holløsesti genåbnet.           Erik M. er ikke sikker på, det er muligt, da det afhænger af, hvornår stien blev pløjet op, hvis der er gået over 20 år, og der ingen indsigelser har været til kommunen over dette i de 20 år, har ejerne fået hævd over jorden; men man kan kontakte ejerne for at høre, hvordan de stiller sig til at genetablere stien.

Leif fortæller, at punktet om stier i kommunen var sat på dagsorden til Lokalforeningsrådets kontaktudvalgsmøde med kommunen; men uvist af hvilken grund har kommunen taget punktet af dagsordenen igen, Leif vil bede om en forklaring ved næste møde.

Jørn Jensen gør opmærksom på stien fra Bogknoldevej til Ved Sandgraven, som løber langs med hegnet til kirkegården, er blevet kørt meget op, da der blev sat nyt hegn op til kirkegården. Erik M. mener, det er de forskellige grundejerforeninger, der skal tage sig af den slags sager.

Carsten Jensen har selv prøvet, at kontakte ejeren af gården på hvis jord Julehøjstien ligger, for at få stien genetableret. Carsten fik den gang et meget afvisende svar og vil derfor gerne vide, om vi regner med, kommunen vil starte genetableringen af stien på den omtalte dato – 17/5-10 -, eller om hele sagen bare bliver trukket i langdrag. – Karl mener Gribskov kommune går mere ind i den slags sager end tilfældet var, da det var Helsinge kommune.

Kirsten vil gerne vide, om der er noget nyt vedr. de forhindringer, der er sat op på Julehøjstien af en af de grundejere, der har have ud til stien. Torben gør rede for, hvad der blev sagt på Borger og Grundejerforeningens generalforsamling vedr. dette. Hvis den pågældende grundejer vil have sat spærringer op på stien, bør han henvende sig til politiet, da de har nogen godkendte spærringer.

Kurt siger, vi skal være opmærksomme på busruterne, da det både er omtalt i radioen og i aviserne, at Gribskov kommune vil spare på busruterne.

Jette efterlyser lysregulering i krydset ved Statoil, når Netto kommer. Erik M. forklarer, kommunen er indstillet på at lave en fodgængerovergang, og indkørslen fra Rågelejevej er sløjfet.

 

5.     Der er ikke kommet nogen forslag.

 

6.     Lis og Leif blev genvalgt.

 

7.     Bent blev genvalgt. Inger Lillie modtog valg som suppleant. Suppleanterne vælges for et år ad gangen.

 

8.     Jette og Jørn blev genvalgt. Karl Terpager modtog valg som suppleant.

 

9.     Carsten spørger til mødet d. 23/3 i Lokalforeningsrådet, han har ikke kunne finde referatet på nettet. Leif siger, det skulle ligge på kommunens hjemmeside, og Leif har også lagt referatet ind under vores hjemmeside. Erik forklarer, hvordan kommunens hjemmeside fungerer.

Jette fortæller trappen på kirkestien er blevet meget skæv. Erik M. mener det i første omgang må være Menighedsrådet, der henvender sig til Kommunen vedr. dette. Erik beder Kirsten om, at tage sagen op på Menighedsrådets næste møde og siger, hvis der bliver brug for det, bakker Lokalrådet sagen op.

Margit oplyser, der nu er mange, der er inde på Vejbys hjemmeside.

Erik M. takker deltagerne for en god generalforsamling, og mødet er slut kl. ca. 21.15.

 

 

 

 

 

 

 

 

Torben Jensen                                                   Bente Christoffersen

Formandens beretning.

Formandsberetning til Vejby Lokalråds

generalforsamling den 26. april 2010

kl. 19.30 i Vejby Forsamlingshus

 

I år afholder vi Vejby Lokalråds 21. generalforsamling. Det har igen været et travlt år for lokalrådet. Der har i det forløbne år været afholdt 9 almindelige lokalrådsmøder. Desuden har der været flere borgermøder, dialogmøder og møder i Lokalforeningsrådet, som flere af lokalrådets medlemmer har deltaget i.

 

På det første lokalrådsmøde efter generalforsamlingen i april 2009 konstituerede lokalrådet sig med Lis som kasserer, Bente som sekretær, Leif som næstformand og mig som formand.

 

Vi har på de 9 lokalrådsmøder haft mange sager på dagsordenen. For at holde interesserede borgere orienteret om lokalrådets arbejde, så er alle referater fra vores møder lagt ud på nettet. Desuden har jeg orienteret om vores arbejde i Vejby Nyt. Jeg vil derfor i denne beretning ikke komme ind på alle de sager, vi har arbejdet med, men kun nævne nogle af de vigtigste.

 

Vi har i det forløbne år revideret vores fokuspunkter. De er sendt ind til kommunen, som har lagt dem ud på kommunens hjemmeside. Det er et ønske fra kommunens side, at de bliver orienteret om de forskellige lokalråds, bylaugs og borgerforeningers arbejde. Indtil videre er det kun Vejby Lokalråds fokuspunkter for 2010, der er lagt ind.

 

Vores fokuspunkter for 2010 er:

 

·         Stier – bevarelse af gamle stier og etablering af nye.

·         Aktivitetsskabende tiltag – f.eks. lokalrådets loppemarked samt støtte til ”Vejby spiser sammen”, hjemmesiden vejbynet og facebookgruppen vejbynet.

·         Aktiv deltagelse i samarbejde med de øvrige lokalråd, bylaug m.v. gennem Lokalforeningsrådet samt Gribskov Kommune.

·         Boligudvikling i Vejby samt i landsbyerne Ørby, Holløse og Mønge.

·         Ajourføring af pjecen ”Velkommen til Vejby”.

·         Etablering af opslagstavle ved Vejby Forsamlingshus.

 

Det 1. punkt vedr. stier har vi brugt en del tid på. Det har først og fremmest drejet sig om Julehøjstien, som for flere år siden blev spærret af ejeren af Saxenkolgård. Sidste år troede vi, at alt var ved at være i orden, men det stykke jord langs jernbanen, som ejeren ville overdrage til kommunen, viste sig at være for smalt til at etablere en sti på. Kommunen forlanger, at stien skal være 2 m bred. Der har i over ½ år været en livlig korrespondance mellem lokalrådet og kommunen samt mellem kommunen og ejeren af Saxenkolgård og dennes advokat samt en ejendomsmægler, som forsøger at sælge gården. Det kan oplyses, at ejeren har adresse i Sverige.

 

Den 12. april sendte jeg en e-mail til landinspektør Torben Worsøe, Gribskov Kommune og bad om en status vedr. Julehøjstien. Den 16. april modtog jeg et svar, hvori det oplyses, at fristen for varsel om påbud om retablering af Julehøjstien nu er udløbet, og der er i dag sendt et påbud efter reglerne i Vejloven om retablering af stien med 4 ugers frist til ejeren af Farvergårdsvej 15. Stien skal retableres med dens gamle beliggenhed eller ved foden af jordvolden langs banen. Til sidst i påbuddet står der: ”Du kan ikke undgå at retablere stien jf. lov om offentlige veje § 101 stk. 1. Hvis du ikke retablerer stien inden den 17.5.2010, vil vi retablere den for din regning med det oprindelige forløb.”

 

Så nu er der ingen vej tilbage for den gode gårdejer. Det har været et langt sejt træk, men lokalrådet har ikke på noget tidspunkt givet op. Vi glæder os meget til, at stien snart kan benyttes igen.

 

Fokuspunkt 2 – Aktivitetsskabende tiltag – f.eks. lokalrådets loppemarked samt støtte til ”Vejby spiser sammen”, hjemmesiden vejbynet og facebookgruppen vejbynet.

 

Her kan jeg oplyse, at vi igen i år holder loppemarked i skolegården på skolen i Vejby i samarbejde med lærer Jørn Larsen og hans 8. klasse. Der er stadepladsbestilling søndag den 30. maj kl. 10 – 11 på skolen. Loppemarkedet afholdes de 4 søndage i juni og de 3 sidste søndage i august fra kl. 10 – 13.

 

Vejby spiser sammen er stadig en succes, og jeg vil her gerne takke køkkenternerne for det store arbejde, de gør til glæde for alle i Vejby og omegn.  Vejbynet og facebookgruppen fungerer også fint. Her vil jeg især takke Kirsten Mousten, Margit Kildevang og Jais Knudsen, som styrer disse områder. I den forbindelse vil jeg også takke lokalrådets næstformand Leif Jakoben, som sørger for at referater fra vores møder og forskellige andre oplysninger lægges ind på vores hjemmesider.

 

Fokuspunkt 3 vedr. aktiv deltagelse i samarbejdet med kommunen og de øvrige lokalråd m.v. gennem Lokalforeningsrådet opfylder vi til fulde. Vi er på dette samarbejdsområde særdeles aktive. Som noget af det sidste kan jeg fortælle, at Leif netop har oprettet en hjemmeside for Lokalforeningsrådet.

 

Under dette punkt vil jeg også nævne det vælgermøde, lokalrådet afholdt her i Vejby Forsamlingshus den 28. oktober. Alle de politiske partier deltog, og der var en rigtig god debat med de mange tilhørere. Hvad der skete ved selve kommunalvalget, skal jeg ikke kommentere her, da lokalrådet er upolitisk. Men alle var enige om, at vælgermødet var en succes.

 

Fokuspunkt 4 drejer sig om boligudvikling. Desværre blev kommunens eget forslag om at tillade boligbyggeri  vest for den nye børnehave fjernet fra kommuneplanen, efter at Miljøministeriet havde nedlagt veto. Lokalrådet støttede kommunens forslag, som vi var meget tilfredse med. Kommunen har meddelt, at man fortsat ønsker byudvikling i Vejby.

 

I kommuneplanen blev centerområdet i Vejby udvidet. Det betyder, at der kan bygges andet end boliger i dette område. Det giver mulighed for, at der kan etableres servicevirksomheder og forretninger. Lokalrådet støttede denne udvidelse, som giver mulighed for udvikling i byen.

 

Det er også den bestemmelse i kommuneplanen, der åbner mulighed for, at der kan etableres en Netto forretning i Vejby. Der er delte meninger om det hensigtsmæssige i at etablere en Netto i Vejby. Men efter sagen har været behandlet i Plan- og miljøudvalget, hvor man har sagt ja til lokalplanen med forskellige ændringer, især på det trafikmæssige område, så synes jeg, at det tydeligt fremgår, at udvalget har taget hensyn til de forskellige indsigelser og bemærkninger, der er sendt til kommunen. Da der på nuværende tidspunkt ikke er deciderede planer om at etablere et tankanlæg, så foreslår udvalget, at der i denne lokalplan ikke åbnes mulighed herfor. Hvis det senere bliver aktuelt, kan der udarbejdes et lokalplantillæg. Det betyder, at der ikke bliver nogen indkørsel fra Rågelejevej.

 

Fokus punkt 5 – Ajourføring af pjecen ”Velkommen til Vejby” er på plads. Den er beregnet til tilflyttere og bliver bl.a. uddelt til områdets ejendomsmæglere samt til Studebjerg Vandværk. Den vil også kunne ses på vejbynet.

 

Fokuspunkt 6 drejer sig om etablering af en opslagstavle ved Vejby Forsamlingshus. Vi har drøftet, hvordan den skal se ud. Der er mulighed for en meget fin og vandalsikret opslagstavle, men den er temmelig dyr. Måske skulle man foretrække en billigere model, noget a la den man har opsat i Ørby.

 

Hvis der fra forsamlingen er forslag til nye områder, som man mener lokalrådet kunne arbejde med, så lytter vi gerne. Det er ikke det samme som, at vi på forhånd vil love noget, men vi vil drøfte alle ideer.

 

På sidste generalforsamling blev vi opfordret til at oprette en hjemmeside, som havde navnet Vejbylokalråd. Efter nærmere drøftelser i lokalrådet og råd fra vores edb-sagkyndige, så er vi kommet til det resultat, at indgangen til alle foreninger m.v. bedst sker gennem vejbynet. Går man ind under www.vejbynet.dk , kan man i venstre spalte på forsiden finde Vejby Lokalråd. Her er en medlemsoversigt, referater fra møder, fokuspunkter samt orientering om div. aktiviteter.

 

Ud over de mange oplysninger man kan finde om Vejby og de mange aktiviteter i byen, så ved jeg, at mange også er meget glade for at modtage bladet Vejby Nyt. Jeg vil gerne sige tak til alle, som bidrager med indlæg til bladet og ikke mindst til bladets redaktør Kirsten Mousten, som yder en stor indsats. Der skal også lyde en tak til Bent Madsen, som trykker bladet. Det er et blad, vi godt kan være stolte af i Vejby.

 

Jeg vil slutte denne beretning med at takke alle medlemmer af lokalrådet for deres arbejdsindsats. En særlig tak skal lyde til Sven Friborg, som har valgt ikke at genopstille. Sven har ydet et meget stort arbejde igennem mange år. Sven har en meget stor viden og er særdeles flittig og energisk. Er der ting, der skal undersøges, så giver Sven ikke op, før han har løst problemet. Sven har sagt til mig, at han gerne vil fortsætte i loppemarkedsgruppen, og jeg er sikker på, at hvis vi har brug for lidt konsulent bistand, så kan vi stadig trække på Sven.

 

Det var dette års beretning, som jeg hermed overlader til forsamlingen.

 

Erik Malling

26 april 2010

Vejby Lokalråd afholder generalforsamling mandag den 26. april kl. 19.30 i Vejby Forsamlingshus.

Forslag til dirigent og referent.
Erik M. orienterer om formandens beretning.

På valg er:
Bestyrelse:Leif Jakobsen og Lis Hansen
suppleanter: Bent Madsen og Sven Friborg
revisorer: Jette Larsen og Jørn Jensen.
revisorsuppleant: Per Amstrup Jensen.